Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Az európai polgári kezdeményezésekről szóló hírlevélre feliratkozók e-mail-címével kapcsolatos adatvédelmi politika

Adatkezelési művelet: Az európai polgári kezdeményezésekről szóló hírlevélre való feliratkozás kezelése

Adatkezelő: Európai Bizottság

Operatív adatkezelő: A Főtitkárság szakpolitikai prioritásokkal és munkaprogrammal foglalkozó A.1-es egysége (SG.A.1)

Hivatkozási szám: DPR-EC-03928

1. Bevezetés

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a Bizottság Főtitkárságának szakpolitikai prioritásokkal és munkaprogrammal foglalkozó egysége (SG.A.1) által végzett „Az európai polgári kezdeményezésekről szóló hírlevélre való feliratkozás kezelése” megnevezésű adatkezelési műveletre vonatkozik.

Az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia eszköze, mely lehetővé teszi az EU lakosainak, hogy konkrét jogi változtatásokat kezdeményezzenek azokon a területeken, amelyeken az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) hatáskörrel rendelkezik jogszabályjavaslatok benyújtására. Az eszköz jogi keretét az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet adja.

Az Európai Bizottság elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása mellett. A személyes adatokat a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint gyűjti és kezeli.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az adatkezelés indokait, a rendelkezésre bocsátott személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az egyének saját személyes adataikkal kapcsolatos jogait ismerteti. A nyilatkozat ezenfelül az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait is tartalmazza. Ha érvényt kíván szerezni jogainak, Önnek az illetékes adatkezelőhöz kell fordulnia.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

A Bizottság Főtitkárságának szakpolitikai prioritásokkal és munkaprogrammal foglalkozó egysége (SG.A.1) azért gyűjti és kezeli az Ön adatait, hogy Ön kézhez kaphassa az európai polgári kezdeményezésekről szóló hírlevelet.

Az Ön adatait az Európai Bizottság által kifejlesztett, és a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága által üzemeltetett hírkezelési rendszer, az EU Newsroom használatával kezeli az Európai Bizottság operatív adatkezelőként eljáró SG.A.1 egysége[1].

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, a profilalkotást is ideértve.

3. Mi a jogi háttere a személyes adatok kezelésének?

Ön feliratkozott az Európai Bizottság európai polgári kezdeményezésről szóló hírlevelére.

Személyes adatait annak alapján kezeljük, hogy Ön ehhez hozzájárulását adta a hírlevélküldési szolgáltatás igénybevétele céljából.

Az ilyen esetekben a személyes adatok kezelése az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében jogszerűnek minősül, mivel:

„az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.”

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében a Bizottság Főtitkárságának szakpolitikai prioritásokkal és munkaprogrammal foglalkozó egysége (SG.A.1) a következő típusú személyes adatokat gyűjti (lásd a feliratkozásra szolgáló űrlapot: https://citizens-initiative.europa.eu/newsletter/subscribe_hu):

– az Ön e-mail-címét és választott nyelvét, amelyekre a hírlevélküldési szolgáltatás biztosításához van szükség.

Feliratkozásával felhasználói profil jön létre, illetve frissül a már létrehozott profil a Newsroom webhelyén. A profilban további személyes adatokat (titulus, vezetéknév, utónév, lakóhely szerinti ország, ágazat) is megadhat, és más hírlevelekre is feliratkozhat. Minél több információt ad meg magáról, annál jobban a személyére tudjuk szabni a szolgáltatást (és célzottabbá tudjuk tenni annak tartalmát).

5. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

A Bizottság Főtitkárságának szakpolitikai prioritásokkal és munkaprogrammal foglalkozó egysége (SG.A.1) csak a gyűjtés céljának eléréséhez szükséges ideig tárolja az Ön személyes adatait, vagyis addig, amíg Ön be nem jelenti, hogy törölni kívánja profilját.

A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele céljából adott hozzájárulását Ön bármikor visszamondhatja, az adott hírlevél láblécében feltüntetett linkre kattintva. Felhasználói profilja ezzel még nem törlődik, hiszen adott esetben Ön a Newsroom más hírleveleire is fel lehet még iratkozva.

A felhasználói profil törléséhez kattintson erre a linkre: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

A Newsroom csak az adatok aktuális állapotát őrzi meg. Az előzményeket nem rögzíti. A felhasználói profil módosításával ezért azonnal frissülnek az adatok a Newsroom felületén. Ebből következően a felhasználói profil törlését nem lehet visszavonni.

