Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Databeskyttelsespolitik i forbindelse med e-mailaddresser til abonnement på det europæiske borgerinitiativs nyhedsbrev

Behandling: Administration af abonnementer på det europæiske borgerinitiativs nyhedsbrev

Dataansvarlig: Europa-Kommissionen

Udøvende dataansvarlig: Kontor SG.A.1 "Politiske prioriteter og arbejdsprogram"

Referencenummer: DPR-EC-03928

1. Indledning

Denne databeskyttelseserklæring omhandler behandlingsaktiviteten "Administration af abonnementer på det europæiske borgerinitiativs nyhedsbrev", som varetages af Europa-Kommissionens kontor SG.A.1 "Politiske prioriteter og arbejdsprogram".

Det europæiske borgerinitiativ er et instrument til deltagelsesdemokrati, der giver borgerne mulighed for at foreslå konkrete lovændringer inden for områder, hvor Europa-Kommissionen ("Kommissionen") har beføjelse til at fremsætte lovforslag. Den retlige ramme, der gælder for dette instrument, er beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af 17. april 2019 om det europæiske borgerinitiativ.

Europa-Kommissionen har forpligtet sig til at beskytte dine personoplysninger og til at respektere privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter alle de personoplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Den indeholder også kontaktoplysningerne til den dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende over for, databeskyttelsesrådgiveren og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Europa-Kommissionens kontor SG.A.1 "Politiske prioriteter og arbejdsprogram" indsamler og behandler dine personoplysninger, så du kan modtage det europæiske borgerinitiativs nyhedsbrev.

Dine personoplysninger behandles på vegne af enheden for operationelle tjenester i Europa-Kommissionens kontor SG.A.1 "Politiske prioriteter og arbejdsprogram" ved brug af programmet "EU Newsroom", som er et nyhedsstyringssystem, der er udviklet af Kommissionen og drives af Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi[1].

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Du abonnerer på Europa-Kommissionens nyhedsbrev om det europæiske borgerinitiativ.

Vi behandler dine personoplysninger, fordi du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til det formål, at du kan modtage de ønskede oplysninger.

Denne behandling af personoplysninger lovlig i medfør af artikel 5, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2018/1725, hvori det hedder:

"Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål."

4. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

For at kunne udføre denne behandlingsaktivitet indsamler Europa-Kommissionens kontor SG.A.1 "Politiske prioriteter og arbejdsprogram" følgende kategorier af personoplysninger (se abonnementsformularen: https://citizens-initiative.europa.eu/newsletter/subscribe_da):

- Din e-mailadresse og dit foretrukne sprog, hvilket er nødvendigt for, at du kan modtage tjenesten som abonnent.

Når du tegner et abonnement, opretter/opdaterer du samtidig din brugerprofil på Newsroom. I din profil kan du kan angive yderligere personoplysninger (titulatur, fornavn, efternavn, bopælsland, sektor) og abonnere på andre nyhedsbreve. De yderligere personoplysninger, som du angiver, kan give dig en mere personlig oplevelse (dvs. en bedre tilpasning af det informationsmateriale, du modtager).

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Europa-Kommissionens kontor SG.A.1 "Politiske prioriteter og arbejdsprogram" opbevarer kun dine personoplysninger i den tid, der er nødvendig for at opfylde formålet med indsamlingen, dvs. indtil du meddeler, at du ønsker at slette din profil.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt framelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket nederst i hvert nyhedsbrev. Din brugerprofil slettes ikke automatisk i givet fald, eftersom man kan abonnere på andre nyhedsbreve på Newsroom.

Klik på følgende link for at slette din brugerprofil: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

Newsroom opbevarer kun de nuværende personoplysninger. Historikken gemmes ikke. Hver ændring af brugerprofilen erstatter med øjeblikkelig virkning alle hidtige oplysninger i Newsroom. Hvis brugerprofilen slettes, er denne ændring ligeledes øjeblikkelig og uigenkaldelig.

Personoplysningerne opbevares i en periode på fem år efter den seneste aktivitet mellem brugeren og Kommissionens nyhedsforvaltningssystem "EU Newsroom".

