Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Integritetspolicy för nyhetsbrevet om medborgarinitiativet – prenumeranternas mejladresser

Behandling: Hantering av prenumerationer på nyhetsbrevet om medborgarinitiativet

Personuppgiftsansvarig: Europeiska kommissionen

Personuppgiftsansvarig enhet: Enhet SG.A.1 ”Politiska prioriteringar och arbetsprogram”

Referens: DPR-EC-03928

1. Inledning

Nedan beskrivs den behandling av personuppgifter som gäller hanteringen av prenumerationer på nyhetsbrevet om medborgarinitiativet och som sköts av kommissionens enhet SG.A.1 ”Politiska prioriteringar och arbetsprogram”.

Det europeiska medborgarinitiativet är ett verktyg för direktdemokrati som ger medborgarna möjlighet att föreslå konkreta lagändringar på områden där kommissionen har befogenhet att föreslå lagstiftning. Den rättsliga grunden anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet.

EU-kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

I det här meddelandet förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur. Du får också veta hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

2. Varför och hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi på enhet SG.A.1 (”Politiska prioriteringar och arbetsprogram”) samlar in och behandlar dina personuppgifter så att du ska kunna få nyhetsbrevet om medborgarinitiativet.

Dina uppgifter behandlas med hjälp av programmet ”EU Newsroom” – ett system för nyhetshantering som har tagits fram av kommissionen och som sköts av generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik[1].

Dina uppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering.

3. Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

Du har valt att prenumerera på kommissionens nyhetsbrev om det europeiska medborgarinitiativet.

Vi behandlar dina personuppgifter eftersom du har gett ditt samtycke till behandlingen för att kunna få nyhetsbrevet.

Behandlingen är därför laglig enligt artikel 5.1 d i förordning (EU) 2018/1725 av följande skäl:

Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

4. Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?

Vi samlar in följande typer av personuppgifter (se prenumerationsformuläret):

- Din mejladress och ditt språkval, som behövs för att du ska kunna få nyhetsbrevet.

När du prenumererar på nyhetsbrevet skapas eller uppdateras din användarprofil på webbplatsen Newsroom. I din profil kan du lämna ytterligare personuppgifter (titel, för- och efternamn, hemland och sektor) och prenumerera på andra nyhetsbrev. Genom att ange fler uppgifter kan du få en bättre anpassad tjänst med till exempel mer målinriktad information.

5. Hur länge sparar ni uppgifterna?

Vi sparar dina uppgifter bara så länge som behövs för syftet med insamlingen av dem, det vill säga tills du själv raderar din profil eller meddelar att den ska raderas.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet. Din användarprofil raderas dock inte automatiskt eftersom du kanske prenumererar på andra nyhetsbrev via Newsroom.

Här kan du radera din användarprofil

I Newsroom finns bara dina aktuella uppgifter. Ingen historik sparas. När du ändrar din profil ersätts alla dina uppgifter i Newsroom omedelbart. Det gäller också när du raderar din profil – det görs på en gång – och du kan alltså inte återställa den.

Dina personuppgifter sparas i fem år efter din senaste interaktion med EU Newsroom, kommissionens system för nyhetshantering.

6. Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument, databaser och uppladdade data) sparas på kommissionens eller underleverantörernas servrar. Behandlingen måste uppfylla kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet, risk för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna ska se till att endast behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av uppgifterna får tillgång till dem.

7. Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Endast behörig personal från kommissionen som behandlar eller behöver uppgifterna har tillgång till dem. Personalen måste följa gällande regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

Vi lämnar inte ut några uppgifter till utomstående, utom i den mån och i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag.

8. Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att få dem rättade om de är felaktiga eller ofullständiga. Du har rätt att radera dina personuppgifter eller begränsa eller invända mot behandlingen. Du kan också ha rätt till dataportabilitet.

Du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till EU-kommissionens enhet SG.A.1 ”Politiska prioriteringar och arbetsprogram” för den behandling som beskrivs här. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvariga. Det påverkar dock inte lagligheten i den behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke.

· Du kan kontrollera vilka personuppgifter som sparas och ändra, rätta eller radera dem genom att logga in på din användarprofil med din mejladress.

· Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet. Din användarprofil raderas dock inte automatiskt eftersom du kanske prenumererar på andra nyhetsbrev via Newsroom. För att radera din profil loggar du in på länken ovan.

När du ändrar din profil via de två kanaler som nämns ovan ändras samtidigt dina uppgifter i Newsroom. Det gäller också när du raderar din profil.

· Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell konflikt kan du vända dig till dataskyddsombudet eller Europeiska datatillsynsmannen (se kontaktuppgifter i punkt 9 nedan). Förklara i mejlet vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i dataskyddsombudets register (se punkt 10 nedan).

Din begäran angående dina rättigheter handläggs inom en månad.

9. Vem kan jag kontakta?

Personuppgiftsansvarig

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 eller om du har kommentarer, frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta den personuppgiftsansvariga enheten:

Europeiska kommissionen

Generalsekretariatet

Direktorat A ”Strategi, bättre lagstiftning och verksamhetsstyrning”

Enhet A.1 ”Politiska prioriteringar och arbetsprogram”

1049 Bryssel

Tfn +32 2 29 92165

E-post: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

Kommissionens dataskyddsombud

Mejla kommissionens dataskyddsombud om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas enligt förordning (EU) 2018/1725.

Europeiska datatillsynsmannen

Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen.

10. Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud för ett register över all verksamhet där personuppgifter behandlas. Gå till registret

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EC-03928.

Ytterligare teknisk information om hur Newsroom fungerar finns i Record -EC-00841 – på Newsroom på webbplatsen för den digitala inre marknaden.

Allmän information om skydd av personuppgifter när det gäller medborgarinitiativ: Europeiska medborgarinitiativet – skydd av personuppgifter


[1] Se behandlingen DPR-EC-00841 ”Newsroom on Digital Single Market web site”: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00841.

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?