A személyes adatokat öt évig őrzi meg az adatkezelő attól számítva, hogy az érintett utoljára felhasználói műveletet hajtott végre a Bizottság EU Newsroom hírkezelési rendszerében.

6. Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?

Az Európai Bizottság az elektronikus formában tárolt személyes adatok összességét (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat) a saját szerverein tárolja. Az összes adatkezelési művelet az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban történik.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság számos technikai és szervezeti intézkedést léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, valamint az adatvesztés és adatváltoztatás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik az, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

7. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és kivel közölhetők azok?

A felhasználó személyes adataihoz a Bizottság adatkezelési műveletek végrehajtására feljogosított munkatársai és egyéb feljogosított bizottsági munkatársak férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Az összegyűjtött információkat nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve olyan mértékben és célból, amilyenre jogszabály kötelez bennünket.

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Önt az adatkezelés érintettjeként megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) meghatározott jogok, különösen pedig a személyes adataihoz való hozzáférés joga, valamint a személyes adatainak helyesbítéséhez fűződő jog abban az esetben, ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait törölje, kezelésüket korlátozza, kifogást emeljen az adatkezelés ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Ön hozzájárult ahhoz, hogy benyújtott személyes adatait a Bizottság Főtitkárságának szakpolitikai prioritásokkal és munkaprogrammal foglalkozó egysége (SG.A.1) a jelenlegi adatkezelési művelet céljaira felhasználja. Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja úgy, hogy erről értesíti az adatkezelőt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

· Ha e-mail-címével bejelentkezik a következő linken elérhető felhasználói fiókjába, ott ellenőrizheti, hogy a felelős adatkezelő az Ön személyes adatai közül melyeket tárolja, illetve adatai módosítását, javítását vagy törlését is kérheti: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

· A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele céljából adott hozzájárulását is bármikor visszamondhatja, az adott hírlevél láblécében feltüntetett linkre kattintva. Felhasználói profilja ezzel még nem törlődik, hiszen adott esetben Ön a Newsroom más hírleveleire is fel lehet még iratkozva. A felhasználói profil törléséhez kattintson a fenti linkre.

A felhasználói profilnak a fenti linkeken indított bárminemű módosítása azonnal érvényre jut a Newsroom felületén tárolt adatokban. Ez a profil törlésére is vonatkozik.

· Ha gyakorolni kívánja a jogait, forduljon az operatív adatkezelőhöz, illetve nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Elérhetőségi adataikat a 9. pont ismerteti. Ha Ön gyakorolni kívánja jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg az érintett művelet(ek) hivatkozási számát (lásd alább, a 10. pontban).

A Bizottság az így benyújtott, az Ön jogainak gyakorlására irányuló kérelmeket a beérkezéstől számított egy hónapon belül feldolgozza.

9. Elérhetőségi adatok

Az adatkezelő

Ha Ön gyakorolni szeretné az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel a következő elérhetőségeken:

European Commission (Európai Bizottság)

Secretariat General (Főtitkárság)

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance’ („A” Igazgatóság – Stratégia, minőségi jogalkotás és szervezeti irányítás)

Unit A.1 'Policy Priorities & Work Programme’ (A1. egység – Szakpolitikai prioritások és munkaprogram)

B – 1049 Bruxelles

Tel.: +32 2 29 92165

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Az európai adatvédelmi biztos

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő által végzett adatkezelés során sérültek az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt személyes jogai, jogorvoslati kérelemmel (panasszal) fordulhat az európai adatvédelmi biztoshoz az edps@edps.europa e-mail-címen.

10. Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes – dokumentált és bejelentett – személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-03928.

A Newsroom alkalmazás működésével kapcsolatos további technikai információk a DPR-EC-00841 nyilvántartásban találhatók a digitális egységes piac hírtermében.

Az európai polgári kezdeményezés végrehajtásával összefüggésben a következő weboldalon olvasható általános tájékoztatás a személyes adatok védelmével kapcsolatban: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_hu


[1] Lásd a DPR-EC-00841 hivatkozási számú adatvédelmi nyilatkozatot („A digitális egységes piac honlapjának Newsroom rovata”): https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00841.

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?