Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Isikuandmete kaitse põhimõtted seoses Euroopa kodanikualgatuse uudiskirja tellijate e-posti aadressidega

Töötlemistoiming: Euroopa kodanikualgatuse uudiskirja tellimuste haldamine

Vastutav töötleja: Euroopa Komisjon

Tegelik vastutav töötleja: Üksus SG.A.1 „Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm“

Registriviide: DPR-EC-03928

1. Sissejuhatus

Käesolevaid isikuandmete kaitse põhimõtteid kohaldatakse Euroopa Komisjoni üksuse SG.A.1 „Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm“ järgmise töötlemistoimingu suhtes: „Euroopa kodanikualgatuse uudiskirja tellimuste haldamine“.

Euroopa kodanikualgatus on osalusdemokraatia vahend, mis annab kodanikele võimaluse teha ettepanekuid konkreetseteks õiguslikeks muudatusteks valdkondades, milles Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) on pädev esitama seadusandlikke ettepanekuid. Selle vahendi suhtes kohaldatav õigusraamistik on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruses (EL) 2019/788 Euroopa kodanikualgatuse kohta.

Komisjon kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, miks isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused on Teil seoses oma isikuandmetega. Isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

2. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Euroopa Komisjoni üksus SG.A.1 „Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm“ kogub ja töötleb Teie isikuandmeid Teile Euroopa kodanikualgatuse uudiskirja saatmise eesmärgil.

Teie isikuandmeid töötleb tegeliku vastutava töötleja nimel Euroopa Komisjoni üksus SG.A.1 „Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm“, kasutades selleks rakendust „EU Newsroom“, mis on komisjoni väljatöötatud uudiste haldamise süsteem ja mida haldab sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat[1].

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

3. Milline on Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Olete tellinud Euroopa Komisjoni uudiskirjad Euroopa kodanikualgatuse kohta.

Töötleme Teie isikuandmeid, kuna olete andnud oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks taotletud teabe saamise eesmärgil.

Sellisel juhul on Teie isikuandmete avaldamine õiguspärane vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktile d:

„andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil“.

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemise huvides kogub Euroopa Komisjoni üksus SG.A.1 „Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm“ järgmisi isikuandmeid (vt tellimisvormi: https://citizens-initiative.europa.eu/newsletter/subscribe_et):

- Teie e-posti aadress ja eelistatud keel, mis on vajalikud selleks, et tagada teenuse osutamine Teile kui tellijale.

Teie tellimuse kaudu luuakse Teie kasutajaprofiil või ajakohastatakse seda veebsaidil Newsroom. Oma profiilis võite esitada täiendavaid isikuandmeid (tiitel, eesnimi, perekonnanimi, elukohariik, sektor) ja tellida muid uudiskirju. Täiendavate isikuandmete esitamine võib tagada isikupärasemate teenuste osutamise (st asjakohasem teabe sisu).

5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Euroopa Komisjoni üksus SG.A.1 „Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm“ säilitab Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks, st kuni olete teatanud otsusest oma profiil kustutada.

Võite oma nõusoleku Euroopa kodanikualgatuse uudiskirja saamiseks igal ajal tagasi võtta, kasutades iga Teile saadetud uudiskirja jaluses olevat linki. Teie kasutajaprofiili selle toiminguga automaatselt ei kustutata, sest olete võib-olla tellinud muid uudiskirju Newsroomi vahendusel.

Kasutajaprofiili kustutamiseks kasutage palun järgmist linki: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

Newsroomis säilitatakse vaid praeguseid andmeid. Varasemad andmed ei ole registreeritud. Kasutajaprofiili muutmisel asendatakse kohe kõik Newsroomis sisalduvad andmed. See hõlmab ka kasutajaprofiili kustutamist – ka see muudatus jõustub kohe ja seda enam taastada ei saa.

Isikuandmeid säilitatakse viis aastat pärast viimast teemakohast toimingut seoses komisjoni uudiste haldamise süsteemiga „EU Newsroom“.

6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmestikud jne) hoitakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Komisjon tagab Teie isikuandmete kaitse mitmesuguste tehniliste ja korralduslike vahenditega. Tehnilised meetmed käsitlevad võrguturvalisuse kaitset, andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on seaduslik vajadus nendega tutvuda andmetöötlustoimingute tegemiseks.

7. Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi volitatud komisjoni töötajad, kes vastutavad selle andmetöötlustoimingu elluviimise eest, ja muud komisjoni volitatud töötajad teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Asjaomased töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Me ei edasta kogutud andmeid kolmandatele osapooltele. Kui seda siiski tehakse, siis ainult õigusaktidega lubatud ulatuses ja eesmärgil.

8. Millised on Teie õigused ja kuidas saate neid kasutada?

Teil on määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) kohase andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus tutvuda oma isikuandmetega ja neid parandada, kui Teie isikuandmed on ebaõiged või mittetäielikud. Teil õigus oma isikuandmed kustutada, piirata nende töötlemist, esitada vastuväide nende töötlemise suhtes ning samuti õigus andmete ülekandmisele.

Olete nõustunud esitama oma isikuandmed Euroopa Komisjoni üksusele SG.A.1 „Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm“ asjaomaseks töötlemistoiminguks. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

· Saate kontrollida, milliseid Teie isikuandmeid on Teie nimel säilitatud, neid muuta, parandada või kustutada, logides oma e-posti aadressi abil sisse oma kasutajaprofiili järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

· Samuti saate oma nõusoleku uudiskirja saamiseks igal ajal tagasi võtta, kasutades iga Teile saadetud uudiskirja jaluses olevat linki. Teie kasutajaprofiili selle toiminguga automaatselt ei kustutata, sest olete võib-olla tellinud muid uudiskirju Newsroomi vahendusel. Kasutajaprofiili kustutamiseks kasutage palun eespool esitatud linki.

Kahe eespool nimetatud kanali kaudu kasutajaprofiilis tehtud muudatused muudavad automaatselt ka Teie andmeid Newsroomis. See hõlmab ka kasutajaprofiili kustutamist.

· Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed leiate punktist 9. Kui soovite kasutada oma õigusi, esitage taotluses nende kirjeldus (st viitenumber/-numbrid vastavalt punktis 10 osutatule).

Selle kanali vahendusel esitatud taotlus seoses Teie õiguste kasutamisega vaadatakse läbi ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest.

9. Kontaktandmed

- Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke ühendust vastutava töötlejaga aadressil:

European Commission

Secretariat General

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance'

Unit A.1 'Policy Priorities & Work Programme'

B – 1049 Brussels

Tel: +32 2 29 92165

E-post: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

- Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Võite võtta ühendust andmekaitseametnikuga data-protection-officer@ec.europa.eu, kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta määruse (EL) 2018/1725 kohaselt.

- Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

10. Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_et.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-03928.

Täiendav tehniline teave rakenduse Newsroom toimimise kohta on esitatud protokollis DPR-EC-00841 – uudisteruum digitaalse ühtse turu veebisaidil.

Üldteavet isikuandmete kaitse kohta Euroopa kodanikualgatuse rakendamise kontekstis leiate järgmiselt aadressilt: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_et


[1] Vt töötlemistoiming viitenumbriga DPR-EC-00841 „Newsroom digitaalse ühtse turu veebisaidil“ aadressil: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00841.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?