Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 12

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους/τις διοργανωτές/-τριες σχετικά με την προστασία των δεδομένων

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 12

Ποια είναι η ευθύνη σας ως υπεύθυνου/-ης επεξεργασίας δεδομένων; 

Ισχύει για το σενάριο 2, εκτός από τη χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων της Επιτροπής

Ως εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών/-τριών, ενδέχεται να πρέπει να αποζημιώσετε τους υπογράφοντες σε περίπτωση υλικής ζημίας (π.χ. άμεσο κόστος) ή ηθικής βλάβης (π.χ. φήμη, εικόνα), λόγω της επεξεργασίας ή ως συνέπεια τυχόν παραβίασης του ΓΚΠΔ.

Παραδείγματα:

  • Σε περίπτωση που αποκαλύψετε (με πρόθεση ή από αμέλεια) ότι ο κ. Smith, υπάλληλος και διευθυντής της χημικής βιομηχανίας, υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την απαγόρευση της χρήσης φυτοφαρμάκων που παράγονται από τον εργοδότη του: αυτό μπορεί να προκαλέσει υλική ζημία, όπως απώλεια θέσης εργασίας, και ηθική βλάβη, όπως απώλεια φήμης ή ευκαιριών απασχόλησης.
  • Σε περίπτωση που διαθέσετε τα δεδομένα που συγκεντρώσατε στην ομάδα διοργανωτών/-τριών άλλης πρωτοβουλίας ή σε κάποια οργάνωση που θα τα χρησιμοποιήσει για πολιτική ανάλυση, κατάρτιση προφίλ ή άσκηση πίεσης: αυτό μπορεί να προκαλέσει ηθική βλάβη.

Η ευθύνη επεκτείνεται στον/στην εκτελούντα/-ούσα την επεξεργασία δεδομένων για τη ζημία που προκάλεσε η επεξεργασία μόνο εφόσον εκείνος/-η δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του ΓΚΠΔ που αφορούν ειδικότερα τους/τις εκτελούντες/-ούσες την επεξεργασία ή υπερέβη ή ενήργησε αντίθετα προς τις νόμιμες εντολές του/της υπεύθυνου/-ης επεξεργασίας.

Τόσο εσείς όσο και ο/η εκτελών/-ούσα την επεξεργασία δεδομένων θα απαλλάσσεστε από την ευθύνη για τη ζημία που προκλήθηκε από την επεξεργασία, εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι δεν είστε καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπεύθυνος/-η για το ζημιογόνο γεγονός.

Με την επιφύλαξη της ευθύνης σας ως εκπροσώπου, τα μέλη της ομάδας διοργανωτών/-τριών είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα για τυχόν ζημία που προκαλείται κατά τη διοργάνωση πρωτοβουλίας πολιτών από παράνομες πράξεις οι οποίες διαπράττονται με πρόθεση ή από βαριά αμέλεια, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που δημιουργηθεί νομική οντότητα για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας, η ευθύνη μεταβιβάζεται στη νομική οντότητα, μαζί με τα καθήκοντα του/της υπεύθυνου/-ης επεξεργασίας δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Στο σενάριο 1, η ευθύνη σας μειώνεται σημαντικά, καθώς οι βασικές αρμοδιότητες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων των υπογραφόντων μεταφέρονται στην Επιτροπή.

Παραπομπές:

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;