Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 6

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους/τις διοργανωτές/-τριες σχετικά με την προστασία των δεδομένων

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 6

Πότε και πώς θα πρέπει να διενεργείτε εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων;

Ισχύει για το σενάριο 2, εκτός από τη χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων της Επιτροπής

Ως εκπρόσωπος, πρέπει να διενεργείτε εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων για κάθε επεξεργασία που ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Μεταξύ άλλων, αυτό απαιτείται ιδίως σε περίπτωση επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) έχει θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων. Θα πρέπει να ελέγξετε επίσης αν η αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων έχει εκδώσει περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία δεδομένων.

Η εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων θα πρέπει να διενεργείται πριν από την επεξεργασία και θα πρέπει να θεωρείται δυναμικό εργαλείο και όχι απλώς εφάπαξ διαδικασία. Όταν υπάρχουν υπολειπόμενοι κίνδυνοι που δεν μπορούν να μετριαστούν με τα ισχύοντα μέτρα, πρέπει να ζητείται η γνώμη της αρμόδιας εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων πριν από την έναρξη της επεξεργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Δεν χρειάζεται να διενεργήσετε εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία υπό καθεστώς κοινής ευθύνης επεξεργασίας με την Επιτροπή, δεδομένου ότι η εν λόγω επεξεργασία καλύπτεται ήδη από την εκτίμηση αντικτύπου που διενεργείται από την Επιτροπή (βλ. σενάριο 1).

Παραπομπές:

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;