Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Защита на данните — речник

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн

Защитена ИТ система, създадена и управлявана от Европейската комисия съгласно изричните разпоредби на Регламента относно Европейската гражданска инициатива (член 10). Системата дава възможност за събиране на изявления за подкрепа (включително чрез уебформуляри и електронна идентификация), тяхното съхранение и тяхното изпращане по сигурен начин до държавите членки за проверка, както и за събиране и по-нататъшно обработване на електронните адреси на поддръжниците.

Администратор на лични данни

Физическо или юридическо лице или друг орган, който отговаря за обработването на лични данни и определя целите и средствата за обработването. Вижте също Съвместни администратори на лични данни.

Оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД)

Оценка на въздействието на предвидените операции по обработване върху правата и свободите на субектите на данни. Вижте член 39 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и член 35 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Субект на данни

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер и т.н.

Вижте също Лични данни и Чувствителни данни.

Регламент на ЕС относно защитата на данните

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

Услуга за обмен на файлове

ИТ решение, осигурено от Комисията с цел предоставяне на възможност за сигурно изпращане на изявления за подкрепа до държавите членки за проверка и удостоверяване. То функционира, като се използва съществуващата ИТ система на Комисията S-CircaBC. Терминът се използва на този сайт и по отношение на изпращането на изявления за подкрепа, събрани на хартиен носител (вместо термина „централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн“, използван в член 10, параграфи 1 и 5 от Регламента относно Европейската гражданска инициатива).

Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Съвместни администратори на лични данни

Когато двама или повече администратори съвместно определят целите и средствата за обработването. Необходима е прозрачна договореност за определяне на съответните им отговорности по отношение на обработването на личните данни. Съществените характеристики на договореността са достъпни за субекта на данните. В контекста на Европейската гражданска инициатива това се отнася по-специално за централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

Юридическо лице

В контекста на Европейската гражданска инициатива може да бъде създадено юридическо лице за целите на управлението на дадена инициатива. В такъв случай това юридическо лице се счита за група на организаторите или нейните членове. То също така замества представителя в ролята му на администратор на лични данни.

Организатори (Група на организаторите)

Физически лица, които отговарят за подготовката и управлението на дадена европейска гражданска инициатива през целия ѝ жизнен цикъл. Съгласно Регламента относно Европейската гражданска инициатива групата на организаторите управлява различни операции по обработване на данни (по-конкретно: събиране, изпращане за проверка и унищожаване). Тези операции по обработване на данни се смятат за извършвани под контрола на представителя, когато се извършват от групата на организаторите като цяло или от конкретни нейни членове, различни от представителя.

Лични данни

Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (субект на данни).

Обработване

Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Представител

Член (лидер) на групата на организаторите на дадена гражданска инициатива, който изпълнява функцията на администратор на лични данни или на съвместен администратор на лични данни по отношение на всички операции по обработване на лични данни, извършвани от групата на организаторите.

Когато тези насоки се отнасят до представителя на групата на организаторите в качеството му на администратор на лични данни, те следва да се разбират като отнасящи се до юридическото лице, управляващо инициативата, ако е създадено такова.

Чувствителни данни

Лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице. Наричани още „специални категории лични данни“. Прочетете повече

Поддръжник

Гражданин на Съюза, който е подкрепил дадена инициатива чрез попълване на формуляр за изявление за подкрепа на тази инициатива. Поддръжниците са основната група от субекти на данни, засегнати от настоящите насоки.

Изявление за подкрепа

Декларация, с която поддръжник подкрепя европейска гражданска инициатива и която може да бъде попълнена и подписана на хартиен носител, попълнена онлайн чрез уеб формуляр или подписана онлайн чрез средство за електронна идентификация. В първите два случая изявленията за подкрепа трябва да са в съответствие с образеца, посочен в Регламента относно Европейската гражданска инициатива. Във всички случаи те съдържат набор от лични данни на съответните поддръжници.

 

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Настоящите насоки имат за цел да допринесат за по-добро разбиране на изискванията за защита на данните в ЕС, които се прилагат за операциите по обработване съгласно Регламент (ЕС) 2019/788 относно Европейската гражданска инициатива (Регламента за ЕГИ). Единствено текстовете на Регламента относно Европейската гражданска инициатива, Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и Регламента относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите на ЕС имат правна стойност. Насоките не могат да заменят действащата нормативна уредба, включително, когато е приложимо, обвързващи договори, като например споразумения за съвместно администриране на лични данни.

Настоящите насоки съдържат практическа информация, предназначена за организаторите на граждански инициативи, и не следва да се разглежда като пораждащи приложими права или оправдани правни очаквания. По-специално, насоките не засягат отговорността на представителя на групата на организаторите в качеството му на администратор на лични данни съгласно член 5, параграф 2 от ОРЗД да спазва и да осигурява спазването на задълженията и правилата по ОРЗД.

Тълкуването на законодателството на ЕС с обвързващ характер е от изключителната компетентност на Съда на Европейския съюз. Становищата, изразени в настоящите насоки, не засягат позицията, която Комисията може да заеме пред Съда на ЕС.

Тъй като настоящите насоки отразяват положението към момента на изготвянето им, те следва да се разглеждат като „жив инструмент“, подлежащ на подобрение, и тяхното съдържание може да бъде изменяно без предизвестие.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?