Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Politika zaštite privatnosti – e-adrese pretplatnikâ na bilten o europskoj građanskoj inicijativi

Postupak obrade: upravljanje pretplatama na bilten europske građanske inicijative

Voditelj obrade podataka: Europska komisija

Operativni voditelj obrade podataka: odjel SG.A.1 „Prioriteti politike i program rada”

Broj upisa: DPR-EC-03928

1. Uvod

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na postupak obrade podataka pod nazivom „upravljanje pretplatama na bilten europske građanske inicijative” koji provodi odjel SG.A.1 „Prioriteti politike i program rada” Europske komisije.

Europska građanska inicijativa („ECI”) instrument je participativne demokracije koji građanima omogućuje da predlože konkretne pravne promjene u bilo kojem području u kojem je Europska komisija („Komisija”) ovlaštena predlagati zakonodavstvo. Pravni okvir koji se primjenjuje na taj instrument utvrđen je u Uredbi (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o europskoj građanskoj inicijativi.

Komisija se obvezala da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Odjel SG.A.1 „Prioriteti politike i program rada” Europske komisije prikuplja i dalje obrađuje vaše osobne podatke kako biste mogli primati bilten o europskoj građanskoj inicijativi.

Vaše podatke obrađuje operativni voditelj obrade podataka, odjel SG.A.1 „Prioriteti politike i program rada” Europske komisije, s pomoću aplikacije EU Newsroom, sustava upravljanja novostima koji je razvila Komisija i kojim upravlja Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologiju [1].

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

3. Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?

Pretplatili ste se na bilten Europske komisije o europskoj građanskoj inicijativi.

Obrađujemo vaše osobne podatke jer ste dali privolu za njihovu obradu kako biste mogli primati tražene informacije.

U tom je slučaju obrada zakonita u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/1725, u kojem je utvrđen sljedeći uvjet:

„ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu posebnu svrhu ili više njih”.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu ovog postupka obrade odjel SG.A.1 „Prioriteti politike i program rada” Europske komisije prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka (vidjeti obrazac za pretplatu: https://citizens-initiative.europa.eu/newsletter/subscribe_hr):

– vašu e-adresu i odabrani jezik, koji su potrebni kako bismo vam pružili uslugu na koju ste se preplatili.

Pretplatom se kreira/ažurira vaš korisnički profil na internetskim stranicama EU Newsroom. U profilu možete navesti dodatne osobne podatke (titula, ime i prezime, zemlja boravišta, sektor) i pretplatiti se na druge biltene. Navođenje dodatnih osobnih podataka može vam omogućiti personaliziranije iskustvo (npr. prilagođeniji sadržaj informacija).

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Odjel SG.A.1 „Prioriteti politike i program rada” Europske komisije vaše osobne podatke čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja, odnosno dok ne zatražite da se vaš profil izbriše.

Privolu za primanje biltena o europskoj građanskoj inicijativi možete povući u svakom trenutku s pomoću poveznice u podnožju svakog biltena koji vam šaljemo. U tom se slučaju vaš korisnički profil neće automatski izbrisati jer ste možda pretplaćeni na druge biltene na stranicama EU Newsroom.

Svoj korisnički profil možete izbrisati na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm.

Na stranicama EU Newsroom čuvaju se samo aktualni podaci; ne čuvaju se prethodni podaci. Svakom izmjenom korisničkog profila odmah se zamjenjuju svi vaši podaci na stranicama Newsroom. To uključuje i brisanje korisničkog profila. Ta se izmjena provodi odmah i nepovratna je.

Osobni podaci čuvaju se pet godina od posljednje interakcije subjekta s Komisijinim sustavom upravljanja novostima EU Newsroom.

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe kojima je taj pristup nužan za potrebe ovog postupka obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima ovlašteno osoblje Komisije koje je odgovorno za ovaj postupak obrade i drugo ovlašteno osoblje Komisije prema načelu nužnog pristupa. Te osobe moraju postupati u skladu sa zakonskim odredbama i eventualnim dodatnim ugovorima o povjerljivosti.

Informacije koje prikupljamo neće se prosljeđivati trećim osobama, osim u mjeri i u svrhu u kojoj zakon tako nalaže.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebice pravo na pristup svojim osobnim podacima i njihov ispravak ako su netočni ili nepotpuni. Imate pravo na brisanje vaših osobnih podataka i ograničenje njihove obrade te pravo prigovora na njihovu obradu i pravo na prenosivost podataka.

Pristali ste dati svoje osobne podatke odjelu SG.A.1 „Prioriteti politike i program rada” Europske komisije za ovaj postupak obrade. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

· Na sljedećoj adresi možete pristupiti svojem korisničkom profilu kako biste provjerili koji se vaši osobni podaci čuvaju ili zatražili da se oni izmijene, isprave ili izbrišu: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm.

· U svakom trenutku možete povući privolu za primanje biltena o europskoj građanskoj inicijativi s pomoću poveznice u podnožju svakog biltena koji vam šaljemo. U tom se slučaju vaš korisnički profil neće automatski izbrisati jer ste možda pretplaćeni na druge biltene na stranicama EU Newsroom. Kako biste izbrisali svoj korisnički profil, upotrijebite navedenu poveznicu.

Svaki put kad izmijenite korisnički profil na navedena dva načina, odmah se mijenjaju vaši podaci na stranicama EU Newsroom. To uključuje brisanje vašeg korisničkog profila.

· Da biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u 9. poglavlju. Ako želite ostvariti svoja prava, u zahtjevu jasno navedite postupke obrade (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz 10. poglavlja).

Zahtjev o ostvarivanju prava koji podnesete na taj način bit će obrađen u roku od mjesec dana od primitka.

9. Podaci za kontakt

Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se operativnom voditelju obrade podataka s pomoću sljedećih podataka za kontakt:

Europska komisija

Glavno tajništvo

Uprava A „Strategija, bolja regulativa i korporativno upravljanje”

Odjel A.1 „Prioriteti politike i program rada”

B – 1049 Bruxelles/Brussel

Tel. +32 22992165

E-adresa: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (data-protection-officer@ec.europa.eu).

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da je voditelj obrade obradom vaših osobnih podataka povrijedio prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hr.

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-03928.

Dodatne tehničke informacije o funkcioniranju aplikacije Newsroom uključene su u Record DPR-EC-00841 – Newsroom na web-mjestu jedinstvenog digitalnog tržišta.

Opće informacije o zaštiti osobnih podataka u kontekstu provedbe postupka europske građanske inicijative dostupne su na: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_hr.


[1] Vidjeti obavijest DPR-EC-00841 „Newsroom on Digital Single Market web site” (Newsroom na internetskim stranicama za jedinstveno digitalno tržište) na sljedećoj adresi: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00841.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?