Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας όσον αφορά τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνδρομητών στο ενημερωτικό δελτίο της ΕΠΠ

Πράξη επεξεργασίας: Διαχείριση των συνδρομών στο ενημερωτικό δελτίο της ΕΠΠ

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επιχειρησιακός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Διοικητική μονάδα SG.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας»

Αριθμός αρχείου: DPR-EC-03928

1. Εισαγωγή

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας αφορά την πράξη επεξεργασίας «Διαχείριση των συνδρομών στο ενημερωτικό δελτίο της ΕΠΠ», την οποία διενεργεί η διοικητική μονάδα SG.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (στο εξής, επίσης: ΕΠΠ) είναι ένα μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας που επιτρέπει στους πολίτες να προτείνουν συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές σε όλους τους τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής, επίσης: Επιτροπή) έχει την εξουσία να προτείνει νομοθεσία. Το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται το μέσο αυτό ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Η Επιτροπή συλλέγει και υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Στην παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας επεξηγείται ο λόγος για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επίσης, παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίον μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η διοικητική μονάδα SG.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συλλέγει και υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της ΕΠΠ.

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό του επιχειρησιακού υπεύθυνου επεξεργασίας, που είναι η διοικητική μονάδα SG.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της εφαρμογής «EU Newsroom», ενός συστήματος διαχείρισης ειδήσεων που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή και τελεί υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών [1].

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

3. Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Έχετε εγγραφεί συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν επειδή έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό της παραλαβής των πληροφοριών που ζητήσατε.

Επομένως, στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, στο οποίο ορίζεται ότι:

«δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς».

4. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία;

Για τη διενέργεια αυτής της πράξης επεξεργασίας, η διοικητική μονάδα SG.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (βλ. φόρμα εγγραφής: https://citizens-initiative.europa.eu/newsletter/subscribe_el):

- την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τη γλώσσα που προτιμάτε, στοιχεία που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι θα λάβετε την υπηρεσία ως συνδρομητής.

Με την εγγραφή σας δημιουργείται/επικαιροποιείται το προφίλ χρήστη σας στην ιστοσελίδα του Newsroom. Στο προφίλ σας, μπορείτε να παράσχετε πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (τίτλος, όνομα, επώνυμο, χώρα διαμονής, τομέας) και να εγγραφείτε σε άλλα ενημερωτικά δελτία. Εάν συμπληρώσετε πρόσθετα δεδομένα, η εμπειρία σας θα είναι πιο εξατομικευμένη (δηλ. το περιεχόμενο των πληροφοριών θα είναι πιο στοχευμένο).

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η διοικητική μονάδα SG.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής, δηλαδή έως ότου γνωστοποιήσετε την απόφασή σας να διαγράψετε το προφίλ σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου της ΕΠΠ ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο υποσέλιδο, στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου που σας στέλνουμε. Το προφίλ χρήστη σας δεν διαγράφεται αυτομάτως στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι μπορεί να έχετε εγγραφεί σε άλλα ενημερωτικά δελτία στο Newsroom.

Για να διαγράψετε το προφίλ χρήστη σας, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

Το Newsroom διατηρεί τα δεδομένα μόνο στην τρέχουσα κατάστασή τους. Το ιστορικό τους δεν καταγράφεται. Με κάθε αλλαγή του προφίλ χρήστη, αντικαθίστανται αμέσως όλα τα δεδομένα στο Newsroom. Το ίδιο ισχύει και για την ακύρωση του προφίλ χρήστη. Η αλλαγή αυτή γίνεται επίσης άμεσα και δεν υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών από την τελευταία αλληλεπίδραση του υποκειμένου των δεδομένων με το σύστημα διαχείρισης ειδήσεων της Επιτροπής «EU Newsroom».

6. Πώς προστατεύουμε και φυλάσσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική μορφή (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, δέσμες δεδομένων που έχουν τηλεφορτωθεί κ.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η Επιτροπή εφαρμόζει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας στο διαδίκτυο και των κινδύνων απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων ή άνευ αδείας πρόσβασης σε δεδομένα, λαμβανομένων υπόψη του κινδύνου που παρουσιάζει η επεξεργασία και της φύσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που είναι θεμιτά αναγκαίο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς της πράξης επεξεργασίας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται στα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης επεξεργασίας και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιτροπής σύμφωνα με την αρχή της «αναγκαίας γνωστοποίησης». Τα εν λόγω μέλη του προσωπικού δεσμεύονται από νόμιμες υποχρεώσεις και, όταν απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται σε κανέναν τρίτο, παρά μόνο στον βαθμό και για τον σκοπό που ενδεχομένως επιβάλλεται εκ του νόμου.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, και ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διόρθωσής τους σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έχετε δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στη διοικητική μονάδα SG.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρούσα πράξη επεξεργασίας. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

· Για να επαληθεύσετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν αποθηκευτεί, να τα τροποποιήσετε, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, μπορείτε να συνδεθείτε στο προφίλ χρήστη σας με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

· Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο υποσέλιδο, στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου που σας στέλνουμε. Το προφίλ χρήστη σας δεν διαγράφεται αυτομάτως στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι μπορεί να έχετε εγγραφεί σε άλλα ενημερωτικά δελτία στο Newsroom. Για να διαγράψετε το προφίλ χρήστη σας, χρησιμοποιήστε τον ανωτέρω σύνδεσμο.

Με κάθε αλλαγή του προφίλ χρήστη που πραγματοποιείται μέσω των δύο ανωτέρω διαύλων, τα δεδομένα σας στο Newsroom αλλάζουν αμέσως. Το ίδιο ισχύει και για τη διαγραφή του προφίλ χρήστη σας.

· Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή, σε περίπτωση διαφωνίας μαζί του, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 παρακάτω. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, περιγράψτε τις πράξεις στην αίτησή σας (δηλ. τον αριθμό αρχείου τους, όπως ορίζεται στο σημείο 10 παρακάτω).

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω αυτού του διαύλου και αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα διεκπεραιώνονται εντός ενός μηνός από την παραλαβή τους.

9. Στοιχεία επικοινωνίας

- Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή εάν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ζητήματα που σας προβληματίζουν ή εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

European Commission

Secretariat General

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance'

Unit A.1 'Policy Priorities & Work Programme'

B – 1049 Brussels

Τηλ. +32 2 29 92165

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

- Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση data-protection-officer@ec.europa.eu για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

- Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί λόγω της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).

10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τις οποίες διενεργεί η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του συνδέσμου: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_el.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τον ακόλουθο αριθμό αρχείου: DPR-EC-03928.

Περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής Newsroom περιλαμβάνονται στο αρχείο DPR-EC-00841 — στον δικτυακό τόπο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού ΕΠΠ διατίθενται στη διεύθυνση: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_el


 

[1] Βλέπε αριθ. αναφοράς DPR-EC-00841 («Newsroom» του ιστότοπου για την ψηφιακή ενιαία αγορά) στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00841.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;