Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Ordlista om dataskydd

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

 

Centralt system för insamling via internet

Kallas också ”centralt namninsamlingssystem”. Ett säkert it-system som EU-kommissionen har skapat och driver enligt artikel 10 i förordningen om det europeiska medborgarinitiativet. Tack vare systemet kan man samla in namnunderskrifter i form av stödförklaringar (t.ex. med hjälp av webbformulär och e-legitimation), spara dem och på ett säkert sätt skicka in dem till EU-länderna för kontroll. Det går också att spara och behandla mejladresser till dem som har skrivit på ett initiativ.

Personuppgiftsansvarig

En fysisk eller juridisk person eller annat organ som ansvarar för behandlingen av personuppgifter och som avgör syftet och formerna för databehandlingen. Se också gemensamt personuppgiftsansvarig.

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

En bedömning av konsekvenserna av den planerade behandlingen för de registrerades friheter och rättigheter. Se artikel 39 i förordning (EU) 2018/1725 och artikel 35 i förordning (EU) 2016/679.

Den registrerade

En fysisk person som direkt eller indirekt går att identifiera, särskilt genom hänvisningar till identitetsuppgifter som namn eller personnummer.

Se också personuppgifter och känsliga uppgifter.

EU-institutionernas dataskyddsförordning (EUDPR)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Fildelningstjänst

En it-lösning som kommissionen tillhandahåller för säker överföring av stödförklaringar till EU-länderna så att de kan kontrollera dem och intyga deras antal. Tjänsten drivs med hjälp av kommissionens it-system S-CircaBC. Termen används också på den här webbplatsen när det gäller inlämning av stödförklaringar på papper (istället för termen ”centralt system för insamling via internet” som används i femte stycket i artikel 10.1 i förordningen om det europeiska medborgarinitiativet).

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Gemensamt personuppgiftsansvarig

När två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt bestämmer behandlingens syfte och former. Ett transparent arrangemang krävs för att avgöra respektive parts ansvar för behandlingen av personuppgifter. Den registrerade ska kunna ta del av det väsentliga innehållet i arrangemanget. För det europeiska medborgarinitiativet gäller detta främst det centrala namninsamlingssystemet.

Rättslig enhet

En rättslig enhet kan inrättas specifikt för att sköta ett europeiskt medborgarinitiativ, och betraktas då som en grupp av organisatörer eller dess medlemmar. Den rättsliga enheten ersätter också företrädaren som personuppgiftsansvarig.

Organisatörer (grupp av)

Fysiska personer som ansvarar för att förbereda och sköta ett europeiskt medborgarinitiativ under hela processen. Enligt förordningen om det europeiska medborgarinitiativet ansvarar organisatörsgruppen för att behandla personuppgifter och bl.a. samla in stödförklaringar, lämna in dem för kontroll och förstöra dem. Det är alltid gruppens företrädare som är ytterst ansvarig, även när uppgifterna behandlas av gruppen som helhet eller av enskilda medlemmar.

Personuppgifter

All information som avser en angiven eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”).

Behandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Företrädare

En medlem i organisatörsgruppen för ett medborgarinitiativ som företräder gruppen och fungerar som (gemensamt) personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som organisatörsgruppen utför.

När vägledningen hänvisar till organisatörsgruppens företrädare som personuppgiftsansvarig ska det tolkas som en hänvisning till den rättsliga enhet som sköter initiativet, om det finns en sådan.

Känsliga uppgifter

Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt genetiska uppgifter, biometriska uppgifter och uppgifter som rör en persons hälsa, sexualliv eller sexuella läggning. Kallas också för ”särskilda kategorier av personuppgifter”. Läs mer i fråga 3

Undertecknare

En EU-medborgare som har skrivit på ett visst initiativ genom att fylla i en stödförklaring för initiativet. Undertecknare är den största gruppen av registrerade som berörs av den här vägledningen.

Stödförklaring (underskrift)

En förklaring om att stödja ett europeiskt medborgarinitiativ som undertecknaren kan fylla i och underteckna på papper, fylla i på nätet via ett webbformulär eller underteckna på nätet med sin e-legitimation. I de två första fallen ska formulären följa en mall som finns i förordningen om det europeiska medborgarinitiativet. I samtliga fall innehåller de en uppsättning personuppgifter om undertecknaren.

 

Ansvarsfriskrivning

Den här vägledningen ska hjälpa dig att förstå EU:s regler för skydd av personuppgifter vid den behandling av personuppgifter som föreskrivs i förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet. Det är bara reglerna i förordningen om det europeiska medborgarinitiativet, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av EU:s institutioner (EUDPR) som har rättsverkan. Vägledningen ersätter inte det gällande regelverket, avtal om gemensamt personuppgiftsansvar eller andra bindande avtal.

Vägledningen innehåller praktisk information för medborgarinitiativens organisatörer och medför inga lagliga rättigheter eller berättigade förväntningar. Vägledningen påverkar inte heller det ansvar som organisatörsgruppens företrädare har som personuppgiftsansvarig, i enlighet med artikel 5.2 i den allmänna dataskyddsförordningen, att se till att alla berörda fullgör sina skyldigheter och följer reglerna i dataskyddsförordningen.

Det är bara Europeiska unionens domstol som kan göra en rättsligt bindande tolkning av EU-lagstiftningen. De synpunkter som framförs i den här vägledningen påverkar inte kommissionens eventuella ståndpunkt inför domstolen.

Vägledningen bygger på den situation som gällde när den skrevs, och bör därför ses som ett ”levande verktyg” som kan förbättras och ändras utan förvarning.

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?