Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 17

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους/τις διοργανωτές/-τριες σχετικά με την προστασία των δεδομένων

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 17

Με ποια εθνική εποπτική αρχή θα πρέπει να επικοινωνήσετε για θέματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; 

Από τη φύση της, η διαδικασία συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη είναι διασυνοριακή και μπορεί να είναι αρμόδιες διάφορες αρχές προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ).

Για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, είναι ευκολότερο να αντιμετωπίζουν μόνο μία ΑΠΔ, κάτι που είναι εφικτό υπό την έννοια της «επικεφαλής εποπτικής αρχής» βάσει του ΓΚΠΔ. Ως επικεφαλής ΑΠΔ ορίζεται η εποπτική αρχή του κράτους μέλους της κύριας ή της μοναδικής εγκατάστασης του/της υπεύθυνου/-ης επεξεργασίας.

Ωστόσο, οι υπογράφοντες μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην επικεφαλής εποπτική αρχή ή στην ΑΠΔ του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν συνήθως, στον τόπο εργασίας τους ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρούν ότι τα δεδομένα τους έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.

Παραπομπές:

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;