Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 12

Späť na hlavnú stránku usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 12

Akú máte zodpovednosť v pozícii prevádzkovateľa? 

Vzťahuje sa na scenár 2 s výnimkou využitia služby Komisie na výmenu súborov

Môže sa stať, že ako zástupca skupiny organizátorov budete musieť poskytnúť kompenzáciu signatárom v prípade, že im vznikne majetková (t. j. priame náklady) alebo nemajetková ujma (t. j. dobré meno), ktorej príčinou je spracúvanie a ktorá vyplýva z porušenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Príklady:

  • Ak uverejníte (konajúc úmyselne alebo z nedbanlivosti), že pán Smith, zamestnanec a manažér v chemickom priemysle, podporuje iniciatívy na zákaz používania pesticídov vyrábaných jeho zamestnávateľom: môže to spôsobiť majetkovú ujmu, ako je strata zamestnania, a nemajetkovú ujmu, ako je strata dobrého mena alebo pracovných príležitostí.
  • Ak by ste získané údaje sprístupnili skupine organizátorov inej iniciatívy alebo určitej organizácii, ktorá ich použije na politickú analýzu, profilovanie alebo lobovanie: môže to viesť k nemajetkovej ujme.

Za ujmu spôsobenú spracúvaním zodpovedá sprostredkovateľ v prípade, že si nesplnil povinnosti vyplývajúce zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa ukladajú výslovne sprostredkovateľom, alebo ak konal nad rámec alebo v rozpore so zákonnými pokynmi prevádzkovateľa.

Spoločne so sprostredkovateľom budete oslobodení od zodpovednosti za ujmu spôsobenú spracúvaním, ak môžete preukázať, že nie ste v žiadnom prípade zodpovední za udalosť, ktorou bola ujma spôsobená.

Bez toho, aby bola dotknutá vaša zodpovednosť v pozícii zástupcu, sú členovia skupiny organizátorov spoločne a nerozdielne zodpovední podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov za akúkoľvek ujmu spôsobenú pri organizácii iniciatívy v dôsledku protiprávneho konania, ku ktorému došlo úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

Ak bol na účely riadenia iniciatívy vytvorený právny subjekt, došlo k prenosu zodpovednosti na tento právny subjekt spolu s funkciou prevádzkovateľa.

UPOZORNENIE: 

V rámci scenára 1 je vaša zodpovednosť podstatne znížená, keďže kľúčové zodpovednosti v súvislosti so spracúvaním údajov signatárov prešli na Komisiu

Referenčné dokumenty:

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?