Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Регулаторна рамка

Договори за ЕС

Договор за Европейския съюз, член 11, параграф 4

Договор за функционирането на Европейския съюз, член 24


Правила

Общи правила (от 1 януари 2020 г.) — Регламент (ЕС) 2019/788актуализирана версия на приложение I

Правила относно събирането на подписи онлайн (от 1 януари 2020 г.) — Регламент (ЕС) 2019/1799

Инициативите, регистрирани до 31 декември 2019 г., все още се уреждат частично от старите правила:

Известие относно преходните разпоредби във връзка с новия регламент относно Европейската гражданска инициатива, приложим от 1 януари 2020 г. нататък:

Transition_BG
български
(285.56 KB - PDF)
Изтегляне

Вижте също историята на Европейската гражданска инициатива.

Преглед от страна на Комисията

Европейската комисия трябва периодично да извършва преглед на функционирането на Европейската гражданска инициатива. Тя представя своите констатации в доклади до Европейския парламент и Съвета. 

Комисията прие първия си доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) 2019/788 на 6 декември 2023 г.  

Докладите за прилагането на първия регламент относно ЕГИ (Регламент (ЕС) № 211/2011) са достъпни на страницата История на уебсайта на Европейската гражданска инициатива.

Комитет

Ролята на комитета е да подпомага Комисията при изготвянето на технически спецификации за индивидуални системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн (посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1799 на Комисията).

За информация относно заседанията на комитета вижте Регистъра на комитологията на Комисията.

Експертна група

Ролята на експертната група е да координира с държавите от ЕС прилагането на Европейската гражданска инициатива.

Групата се състои от представители на компетентните национални органи.

Повече информация за заседанията на експертната група

Искате да научите повече и да си сътрудничите?