Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Ochrana údajov – glosár

Späť na hlavnú stránku usmernenia v oblasti ochrany údajov pre organizátorov 

 

Centrálny online systém na zber vyhlásení

Zabezpečený informačný systém zriadený a prevádzkovaný Európskou komisiou na základe výslovného ustanovenia nariadenia o európskej iniciatíve občanov (článok 10). Umožňuje zber vyhlásení o podpore (aj prostredníctvom webových formulárov a elektronickej identifikácie), ich uchovávanie a zabezpečené predkladanie členským štátom na účely overovania, ako aj zber a ďalšie spracúvanie e-mailových adries signatárov.

Prevádzkovateľ údajov

Fyzická alebo právnická osoba alebo iný orgán zodpovedný za spracúvanie osobných údajov, ktorý určuje účel a prostriedky tohto spracúvania. Pozri aj „spoloční prevádzkovatelia“.

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

Posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na práva a slobody dotknutých osôb. Pozri nariadenie (EÚ) 2018/1725, článok 39, a nariadenie (EÚ) 2016/679, článok 35.

Dotknutá osoba

Fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo atď.

Pozri aj „Osobné údaje“ a „Citlivé údaje“.

Nariadenie EÚ o ochrane údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Služba na výmenu súborov

IT riešenie, ktoré zabezpečuje Komisia s cieľom umožniť bezpečné predkladanie vyhlásení o podpore členským štátom na účel ich overenia a osvedčenia a ktoré je prevádzkované s využitím existujúceho informačného systému Komisie S-CircaBC. Tento pojem sa na tomto webovom sídle používa aj v súvislosti s predkladaním vyhlásení o podpore zozbieraných v papierovej forme (namiesto pojmu „centrálny online systém na zber vyhlásení“, ktorý sa používa v článku 10 ods. 1 bode 5 nariadenia o európskej iniciatíve občanov).

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Nariadenie (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Spoloční prevádzkovatelia

V prípade, keď dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia spoločne určujú účel a prostriedky spracovania údajov. Na určenie ich príslušných povinností týkajúcich sa spracovania osobných údajov je potrebná transparentná dohoda. Základné časti dohody sa sprístupnia dotknutej osobe. V kontexte európskej iniciatívy občanov sa to týka najmä centrálneho online systému na zber vyhlásení.

Právny subjekt

V kontexte európskej iniciatívy občanov môže byť právny subjekt vytvorený na účely riadenia tejto iniciatívy. V takom prípade sa tento právny subjekt považuje za skupinu organizátorov alebo za jej členov. Zastupuje zároveň zástupcu v jeho úlohe prevádzkovateľa údajov.

Organizátori (skupina organizátorov)

Fyzické osoby zodpovedné za prípravu a riadenie iniciatívy občanov počas celého jej životného cyklu. V nariadení o európskej iniciatíve občanov sa stanovuje, že jednotlivé operácie spracúvania údajov riadi skupina organizátorov (najmä zber, predkladanie na overenie a likvidácia). Ak ich vykonáva skupina organizátorov ako celok alebo jej konkrétni členovia iní ako zástupca, tieto operácie spracúvania údajov sa považujú za vykonané pod kontrolou zástupcu.

Osobné údaje

Všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“).

Spracúvanie

Každá operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Zástupca

Člen (vedúci) skupiny organizátorov iniciatívy občanov, ktorý zastáva funkciu prevádzkovateľa alebo spoločného prevádzkovateľa údajov, pokiaľ ide o všetky operácie spracúvania údajov vykonávané so zreteľom na osobné údaje spracúvané skupinou organizátorov.

Ak sa v tomto usmernení odkazuje na zástupcu skupiny organizátorov ako na prevádzkovateľa údajov, má sa to chápať ako odkaz na právny subjekt riadiaci iniciatívu v prípade, že bol takýto subjekt vytvorený.

Citlivé údaje

Osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Nazývajú sa aj ako „osobitné kategórie osobných údajov“. Ďalšie informácie

Signatár

Občan Únie, ktorý podporil danú iniciatívu vyplnením formulára vyhlásenia o podpore pre túto iniciatívu; signatári sú hlavnou skupinou dotknutých osôb, ktorých sa týka toto usmernenie.

Vyhlásenia o podpore

Vyhlásenie, ktorým signatár podporí európsku iniciatívu občanov a ktoré môže byť vyplnené a podpísané v papierovej forme, vyplnené online prostredníctvom webového formulára alebo elektronicky podpísané prostredníctvom elektronickej identifikácie. V prvých dvoch prípadoch musia byť vyhlásenia o podpore predložené podľa vzoru stanoveného v nariadení o európskej iniciatíve občanov. Vo všetkých prípadoch obsahujú súbor osobných údajov signatára.

 

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI

Cieľom tohto usmernenia je prispieť k lepšiemu pochopeniu požiadaviek EÚ na ochranu údajov, ktoré sa vzťahujú na spracovateľské operácie stanovené v nariadení (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov (nariadenie o EIO). Právne záväzné sú len znenia nariadenia o európskej iniciatíve občanov, všeobecného nariadenia o ochrane údajov a nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami EÚ. Týmto usmernením sa nenahrádza platný právny rámec vrátane prípadných záväzných zmlúv, ako sú dohody o spoločnom prevádzkovaní.

Toto usmernenie poskytuje organizátorom iniciatív občanov praktické informácie a nemalo by sa chápať tak, že zakladá akékoľvek vymáhateľné právo alebo oprávnené očakávanie. Týmto usmernením nie je dotknutá najmä zodpovednosť zástupcu skupiny organizátorov ako prevádzkovateľa v zmysle článku 5 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov za dodržiavanie povinností a pravidiel podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj zabezpečovanie ich dodržiavania.

Záväzný výklad právnych predpisov EÚ je vo výlučnej právomoci Súdneho dvora Európskej únie. Názormi vyjadrenými v tomto usmernení nie je dotknutá pozícia, ktorú by Komisia mohla zaujať pred Súdnym dvorom.

Keďže toto usmernenie vychádza z okolností existujúcich v čase jeho vypracovania, považuje sa za „živý nástroj“, ktorý je otvorený zdokonaľovaniu. K zmenám jeho obsahu môže dochádzať bez akéhokoľvek oznámenia.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?