Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Politika ochrany osobných údajov týkajúca sa emailových adries odberateľov bulletinu EIO

Spracovateľská operácia: Riadenie prihlásení k odberu bulletinu EIO

Prevádzkovateľ: Európska komisia

Operatívny prevádzkovateľ: Oddelenie SG.A.1 Politické priority a pracovný program

Referenčná značka: DPR-EC-03928

1. Úvod

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka spracovateľskej operácie Riadenie prihlásení k odberu bulletinu EIO, ktorú uskutočňuje oddelenie SG.A1 Politické priority a pracovný program Európskej komisie.

Európska iniciatíva občanov (ďalej len „EIO“) je nástroj participatívnej demokracie, ktorý občanom umožňuje navrhovať konkrétne právne zmeny vo všetkých oblastiach, v ktorých má Európska komisia (ďalej len „Komisia“) právomoc navrhovať právne predpisy. Právny rámec uplatniteľný na tento nástroj je stanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov.

Komisia sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Oddelenie SG.A.1 Politické priority a pracovný program Európskej komisie získava a ďalej spracúva vaše osobné údaje, aby ste mohli odoberať bulletin EIO.

Vaše údaje sa spracúvajú v mene operatívneho prevádzkovateľa oddelenia SG.A.1 Politické priority a pracovný program Európskej komisie prostredníctvom aplikácie EU Newsroom; ide o informačný riadiaci systém vyvinutý Komisiou, ktorý prevádzkuje Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie[1].

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na automatizované rozhodovanie, a teda ani na profilovanie.

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Prihlásili ste sa na odber bulletinu Európskej komisie o európskej iniciatíve občanov Európskej komisie.

Vaše osobné údaje spracúvame, pretože ste vyjadrili súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely odoberania požadovaných informácií.

V takomto prípade je teda spracovanie údajov zákonné na základe článku 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725, keďže v tomto článku sa uvádza:

„dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely“.

4. Aké osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Na vykonanie tejto spracovateľskej operácie oddelenie SG.A.1 Politické priority a pracovný program Európskej komisie získava tieto kategórie osobných údajov (pozri formulár na prihlásenie k odoberaniu: https://citizens-initiative.europa.eu/newsletter/subscribe_sk):

– vašu emailovú adresu a uprednostňovaný jazyk; tieto údaje sú potrebné na to, aby sa zabezpečilo dodanie služby vám ako odberateľovi.

Keď sa prihlásite k odoberaniu, vytvorí/aktualizuje sa váš používateľský profil na webovom sídle Newsroom. Vo svojom profile môžete zadať ďalšie osobné údaje (titul, meno, priezvisko, krajinu pobytu, sektor) a prihlásiť sa k odoberaniu ďalších bulletinov. Na základe uvedených osobných údajov sa zabezpečí lepšie prispôsobenie vašim požiadavkám (t. j. lepšie zacielenie obsahu informácií).

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Oddelenie SG.A.1 Politické priority a pracovný program Európskej komisie uchováva vaše osobné údaje len na čas potrebný na splnenie účelu ich získavania, t. j. dovtedy, kým neoznámite svoje rozhodnutie o odstránení profilu.

Súhlas s odoberaním bulletinu EIO môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu uvedeného v päte každého zaslaného bulletinu (t. j. v jeho spodnej časti). Keď kliknete na tento odkaz, nemusí to znamenať automatické odstránenie vášho používateľského profilu za predpokladu, že ste sa prihlásili aj k odoberaniu iných bulletinov v rámci aplikácie Newsroom.

Na odstránenie vášho profilu môžete použiť tento odkaz: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

V aplikácii Newsroom sa uchovávajú len aktuálne údaje. História sa nezaznamenáva. Pri každej zmene používateľského profilu sa okamžite nahradia všetky údaje v aplikácii Newsroom. Zahŕňa to aj zrušenie používateľského profilu; aj táto zmena sa vykoná okamžite a neexistujú prostriedky na obnovenie predchádzajúceho stavu.

