Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Pojmovnik zaštite podataka

Povratak na početnu stranicu Smjernica o zaštiti podataka za organizatore

 

Središnji sustav internetskog prikupljanja

Sigurni IT sustav koji je uspostavila i vodi Europska komisija na temelju izričite odredbe Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi (članak 10.). Sustav omogućuje prikupljanje (među ostalim putem internetskih obrazaca i elektroničke identifikacije) izjava o potpori, njihovu pohranu i sigurno podnošenje državama članicama na provjeru, kao i prikupljanje i daljnju obradu e-adresa potpisnika.

Voditelj obrade

Fizička ili pravna osoba ili drugo tijelo odgovorno za obradu osobnih podataka koje određuje svrhu i načine obrade. Vidjeti i pojam „zajednički voditelji obrade”.

Procjena učinka na zaštitu podataka

Procjena učinka predviđenih postupaka obrade na prava i slobode ispitanika. Vidjeti članak 39. Uredbe (EU) 2018/1725 i članak 35. Uredbe (EU) 2016/679.

Ispitanik

Fizička osoba čiji se identitet može izravno ili neizravno utvrditi, posebno s pomoću identifikatora kao što su ime i prezime, identifikacijski broj itd.

Vidjeti i pojmove „osobni podaci” i „osjetljivi podaci”.

Uredba EU-a o zaštiti podataka (EUDPR)

Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Sustav razmjene datoteka

Komisijino informatičko rješenje u okviru njezina postojećeg IT sustava S-CircaBC koje omogućuje sigurno podnošenje izjava o potpori državama članicama radi provjere i potvrđivanja. Na ovim internetskim stranicama taj se pojam upotrebljava i u vezi s podnošenjem izjava o potpori prikupljenih u papirnatom obliku (umjesto pojma „središnji sustav internetskog prikupljanja” iz članka 10. stavka 1. točke 5. Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi).

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Uredba (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Zajednički voditelji obrade

Dva ili više voditelja obrade koji zajednički određuju svrhu i načine obrade. Transparentno dogovaraju svoje odgovornosti u pogledu obrade osobnih podataka. Ispitanicima se stavljaju na raspolaganje najvažnije informacije o tom dogovoru. U kontekstu europske građanske inicijative to se posebno odnosi na središnji sustav internetskog prikupljanja.

Pravna osoba

U kontekstu europske građanske inicijative moguće je osnovati pravnu osobu za potrebe upravljanja inicijativom. U tom se slučaju ta pravna osoba smatra skupinom organizatora ili članovima skupine organizatora. Također zamjenjuje predstavnika u funkciji voditelja obrade podataka.

Organizatori (skupina organizatora)

Fizičke osobe odgovorne za pripremu i upravljanje europskom građanskom inicijativom tijekom njezina životnog ciklusa. Uredbom o europskoj građanskoj inicijativi predviđeno je da skupina organizatora upravlja raznim postupcima obrade podataka (prikupljanje, podnošenje na provjeru i uništavanje). Ako te postupke obrade podataka provodi skupina organizatora u cjelini ili to čine njezini pojedini članovi koji nisu predstavnik, smatra se da su oni izvršeni pod nadzorom predstavnika.

Osobni podaci

Sve informacije o pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”).

Obrada

Svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Predstavnik

Član (voditelj) skupine organizatora građanske inicijative koji ima funkciju voditelja obrade podataka ili zajedničkog voditelja obrade podataka u svim postupcima obrade osobnih podataka koje provodi skupina organizatora.

Upućivanje u ovim smjernicama na predstavnika skupine organizatora kao voditelja obrade podataka smatra se upućivanjem na pravnu osobu koja upravlja inicijativom, ako je takva pravna osoba osnovana.

Osjetljivi podaci

Osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, religijska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te genetski podaci, biometrijski podaci, zdravstveni podaci ili podaci o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Poznati su i kao „posebne kategorije osobnih podataka”. Dodatne informacije

Potpisnici

Građani Unije koji su ispunjavanjem obrasca izjave o potpori podržali određenu inicijativu; potpisnici su glavna skupina ispitanika na koje se odnose ove smjernice.

Izjava o potpori

Izjava kojom potpisnik podupire određenu europsku građansku inicijativu, koja se može ispuniti i potpisati u papirnatom obliku, ispuniti na internetu s pomoću internetskog obrasca ili potpisati na internetu s pomoću elektroničke identifikacijske oznake. U prva dva slučaja obrasci izjave o potpori trebaju biti u skladu s predlošcima propisanima Uredbom o europskoj građanskoj inicijativi. U svim slučajevima sadržavaju skup osobnih podataka potpisnika.

 

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Svrha je ovih smjernica pridonijeti boljem razumijevanju zahtjeva EU-a u pogledu zaštite podataka koji se primjenjuju na postupke obrade predviđene Uredbom (EU) 2019/788 o europskoj građanskoj inicijativi (Uredba o europskoj građanskoj inicijativi). Pravnu snagu imaju isključivo tekstovi Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi, Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama EU-a (EUDPR). Ove smjernice ne mogu zamijeniti primjenjivi pravni okvir, uključujući, prema potrebi, obvezujuće ugovore kao što su sporazumi o zajedničkom vođenju obrade podataka.

Ove smjernice izvor su praktičnih informacija za organizatore građanskih inicijativa i ne bi ih trebalo smatrati osnovom za izvršivo pravo niti na njima temeljiti legitimna očekivanja. Njima se osobito ne dovodi u pitanje odgovornost predstavnika skupine organizatora kao voditelja obrade podataka da u skladu s člankom 5. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka poštuje i osigurava usklađenost s obvezama i pravilima iz te uredbe.

Obvezujuće tumačenje zakonodavstva EU-a u isključivoj je nadležnosti Suda Europske unije. Stajališta iznesena u ovim smjernicama ne dovode u pitanje stajalište koje bi Komisija mogla zauzeti pred Sudom.

Smjernice odražavaju stanje u trenutku sastavljanja i stoga ih treba smatrati dinamičnim alatom koji se može poboljšavati, a njihov sadržaj može se mijenjati bez obavijesti.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?