Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Privātuma politika attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvas (ECI) biļetenu abonentu e-pasta adresēm

Apstrādes darbība: ECI biļetena abonementu pārvaldība

Datu pārzinis: Eiropas Komisija

Operatīvais persondatu pārzinis: EK Ģenerālsekretariāta nodaļa SG.A.1 “Politikas prioritātes un darba programma”

Atsauces numurs: DPR-EC-03928

1. Ievads

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz apstrādes darbību “ECI biļetenu abonementu pārvalde”, ko veic SG.A.1 nodaļa “Politikas prioritātes un darba programma”.

Eiropas pilsoņu iniciatīva (turpmāk “ECI”) ir līdzdalības demokrātijas instruments, kas ļauj pilsoņiem ierosināt konkrētas juridiskas izmaiņas jebkurā jomā, kurā Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) ir pilnvarota ierosināt tiesību aktus. Šim instrumentam piemērojamais tiesiskais regulējums ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regulā (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Eiropas Komisija ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz konfidencialitāti. Komisija vāc persondatus un veic to turpmāku apstrādi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti visu sniegto persondatu apstrādes iemesli un tas, kā tie tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus

Eiropas Komisijas SG.A.1. nodaļa “Politikas prioritātes un darba programma” vāc un apstrādā jūsu persondatus, lai jūs varētu saņemt EPI biļetenu.

Jūsu datus apstrādā Eiropas Komisijas operatīvā persondatu pārziņa nodaļas SG.A.1 “Politikas prioritātes un darba programma” vārdā, izmantojot lietotni “EU Newsroom”- ziņu pārvaldības sistēmu, kuru izstrādājis un pārvalda Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts [1].

Jūsu persondatus neizmantos ne automatizētai lēmumu pieņemšanai, ne profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats

Jūs esat pieteicies Eiropas Komisijas informatīvā biļetena par Eiropas Komisijas Eiropas pilsoņu iniciatīvu saņemšanai.

Mēs apstrādājam jūsu persondatus, jo esat piekritis savu persondatu apstrādei pieprasītās informācijas saņemšanas nolūkā.

Šādā gadījumā apstrāde ir likumīga saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu, jo:

“datu subjekts ir devis piekrišanu savu persondatu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem”.

4. Kādus persondatus mēs vācam un tālāk apstrādājam

Lai veiktu šo apstrādes darbību, Eiropas Komisijas SG.A.1. nodaļa “Politikas prioritātes un darba programma” vāc šādu kategoriju personas datus (sk. abonēšanas veidlapu: https://citizens-initiative.europa.eu/newsletter/subscribe_lv):

– jūsu e-pasta adrese un jums vēlamā valoda, kas vajadzīga, lai jums kā abonentam nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu.

Kad esat pasūtījis biļetenu, jūs izveidojat/atjaunināt savu lietotāja profilu tīmekļa vietnē EU Newsroom. Savā profilā varat norādīt papildu persondatus (uzruna, vārds, uzvārds, dzīvesvietas valsts, nozare) un abonēt citus informatīvos biļetenus. Jūsu norādītie papildu persondati var jums sniegt individualizētāku pieredzi (tādu kā informācija, kas ir lielākā mērā saskaņota ar jūsu interesēm).

5. Cik ilgi glabājam jūsu persondatus

Eiropas Komisijas SG.A.1. nodaļa “Politikas prioritātes un darba programma” jūsu persondatus glabā tikai tik ilgi, cik tas vajadzīgs, lai izpildītu vākšanas mērķi, proti, līdz brīdim, kad paziņosiet par savu lēmumu dzēst savu profilu.

Jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu ECI biļetena saņemšanai, izmantojot saiti katra jums nosūtītā informatīvā biļetena apakšējā daļā. Tādā gadījumā jūsu lietotāja profils netiek automātiski izdzēsts, jo jūs, iespējams, esat pieteicies citu biļetenu saņemšanai tīmekļa vietnē Newsroom.

Lai izdzēstu savu lietotāja profilu, lūdzam izmantot šo saiti: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

EU Newsroom satur tikai atjauninātus datus. Vēsture netiek reģistrēta. Visas izmaiņas lietotāja profilā uzreiz automātiski aizstāj visus datus vietnē EU Newsroom. Tas ietver arī lietotāja profila anulēšanu, arī šīs izmaiņas ir tūlītējas, un profilu vairs nevar atjaunot.

Persondati tiks glabāti piecus gadus pēc pēdējās subjekta mijiedarbības ar Komisijas ziņu pārvaldības sistēmu EU Newsroom.

6. Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu persondatus

Visi persondati elektroniskā formā (e-pasti, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes utt.) tiek glabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas, ievērojot Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir pilnvaroti veikt šo datu apstrādes darbību, un citi pilnvaroti Komisijas darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tādā mērā un tādos gadījumos, kad tas, iespējams, ir jādara saskaņā ar tiesību aktiem.

8. Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt jūsu persondatiem un tos labot, ja jūsu persondati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Jums ir tiesības dzēst savus persondatus, ierobežot to apstrādi un iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Jūs esat piekritis sniegt savus persondatus Eiropas Komisijas SG.A.1. nodaļai “Politikas prioritātes un darba programma” šīs apstrādes darbības nolūkā. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini. Šāds atsaukums neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.

· Jūs varat pārbaudīt, kādi persondati tiek glabāti jūsu vārdā, tos mainīt, labot vai izdzēst, ieejot savā lietotāja profilā ar savu e-pasta adresi: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

· Jūs varat arī jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu informatīvā biļetena saņemšanai, izmantojot saiti katra jūsu pasūtītā informatīvā biļetena apakšējā daļā. Tādā gadījumā jūsu lietotāja profils netiek automātiski izdzēsts, jo jūs, iespējams, esat pieteicies citu biļetenu saņemšanai tīmekļa vietnē EU Newsroom. Lai dzēstu savu lietotāja profilu, lūdzam izmantot iepriekš norādīto saiti.

Visas izmaiņas lietotāja profilā vienā no abiem iepriekš minētajiem veidiem uzreiz maina jūsu datus sistēmā EU Newsroom. Tas ietver jūsu lietotāja profila dzēšanu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai – konflikta gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu. Ja vajadzīgs, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet zemāk 9. punktā sniegto kontaktinformāciju. Ja vēlaties izmantot savas tiesības norādiet apstrādes darbību savā pieprasījumā (t.i., miniet tās atsauces numuru, kā norādīts zemāk 10. punktā).

Jūsu pieprasījums attiecībā uz jūsu tiesību īstenošanu, tiks izskatīts viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

9. Kontaktinformācija

- Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini:

European Commission

Secretariat General

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance'

Unit A.1 'Policy Priorities & Work Programme'

B – 1049 Brussels

Tālr. +32 2 29 92165

E-pasts: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

- Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

- Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, piemēram, iesniegt viņam sūdzību (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

10. Kur var atrast sīkāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_lv.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-03928.

Papildu tehniskā informācija par lietojumprogrammas “Newsroom” darbību ir iekļauta ierakstā DPR-EC-00841 — Newsroom on Digital Single Market tīmekļa vietnē.

Vispārīga informācija par persondatu aizsardzību saistībā ar ECI īstenošanu ir pieejama šādā adresē: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_lv


[1] Sk. ierakstu DPR-EC-00841 digitālā vienotā tirgus tīmekļa vietnes ziņu sadaļā “Newsroom on Digital Single Market website”: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00841.

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?