Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Privacybeleid met betrekking tot de e-mailadressen van de abonnees van de EBI-nieuwsbrief

Gegevensverwerking: Beheer van abonnementen op de EBI-nieuwsbrief

Verwerkingsverantwoordelijke: Europese Commissie

Bevoegde dienst: Eenheid SG.A.1 “Beleidsprioriteiten en Werkprogramma”

Referentie: DPR-EC-03928

1. Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking Beheer van abonnementen op de EBI-nieuwsbrief door eenheid SG.A.1 “Beleidsprioriteiten en Werkprogramma” van de Europese Commissie.

Het Europees burgerinitiatief (hierna ook “EBI” genoemd) is een instrument voor participerende democratie dat burgers in staat stelt concrete wetswijzigingen voor te stellen op elk gebied waarop de Europese Commissie (hierna ook “de Commissie” genoemd) bevoegd is om wetgeving voor te stellen. Het rechtskader voor dit instrument is vastgelegd in Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het Europees burgerinitiatief.

De Commissie verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Deze privacyverklaring geeft uitleg over de reden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, de manier waarop wij alle verstrekte persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. U vindt hierin de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, bij wie u terecht kunt als u van uw rechten gebruik wilt maken, en die van de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Eenheid SG.A.1 “Beleidsprioriteiten & Werkprogramma” van de Europese Commissie verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens zodat u de EBI-nieuwsbrief kunt ontvangen.

Uw gegevens worden namens deze bevoegde dienst verwerkt met behulp van “EU Newsroom”, een door de Commissie ontwikkelde applicatie, die wordt beheerd door het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie van de Europese Commissie [1].

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, noch voor profilering.

3. Op welke juridische grondslag verwerken we uw persoonsgegevens?

U heeft zich geabonneerd op de nieuwsbrief over het Europees burgerinitiatief van de Europese Commissie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven met het oog op de ontvangst van de gevraagde informatie.

De verwerking is overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2018/1725 rechtmatig indien:

“de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden”.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Om deze verwerking uit te voeren verzamelt eenheid SG.A.1 “Beleidsprioriteiten en Werkprogramma” van de Europese Commissie de volgende categorieën persoonsgegevens (zie inschrijvingsformulier: https://citizens-initiative.europa.eu/newsletter/subscribe_nl):

- Uw e-mailadres en uw voorkeurstaal, die we nodig hebben om u de nieuwsbrief te bezorgen.

Uw abonnement creëert/actualiseert uw gebruikersprofiel op de Newsroom-website. In uw profiel kunt u aanvullende persoonsgegevens verstrekken (titel, voornaam, achternaam, land van verblijf, sector) en zich abonneren op andere nieuwsbrieven. Deze aanvullende persoonsgegevens kunnen u een meer gepersonaliseerde ervaring bezorgen (d.w.z. een beter op u afgestemde inhoud).

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Eenheid SG.A.1 “Beleidsprioriteiten en Werkprogramma” van de Europese Commissie bewaart uw persoonsgegevens slechts voor de tijd die nodig is voor het doel van de verzameling, namelijk tot u uw beslissing meedeelt om uw profiel te verwijderen.

U kunt op elk moment uw toestemming om de nieuwsbrief van het EBI te ontvangen intrekken door gebruik te maken van de link in de footer onderaan elke nieuwsbrief die wij u sturen. Uw gebruikersprofiel wordt in dat geval niet automatisch gewist, aangezien u zich via EU Newsroom misschien nog op andere nieuwsbrieven heeft geabonneerd.

Gebruik de volgende link om uw gebruikersprofiel te wissen: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

EU Newsroom houdt alleen de huidige stand van zaken bij. Er wordt geen geschiedenis geregistreerd. Elke wijziging van het gebruikersprofiel vervangt onmiddellijk alle oudere gegevens. Dit geldt ook als u uw gebruikersprofiel wist. Dit gebeurt onmiddellijk en er is geen manier om dat ongedaan te maken.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van vijf jaar na uw laatste interactie met EU Newsroom.

6. Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databases, geüploade series gegevens enz.) worden op de servers van de Europese Commissie opgeslagen. Alle verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen. De technische maatregelen omvatten passende maatregelen om uw onlineveiligheid te beschermen en het risico van gegevensverlies, wijziging van gegevens of ongeoorloofde toegang tegen te gaan, waarbij rekening wordt gehouden met het risico dat de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens met zich meebrengt. Een organisatorische maatregel is de toegang tot persoonsgegevens beperken tot enkel bevoegde personen, die deze kennis voor verwerkingsdoeleinden benodigen.

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden deze meegedeeld?

Uw persoonsgegevens worden toegankelijk gemaakt voor de medewerkers van de Commissie die bevoegd zijn voor deze verwerking en voor andere personeelsleden van de Commissie volgens het “need-to-know”-beginsel. Deze medewerkers zijn gehouden aan hun statutaire en, waar nodig, aanvullende overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid.

We geven geen gegevens door aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U heeft specifieke rechten als "betrokkene" ingevolge hoofdstuk III (artikelen 14-25) van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht om uw persoonsgegevens in te zien en deze te rectificeren indien ze onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, of de verwerking en overdracht daarvan te verbieden of te beperken.

U heeft ermee ingestemd uw persoonsgegevens te verstrekken aan eenheid SG.A.1 “Beleidsprioriteiten en Werkprogramma” van de Europese Commissie voor deze verwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen. De intrekking is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u de toestemming heeft ingetrokken.

· U kunt nagaan welke persoonsgegevens voor u worden bewaard en deze, wijzigen, corrigeren of wissen. Daarvoor moet u zich met uw e-mailadres aanmelden bij u gebruikersprofiel: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

· U kunt op elk moment uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen intrekken door gebruik te maken van de link in de footer onderaan elke nieuwsbrief die wij u sturen. Uw gebruikersprofiel wordt in dat geval niet automatisch gewist, aangezien u zich via EU Newsroom misschien nog op andere nieuwsbrieven heeft geabonneerd. Gebruik de bovenstaande link om uw gebruikersprofiel te wissen.

Elke wijziging van uw gebruikersprofiel op de twee hierboven beschreven manieren vervangt onmiddellijk alle oudere gegevens in EU Newsroom. Dat geldt ook voor het wissen van uw gebruikersprofiel.

· U kunt van uw rechten gebruikmaken door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of, bij een geschil, de functionaris voor gegevensbescherming. Indien nodig kunt u zich ook tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming wenden. Hun contactgegevens staan vermeld in punt 9. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u in uw verzoek een beschrijving van de betrokken verwerkingen te geven (d.w.z. hun referentienummer(s) zoals vermeld in punt 10).

Verzoeken die via dit kanaal worden ingediend en de uitoefening van uw rechten betreffen, worden behandeld binnen één maand na ontvangst van het verzoek.

9. Contactinformatie

- Verwerkingsverantwoordelijke

Wilt u gebruikmaken van uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 of heeft u vragen, opmerkingen, bezwaren of een klacht in verband met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de bevoegde dienst:

Europese Commissie

Secretariaat-generaal

Directoraat A “Strategie, Betere Regelgeving & Corporate Governance”

Eenheid A.1 “Beleidsprioriteiten en Werkprogramma”

B-1049 Brussel

Tel. +32 2 29 92165

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

- Functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie (DPO)

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU 2018/1725, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (data-protection-officer@ec.europa.eu).

- Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

U hebt het recht bezwaar te maken (d.w.z. u kunt een klacht indienen) bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) indien u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 door de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke zijn geschonden.

10. Waar vindt u meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (DPO) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. Dit register kunt u raadplegen op: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_nl.

Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbaar register van de DPO met de volgende referentie: DPR-EC-03928.

Algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van het EBI is te vinden op: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_nl


[1] Zie kennisgeving DPR-EC-00841 "Newsroom op de website van de digitale eengemaakte markt" op: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00841.

Meer weten en samenwerken?