6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle personoplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser, uploadede datasæt, mv.) opbevares på Europa-Kommissionens servere. Alle behandlingsaktiviteter foregår i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. De tekniske foranstaltninger omfatter passende tiltag til at håndtere onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data eller uautoriseret adgang under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandlingen og arten af de personoplysninger, der behandles. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at deltage i behandlingen.

7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Adgang til dine personoplysninger gives kun til personale i Kommissionen, der er bemyndiget til at foretage behandling af oplysningerne, samt til øvrige bemyndigede medarbejdere på Kommissionen i det omfang, det er nødvendigt. Dette personale er bundet af vedtægtsmæssige og, om nødvendigt, yderligere aftaler om tavshedspligt.

De oplysninger, vi indsamler, vil ikke blive videregivet til tredjepart, undtagen i det omfang og til de formål dette er påkrævet i henhold til lovgivningen.

8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af disse?

Du har særlige rettigheder som "registreret" i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, navnlig retten til indsigt i dine personoplysninger og til at berigtige dem, hvis dine personoplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige. Du har ret til at slette dine personoplysninger og begrænse og gøre indsigelse mod behandlingen af dem samt ret til dataportabilitet.

Du har samtykket til at afgive dine personoplysninger til Europa-Kommissionens kontor SG.A.1 "Politiske prioriteter og arbejdsprogram" til den aktuelle behandling. Du kan når som helst trække din tilladelse tilbage ved at underrette den dataansvarlige. Tilbagetrækningen vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der foretages, inden du har trukket dit samtykke tilbage.

· Du kan se, hvilke personoplysninger om dig der opbevares, og få dem ændret, rettet eller slettet ved at få logge ind på din brugerprofil med din e-mailadresse: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

· Du kan på et hvilket som helst tidspunkt framelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket nederst i hvert nyhedsbrev. Din brugerprofil slettes ikke automatisk i givet fald, eftersom man kan abonnere på andre nyhedsbreve på Newsroom. Klik på linket ovenfor, hvis du ønsker at slette din brugerprofil.

Hver ændring af brugerprofilen, der indføres via de to ovennævnte kanaler, ændrer med øjeblikkelig virkning dine personoplysninger i Newsroom. Det samme gælder, hvis du sletter din brugerprofil.

· Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller, i tilfælde af en tvist, databeskyttelsesrådgiveren. Du kan om nødvendigt henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Dennes kontaktoplysninger findes angivet i afsnit nr. 9 nedenfor. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du i din henvendelse angive det referencenummer, som du finder i punkt 10 nedenfor.

Din anmodning via denne kanal om udøvelsen af dine rettigheder vil blive behandlet inden for en måned efter modtagelsen.

9. Kontaktoplysninger

- Den dataansvarlige

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du har kommentarer, spørgsmål eller betænkeligheder, eller hvis du vil klage over indsamlingen eller anvendelsen af dine personoplysninger, bedes du kontakte den udøvende dataansvarlige via følgende kontaktoplysninger:

Europa-Kommissionen

Generalsekretariatet

Direktorat A "Strategi, bedre regulering og corporate governance"

Kontor A.1 "Politiske prioriteter og arbejdsprogram"

1049 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: +32 2 29 92165

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

- Europa-Kommissionens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu om spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

- Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Du har ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

10. Hvor kan man finde yderligere information?

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver registrerer alle Kommissionens behandlingsaktiviteter vedrørende personoplysninger, som er blevet dokumenteret og anmeldt til ham. Du kan tilgå registret via følgende link: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_da.

Behandlingen af dine personoplysninger er opført i den databeskyttelsesrådgiverens offentlige register under følgende referencenummer: DPR-EC-03928.

Yderligere tekniske oplysninger om, hvordan Newsroom fungerer, findes i Record DPR-EC-00841 — på Newsroom på webstedet for det digitale indre marked.

Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med gennemførelsen af borgerinitiativet findes på: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_da


[1] Se reference DPR-EC-00841 ("Newsroom" på websitet for det digitale indre marked) på: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00841.

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?