Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Ochrana osobních údajů – slovníček

Zpět na hlavní stránku s pokyny pro organizátory ohledně ochrany osobních údajů

 

Centrální online systém sběru

Zabezpečený informační systém vytvořený a provozovaný Evropskou komisí na základě výslovného ustanovení nařízení o evropské občanské iniciativě (článek 10). Umožňuje shromažďovat prohlášení o podpoře (včetně prostřednictvím internetových formulářů a elektronické identifikace), ukládat je a předávat bezpečným způsobem členským státům k ověření, jakož i shromažďovat a dále zpracovávat e-mailové adresy signatářů iniciativy.

Správce údajů

Fyzická nebo právnická osoba nebo jiný subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů, který určuje účel zpracování a prostředky k tomu použité. Viz také „Společní správci“.

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Posouzení vlivu zamýšleného zpracování údajů na práva a svobody subjektů údajů. Viz článek 39 nařízení (EU) 2018/1725 a článek 35 nařízení (EU) 2016/679.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, jejíž totožnost lze přímo či nepřímo zjistit, zejména za pomoci určitých identifikátorů, jako je jméno a příjmení, rodné číslo apod.

Viz také „Osobní údaje“ a „Citlivé údaje“.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Služba pro výměnu souborů

IT nástroj Komise, který organizátorům umožňuje předat zabezpečeným způsobem prohlášení o podpoře členským státům k ověření za účelem následného vydání potvrzení o jejich platnosti. Nástroj funguje v rámci stávajícího informačního systému Komise S-CircaBC. Tento pojem se na těchto stránkách rovněž používá pro předání prohlášení o podpoře shromážděných v listinné podobě (namísto výrazu „centrální online systém sběru“ použitého v čl. 10 odst. 1 a 5 nařízení o evropské občanské iniciativě).

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Společní správci

Pokud účely a prostředky zpracování stanoví společně dva nebo více správců, jsou označováni jako společní správci. Mezi sebou si musí transparentním ujednáním vymezit své podíly na odpovědnosti za zpracování osobních údajů. Subjekt údajů musí být o podstatných prvcích tohoto ujednání informován. V souvislosti s evropskou občanskou iniciativou se to týká zejména centrálního online systému sběru.

Právní subjekt

V rámci evropské občanské iniciativy mohou organizátoři zřídit právní subjekt, který bude správcem dané iniciativy. V takovém případě je právní subjekt považován za skupinu organizátorů nebo za její členy. Nahrazuje rovněž zástupce ve funkci správce údajů.

Organizátoři (skupina)

Fyzické osoby odpovědné za přípravu a správu evropské občanské iniciativy po celou dobu jejího trvání. Nařízení o evropské občanské iniciativě stanoví, že skupina organizátorů řídí různé operace zpracování údajů (zejména: shromažďování, předložení k ověření a zničení). Provádí-li je skupina organizátorů jako celek nebo její konkrétní členové jiní než zástupce, považují se tyto operace zpracování údajů za prováděné pod kontrolou zástupce.

Osobní údaje

Veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické nebo právnické osoby (tzv. subjektu údajů).

Zpracování

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení údajů.

Zástupce

Člen (vedoucí) skupiny organizátorů občanské iniciativy, který zastává funkci správce údajů nebo společného správce údajů, pokud jde o veškeré operace zpracování údajů prováděné s ohledem na osobní údaje zpracovávané skupinou organizátorů.

Odkazuje-li se v pokynech na zástupce skupiny organizátorů jakožto správce údajů, pak v případě, že existuje právní subjekt zřízený pro účely správy dané iniciativy, odkazuje se na tento právní subjekt.

Citlivé údaje

Osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace. Někdy se také nazývá „zvláštní kategorie osobních údajů“. Další informace

Signatář (podepsaná osoba)

Občan Unie, který podpořil danou iniciativu vyplněním formuláře prohlášení o podpoře. Signatáři jsou hlavní skupinou subjektů údajů, jichž se tyto pokyny týkají.

Prohlášení o podpoře

Prohlášení, kterým signatář podporuje evropskou občanskou iniciativu. Vyplnit a podepsat jej lze jednak na papíře, jednak je možné jej vyplnit online prostřednictvím internetového formuláře nebo podepsat online za pomoci elektronické identifikace. V prvních dvou případech je třeba, aby se prohlášení o podpoře řídila vzorem stanoveným v nařízení o evropské občanské iniciativě. Ty obsahují v každém případě soubor osobních údajů signatáře.

 

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Cílem těchto pokynů je přispět k lepšímu pochopení požadavků EU na ochranu osobních údajů, které se vztahují na operace zpracování stanovené v nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě. Právní hodnotu mají pouze znění nařízení o evropské občanské iniciativě, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie (EUDPR). Tyto pokyny nemohou nahradit platný právní rámec, včetně případných závazných smluv, jako jsou dohody o společné správě.

Tyto pokyny poskytují organizátorům občanských iniciativ praktické informace a nemohou vést ke vzniku žádného práva nebo legitimního očekávání. Těmito pokyny není zejména dotčena odpovědnost zástupce skupiny organizátorů jakožto správce údajů podle čl. 5 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů za dodržování a zajišťování souladu s povinnostmi a pravidly obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Závazný výklad právních předpisů EU spadá do výlučné pravomoci Soudního dvora Evropské unie. Názory vyjádřenými v těchto pokynech není dotčen postoj, který by Komise mohla zaujmout před Soudním dvorem.

Vzhledem k tomu, že tyto pokyny vycházejí z okolností existujících v čase jejich vypracování, měly by být považovány za „živý nástroj“, který se může dále zdokonalovat a jehož obsah lze bez předchozího upozornění měnit.

Hledáte poradenství a kontakty?