Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 12

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Насоки за защита на данните — въпрос 12

Каква е вашата отговорност в качеството ви на администратор на лични данни? 

Важи за сценарий 2 освен по отношение на използването на услугата на Комисията за обмен на файлове.

В качеството си на представител на групата на организаторите може да се наложи да обезщетите поддръжниците, в случай че при обработването на данните те претърпят материални (т.е. преки разходи) или нематериални вреди (напр. накърняване на репутацията) в резултат на нарушение на ОРЗД.

Примери:

  • В случай че разкриете (умишлено или по небрежност), че г-н Иванов, служител и мениджър в химическата промишленост, подкрепя инициативи за забрана на употребата на пестициди, произвеждани от неговия работодател, това може да доведе до материални вреди, като загуба на работа, и нематериални вреди, като загуба на репутация или възможности за работа.
  • В случай че предоставите събраните данни на групата на организаторите на друга инициатива или на организация, която ще ги използва за политически анализ, профилиране или лобиране, това може да доведе до нематериални вреди.

Такава отговорност носи и обработващият лични данни по отношение на вредите, произтичащи от извършеното обработване, когато не е изпълнил задълженията по ОРЗД, конкретно насочени към обработващите лични данни, или когато е действал извън законосъобразните указания на администратора или в противоречие с тях.

Както вие, така и обработващият лични данни се освобождавате от отговорност за вредите, произтичащи от обработването, ако можете да докажете, че по никакъв начин не сте отговорни за събитието, причинило вредата.

Без да се засяга отговорността ви в качеството на представител на групата на организаторите, членовете на групата на организаторите носят солидарна отговорност съгласно приложимото национално право за всички вреди, настъпили в резултат на неправомерни действия, извършени умишлено или в условията на груба небрежност при организирането на инициативата.

В случай че е създадено юридическо лице, което да управлява инициативата, отговорността се прехвърля на юридическото лице заедно с функцията на администратор на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

При сценарий 1 вашата отговорност е значително по-малка, защото основната отговорност по отношение на обработването на данните на поддръжниците се прехвърля на Комисията.

Относими разпоредби:

Искате да научите повече и да си сътрудничите?