Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Как функционира

Step by step
1

Стъпка 1: Начало

Преди да започнете инициатива, си заслужава да обмислите някои от основните практически аспекти, включително:

Можете да намерите подробни съвети по всички тези въпроси във Форума на Европейската гражданска инициатива.

How it works Step 1
2

Стъпка 2: Регистрация на вашата инициатива

Преди да можете да събирате подписи за вашата инициатива, трябва да поискате от Комисията да я регистрира.

За тази цел трябва да:

 • създадете организаторски акаунт. Ще го използвате за управление на вашата инициатива и за връзка с Комисията, докато трае процедурата.
 • предоставите описание на вашата инициатива на един от официалните езици на ЕС (както и информация и съответните документи за групата на организаторите, полученото финансиране и др.).

Комисията не е длъжна да регистрира всички инициативи. Тя регистрира само инициативи, които отговарят на определени критерии.
След като изпратите искане за регистрация на вашата инициатива, ние ще преценим дали да я регистрираме.
Ще получите отговор в срок от 2 месеца (в някои случаи 4 месеца).
Ако регистрираме вашата инициатива, информацията за нея ще бъде публикувана тук.

How it works Step 2
3

Стъпка 3: Събиране на подкрепа

Трябва да получите подкрепа от най-малко 1 милион души,
като в поне седем държави от ЕС трябва да бъде достигнат минимален брой подписи.
Поддръжниците трябва да попълнят специален формуляр на изявление за подкрепа.

Можете да събирате подписи:

Формулярите са достъпни на всички официални езици на ЕС.

График

Когато сте готови да започнете кампанията си, трябва да определите начална дата (най-късно 6 месеца от датата на регистрация на вашата инициатива) и да информирате Комисията 10 работни дни преди тази дата.

След това ще разполагате с 12 месеца, за да съберете минималния брой изявления за подкрепа.

Кой може да подпише инициативата?

За да могат да подкрепят дадена инициатива, хората трябва да са:

СЪВЕТ — По-добре е да съберете повече подписи, отколкото е необходимо. Възможно е органите в съответните държави да не валидират всички изявления за подкрепа, които им предоставите. Докато събирате подписи, трябва да спазвате правилата за защита на данните.

Повече за събирането на подписи

How it works Step 3
4

Стъпка 4: Проверка на изявленията за подкрепа

Ако успеете да съберете достатъчно подписи в рамките на 12-месечния срок, групирайте ги по гражданство и ги изпратете за проверка до компетентните органи в съответните държави от ЕС.

За целта разполагате с 3 месеца.

След това органите също разполагат с 3 месеца, за да проверят кои изявления за подкрепа са валидни (те ще ви издадат удостоверение за това).

СЪВЕТ — Ако използвате централната система на Комисията за събиране на изявления за подкрепа онлайн, можете да използвате и нашата услуга за сигурен обмен на файлове, за да изпратите изявленията, събрани на хартиен носител и онлайн, до националните органи. Ние ще се погрижим те да ги получат.

Повече за проверката на изявленията за подкрепа

How it works Step 4
5

Стъпка 5: Внасяне на инициативата

След като получите последното удостоверение от националните органи, разполагате с 3 месеца, за да внесете вашата инициатива в Комисията — заедно с информацията за подкрепата и финансирането, които сте получили за инициативата.

Повече за внасянето на инициатива

How it works Step 5
6

Стъпка 6: Получаване на отговор

След като внесете инициативата си, започва нейното разглеждане:

 • В срок от 1 месец

  Ще се срещнете с представители на Комисията, за да обясните подробно въпросите, повдигнати във вашата инициатива.
   
 • В срок от 3 месеца

  Ще имате възможност да представите инициативата си на публично изслушване в Европейския парламент. Парламентът може също така да проведе дебат по време на пленарно заседание, което може да доведе до приемане на резолюция във връзка с вашата инициатива.
   
 • В срок от 6 месеца

  Комисията ще посочи какви действия ще предложи в отговор на вашата инициатива (ако има такива) и причините за тези действия (или липсата на действия). Това ще стане под формата на съобщение, което се приема официално от комисарите и се публикува на всички официални езици на ЕС.

Повече за получаването на отговор от Комисията

How it works Step 6
>

Какво следва?

Законодателство

Ако Комисията прецени, че приемането на законодателство е подходящ отговор на вашата инициатива, тя ще започне изготвянето на официално предложение. Това може да изисква подготвителни стъпки, като обществени консултации, оценки на въздействието и др. След като Комисията приеме предложение, тя го представя на Европейския парламент и на Съвета на ЕС (или в някои случаи — само на Съвета), които трябва да го приемат, за да се превърне то в закон.

Други действия

Комисията не е длъжна да предложи законодателство. Дори когато нейният отговор е положителен, най-подходящите последващи действия във връзка с дадена инициатива може да нямат законодателен характер. Има редица други мерки, които могат да са по-подходящи.

Последващи действия

Европейският парламент може също така да извърши оценка на мерките, предприети от Комисията.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?