Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Privatumo politika, susijusi su EPI naujienlaiškio prenumeratorių e. pašto adresais

Duomenų tvarkymo operacija: EPI naujienlaiškio prenumeratos valdymas

Duomenų valdytojas: Europos Komisija

Vykdomasis duomenų valdytojas: SG.A.1 skyrius „Politikos prioritetai ir darbo programa“

Registracijos numeris: DPR-EC-03928

1. Įvadas

Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą susijęs su Europos Komisijos SG.A.1 skyriaus „Politikos prioritetai ir darbo programa“ vykdoma duomenų tvarkymo operacija „EPI naujienlaiškio prenumeratos valdymas“.

Europos piliečių iniciatyva (toliau – EPI) yra dalyvaujamosios demokratijos priemonė, suteikianti piliečiams galimybę siūlyti konkrečius teisinius pakeitimus bet kurioje srityje, kurioje Europos Komisija (toliau – Komisija) turi įgaliojimus siūlyti teisės aktus. Šiai priemonei taikoma teisinė sistema nustatyta 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos.

Komisija yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Europos Komisijos SG.A.1 skyrius „Politikos prioritetai ir darbo programa“ renka ir toliau tvarko jūsų asmens duomenis, kad galėtumėte gauti Europos piliečių iniciatyvos naujienlaiškį.

Jūsų duomenys tvarkomi vykdomojo duomenų valdytojo – Europos Komisijos SG.A.1 skyriaus „Politikos prioritetai ir darbo programa“ vardu naudojant taikomąją programą EU Newsroom – Komisijos sukurtą naujienų valdymo sistemą, kurią eksploatuoja Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas [1].

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, tikslais.

3. Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome jūsų asmens duomenis?

Užsisakėte Europos Komisijos naujienlaiškį apie Europos Komisijos Europos piliečių iniciatyvą.

Tvarkome jūsų asmens duomenis, nes davėte sutikimą, kad jie būtų tvarkomi prašomos informacijos gavimo tikslais.

Tokiu atveju asmens duomenų tvarkymas teisėtas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies d punktą, kuriame nurodyta:

„duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais“.

4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Siekdamas tvarkyti duomenis, Europos Komisijos SG.A.1 skyrius „Politikos prioritetai ir darbo programa“ renka šių kategorijų asmens duomenis (žr. prenumeratos formą: https://citizens-initiative.europa.eu/newsletter/subscribe_lt):

- jūsų e. pašto adresas ir jūsų pageidaujama kalba, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad paslauga jums, kaip abonentui, būtų suteikta.

Jūsų prenumerata sukuria / atnaujina Jūsų naudotojo profilį svetainėje Newsroom. Savo profilyje galite pateikti papildomų asmens duomenų (nurodyti lytį, vardą, pavardę, gyvenamąją šalį, sektorių) ir užsiprenumeruoti kitus naujienlaiškius. Jūsų nurodyti papildomi asmens duomenys gali padėti geriau patenkinti Jūsų individualius poreikius (t. y. geriau pritaikyti informacijos turinį).

5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Europos Komisijos SG.A.1 skyrius „Politikos prioritetai ir darbo programa“ jūsų asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti, t. y. iki tol, kol pranešite apie savo sprendimą pašalinti savo profilį.

Naudodamiesi puslapio apačioje esančia nuoroda, pateikta kiekvieno jums siunčiamo naujienlaiškio apačioje, bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą gauti EPI naujienlaiškį. Tokiu atveju jūsų naudotojo profilis automatiškai nepašalinamas, nes galbūt svetainėje Newsroom esate užsisakęs kitų naujienlaiškių.

Jei norite pašalinti savo naudotojo profilį, spustelėkite šią nuorodą: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

Svetainėje Newsroom saugomi tik dabartinės būsenos duomenys. Naršymo istorija neregistruojama. Kiekvienas naudotojo profilio pakeitimas iš karto pakeičia visus svetainėje Newsroom saugomus duomenis. Tai taip pat apima naudotojo profilio panaikinimą, šis pakeitimas padaromas iš karto ir nėra priemonių jam atkurti.

Asmens duomenys saugomi penkerius metus nuo duomenų subjekto paskutinio prisijungimo prie Komisijos naujienų valdymo sistemos EU Newsroom.

6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir pan.) saugomi Europos Komisijos serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali įgalioti Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos atlikimą, ir kiti Komisijos darbuotojai, įgalioti remiantis būtinybės žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Surinkta informacija neteikiama jokiai trečiajai šaliai, išskyrus tik ta apimtimi ir tik tais tikslais, kurie yra privalomi pagal teisės aktus.

8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius) turite specialių teisių, visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti juos ištaisyti, jeigu jie yra netikslūs ar neišsamūs. Turite teisę reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, prieštarauti tvarkymui, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Davėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų pateikti Europos Komisijos SG.A.1 skyriui „Politikos prioritetai ir darbo programa“ šiai duomenų tvarkymo operacijai. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami duomenų valdytojui. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki jums sutikimą atšaukiant, teisėtumui.

· Patikrinti, kurie asmens duomenys saugomi jūsų vardu, juos pakeisti, atitinkamai pataisyti arba ištrinti, galite prisijungę prie savo naudotojo profilio savo e. pašto adresu: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

· Naudodamiesi puslapio apačioje esančia nuoroda, pateikta kiekvieno jums siunčiamo naujienlaiškio apačioje, bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą gauti naujienlaiškį. Tokiu atveju jūsų naudotojo profilis automatiškai nepašalinamas, nes galbūt svetainėje Newsroom esate užsisakęs kitų naujienlaiškių. Jei norite pašalinti savo naudotojo profilį, spustelėkite pirmiau pateiktą nuorodą.

Kaskart dviem pirmiau nurodytais būdais pakeitus naudotojo profilį, iš karto pasikeičia jūsų duomenys svetainėje Newsroom. Tai apima ir jūsų naudotojo profilio pašalinimą.

· Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami 9 skyriuje. Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį (-ius), kaip nurodyta 10 skyriuje).

Šiuo kanalu pateiktas jūsų prašymas, susijęs su naudojimusi savo teisėmis, bus išnagrinėtas per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

9. Kontaktinė informacija

- Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į vykdomąjį duomenų valdytoją adresu:

Europos Komisija

Generalinis sekretoriatas

A direktoratas „Strategija, geresnis reglamentavimas ir įmonių valdymas“

A.1 skyrius „Politikos prioritetai ir darbo programa“

B – 1049 Brussels

Telefonas +32 2 29 92165

E. paštas SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

- Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (data-protection-officer@ec.europa.eu).

- Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite pateikti jam skundą) (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios užregistruotos dokumentuose ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_lt.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-03928.

Daugiau techninės informacijos apie „Newsroom“ taikomosios programos veikimą pateikta įraše DPR-EC-00841 „Naujienų skyrelis Bendrosios skaitmeninės rinkos interneto svetainėje“.

Bendra informacija apie asmens duomenų apsaugą įgyvendinant Europos piliečių iniciatyvą pateikta adresu https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_lt


[1] Žr. įrašą DPR-EC-00841 „Bendrosios skaitmeninės rinkos naujienų interneto svetainė“ adresu: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00841.

Norite mokytis ir bendradarbiauti?