Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 12

Zpět na hlavní stránku Pokynů k ochraně osobních údajů pro organizátory

 

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 12

Jaká je vaše odpovědnost jako správce údajů? 

Platí pro variantu 2 s výjimkou využití služby Komise pro výměnu souborů

Je možné, že jako zástupce skupiny organizátorů budete muset signatářům poskytnout náhradu škody v případě, že jim vznikne hmotná (tj. přímé náklady) nebo nehmotná újma (tj. na pověsti, dobrém jménu) způsobená zpracováním jejich údajů a vyplývající z porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Příklady:

  • V případě, že vyzradíte (úmyslně nebo z nedbalosti), že pan Novák, zaměstnanec a manažer v chemickém průmyslu, podporuje iniciativy za zákaz používání pesticidů vyráběných jeho zaměstnavatelem: toto vyzrazení může způsobit hmotnou újmu, například ztrátu zaměstnání, jakož i nehmotnou újmu, například ztrátu dobré pověsti nebo pracovních příležitostí.
  • Pokud poskytnete shromážděné údaje skupině organizátorů jiné iniciativy nebo některé organizaci, která je využije k politické analýze, profilování nebo lobbingu: toto poskytnutí může způsobit nehmotnou újmu.

Tato odpovědnost se vztahuje i na zpracovatele údajů a na jeho odpovědnost za škodu způsobenou zpracováním, pokud tento zpracovatel nesplnil povinnosti stanovené v nařízení GDPR, které jsou výslovně určeny zpracovatelům, nebo pokud jednal nad rámec zákonných pokynů správce údajů nebo v rozporu s nimi.

Vy i zpracovatel údajů budete zproštěni odpovědnosti za škodu způsobenou zpracováním, pokud můžete prokázat, že za událost, která vedla ke vzniku škody, nenesete žádnou zodpovědnost.

Aniž je dotčena vaše odpovědnost jako zástupce skupiny organizátorů, členové této skupiny jsou společně a nerozdílně odpovědní za veškeré škody způsobené při organizaci iniciativy záměrným nebo hrubě nedbalým protiprávním jednáním, a to podle příslušných vnitrostátních právních předpisů.

V případě, že je za účelem správy iniciativy zřízen právní subjekt, přechází odpovědnost i správa údajů na tento subjekt.

UPOZORNĚNÍ: 

V případě varianty 1 je vaše odpovědnost podstatně zmenšena, protože klíčové povinnosti týkající se zpracování údajů signatářů jsou přeneseny na Komisi.

Odkazy:

Hledáte poradenství a kontakty?