Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 8

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Насоки за защита на данните — въпрос 8

Каква е ролята на длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД)? 

Кога трябва да определите длъжностно лице по защита на данните?

Определянето на длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) е законово изискване, по-специално когато се обработват чувствителни данни в голям мащаб.

ДЛЗД може да бъде служител на вашата организация или да бъде наето въз основа на договор за предоставяне на услуги. ДЛЗД може да бъде физическо лице или организация.

Какви са задачите и отговорностите на длъжностното лице по защита на данните?

ДЛЗД подпомага администратора на лични данни по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни. Задачите и отговорностите на ДЛЗД са обяснени подробно в насоките на Европейския комитет по защита на данните относно длъжностните лица по защита на данните.

Ако бъде определено ДЛЗД, неговите координати за връзка трябва да бъдат посочени на уебстраницата на инициативата в регистъра на Европейската гражданска инициатива, както и в декларацията за поверителност

ЗАБЕЛЕЖКА: 

По отношение на операциите по обработване, за които Комисията отговаря съгласно споразумението за съвместно администриране на лични данни (сценарий 1), ДЛЗД на Комисията наблюдава изпълнението от страна на Комисията на нейните задължения по Регламента относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите на ЕС. Организаторите могат да назначат ДЛЗД в съответствие с член 37 от ОРЗД във връзка със своите отговорности като (съвместен) администратор на лични данни.  

Относими разпоредби:

Искате да научите повече и да си сътрудничите?