Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Επανεξέταση της ΕΠΠ του 2023

Σύντομη παρουσίαση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να επανεξετάζει τακτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Παρουσιάζει τα πορίσματά της σε εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 στις 6 Δεκεμβρίου 2023. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης, η Επιτροπή επικεντρώθηκε σε πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, καθώς και σε πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν βάσει του πρώτου κανονισμού ΕΠΠ και βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη την 1η Ιανουαρίου 2020, σε διάφορα στάδια της διαδικασίας ΕΠΠ. 

Η Επιτροπή διεξήγαγε ορισμένες διαβουλεύσεις για να χρησιμεύσουν ως βάση τεκμηρίωσης για την έκθεση επανεξέτασης (διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά):

Η έκθεση επανεξέτασης λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα μιας ανεξάρτητης «Μελέτης τεχνικών λύσεων για διοργανωτές Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών» (διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά) που εκπονήθηκε από εξωτερική ερευνητική ομάδα ΤΠ για να αναλυθούν οι δυνατότητες ενσωμάτωσης λύσεων για το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης που θα μπορούσε να προσφέρει η Επιτροπή στους διοργανωτές ΕΠΠ.

Η έκθεση επανεξέτασης εξετάζει επίσης διάφορα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2023 για την εφαρμογή των κανονισμών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και συμπληρώνει την απάντηση της Επιτροπής στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Μπορείτε να συμβουλευθείτε το δελτίο τύπου της Επιτροπής και τα βασικά στοιχεία και αριθμούς για την περίοδο αναφοράς.

Έγγραφα

COM_2023_787_EL
ελληνικά
(538.03 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Factsheet - 2023 ECI review
alt=””
English
(1.98 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Consultations with ECI organisers
English
(659.41 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
An online survey targeting Member State authorities
English
(452.56 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
An online survey targeting citizens
English
(242.51 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
An exit survey targeting ECI signatories
English
(164.19 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Study on Technical Solutions for Organisers of European Citizens Initiatives
English
(1.68 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;