Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Andmekaitsesuunised – 12. küsimus

Pöörduge tagasi andmekaitsesuuniste avalehele

 

Andmekaitsesuunised – 12. küsimus

Milline on teie vastutus vastutava töötlejana? 

Kohaldatakse 2. stsenaariumi puhul, välja arvatud komisjoni failivahetusteenuse kasutamise puhul

Korraldajate rühma esindajana võite olla kohustatud maksma allakirjutanutele hüvitist, kui nad kannavad materiaalset kahju (otsesed kulud) või mittemateriaalset kahju (maine, kuvand), mida põhjustab andmete töötlemine ja sellest tulenev isikuandmete kaitse üldmääruse rikkumine.

Näited:

  • Kui te (tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu) avalikustate, et härra Tamm, kes töötab keemiatööstuses ja juhib seda, toetab algatusi, millega keelatakse tema tööandja toodetavate pestitsiidide kasutamine, siis võib see põhjustada talle nii materiaalset kahju, näiteks töökoha kaotust, kui ka mittemateriaalset kahju, näiteks maine või töövõimaluste hävimist.
  • Kui te teete kogutud andmed kättesaadavaks mõne muu algatuse korraldajate rühmale või mõnele organisatsioonile, kes kasutab neid poliitanalüüsiks, profiilide koostamiseks või lobitööks, siis võib see põhjustada mittemateriaalset kahju.

Volitatud töötleja vastutab töötlemise käigus tekitatud kahju eest siis, kui ta ei ole täitnud isikuandmete kaitse üldmäärusega volitatud töötlejatele pandud kohustusi, ta ei ole järginud vastutava töötleja seaduslikke juhiseid või on tegutsenud nende vastaselt.

Nii teie kui ka volitatud töötleja on vabastatud vastutusest töötlemisega tekitatud kahju eest, kui te suudate tõendada, et te ei vastuta mingil moel kahju põhjustanud sündmuse eest.

Ilma et see piiraks teie vastutust esindajana, vastutavad korraldajate rühma liikmed solidaarselt vastavalt kohaldatavale siseriiklikule õigusele mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud tahtlikult või raske hooletuse tagajärjel algatuse korraldamisel.

Kui algatuse haldamiseks on asutatud juriidiline isik, antakse vastutus üle juriidilisele isikule koos vastutava töötleja ülesannetega.

MÄRKUS. 

1. stsenaariumi puhul väheneb teie vastutus oluliselt, sest peamine vastutus allakirjutanute andmete töötlemise eest on üle antud komisjonile.

Viited:

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?