Osobné údaje sa uchovávajú počas obdobia piatich rokov od poslednej interakcie dotknutej osoby s informačným riadiacim systémom Komisie EU Newsroom.

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú v zmysle rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Na ochranu vašich osobných údajov prijala Komisia viacero technických a organizačných opatrení. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a charakter spracúvaných osobných údajov. K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne len na oprávnené osoby, ktoré ich legitímne potrebujú poznať na účely tejto spracovateľskej operácie.

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje oprávneným zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a iným oprávneným zamestnancom Komisie v zmysle zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými a v prípade potreby dodatočnými dohodami o zachovaní dôvernosti.

Informácie, ktoré získavame, nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane s výnimkou prípadov, keď v príslušnom rozsahu a na príslušný účel ukladá zákon.

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

V zmysle kapitoly III (článkov 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte ako „dotknutá osoba“ osobitné práva, predovšetkým právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu v prípade, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné. Máte právo na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracovania osobných údajov, na namietanie proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov.

Súhlasili ste s tým, že na účely súčasnej spracovateľskej operácie poskytnete svoje osobné údaje oddeleniu SG..A.1 Politické priority a pracovný program Európskej komisie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že to oznámite prevádzkovateľovi údajov. Odvolanie neovplyvní zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

· Môžete si overiť, aké osobné údaje sú uchovávané vo vašom mene, a môžete ich zmeniť, opraviť alebo odstrániť tak, že sa prihlásite na svoj používateľský profil prostredníctvom svojej e-mailovej adresy: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

· Súhlas s odoberaním bulletinu môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu uvedeného v päte každého zaslaného bulletinu (t. j. v jeho spodnej časti). Keď kliknete na tento odkaz, nemusí to znamenať automatické odstránenie vášho používateľského profilu za predpokladu, že ste sa prihlásili aj k odoberaniu iných bulletinov v rámci aplikácie Newsroom. Na odstránenie vášho profilu môžete použiť odkaz uvedený v predchádzajúcom texte.

Pri každej zmene používateľského profilu vykonanej prostredníctvom uvedených dvoch kanálov sa okamžite zmenia vaše údaje v aplikácii Newsroom. Zahŕňa to aj odstránenie vášho používateľského profilu.

· Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v bode 9. Ak si želáte uplatniť svoje práva, uveďte vo svojej žiadosti ich opis (t. j. príslušné referenčné označenia, pozri bod 10).

Žiadosť, ktorú predložíte prostredníctvom tohto kanála a ktorá sa týka uplatnenia vašich práv, sa vybaví do jedného mesiaca od prijatia tejto žiadosti.

9. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Ak si chcete uplatniť práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky či obavy, alebo chcete podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, obráťte sa na operatívneho prevádzkovateľa údajov prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Európska komisia

Generálny sekretariát

Riaditeľstvo A Stratégia, lepšia právna regulácia a správa a riadenie spoločnosti

Oddelenie A.1 Politické priority a pracovný program

B – 1049 Brusel, Belgicko

Tel. +32 22992165

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

Zodpovedná osoba Komisie (DPO)

V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu (data-protection-officer@ec.europa.eu).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom údajov došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t. j. môžete mu podať sťažnosť) (edps@edps.europa.eu).

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie (DPO) uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov Komisiou, ktoré boli zdokumentované a ktoré mu boli oznámené. Prístup k registru získate kliknutím na tento odkaz: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_sk.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá do verejného registra úradníka pre ochranu údajov pod referenčnou značkou: DPR-EC-03928.

Ďalšie technické informácie o fungovaní aplikácie Newsroom sú uvedené v zázname DPR-EC-00841 – v Newsroom na webovej stránke digitálneho jednotného trhu.

Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s vykonávaním EIO získate kliknutím na tento odkaz: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_sk


[1] Pozri záznam DPR-EC-00841 „Newsroom na webovom sídle digitálneho jednotného trhu“ na stránke: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00841.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?