Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Политика за поверителност относно електронните адреси на абонатите на бюлетина за ЕГИ

Операция по обработване: Управление на абонаментите за бюлетина за ЕГИ

Администратор на лични данни: Европейска комисия

Оперативен администратор на лични данни: отдел SG.A.1 „Политически приоритети и работна програма“

Референтен номер: DPR-EC-03928

1. Въведение

Настоящата декларация за поверителност се отнася до операцията по обработване Управление на абонаментите за бюлетина за ЕГИ, извършвана от отдел SG.A.1 „Политически приоритети и работна програма“ на Европейската комисия.

Европейската гражданска инициатива (наричана по-нататък също „ЕГИ“) е инструмент за демокрация на участието, който дава възможност на гражданите да предлагат конкретни законодателни промени във всяка област, в която Европейската комисия (наричана по-нататък също „Комисията“) има правомощия да предлага законодателство. Нормативната уредба, приложима за този инструмент, е определена в Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно гражданската инициатива.

Комисията е поела ангажимент да защитава вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Комисията събира и обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

Настоящата декларация за поверителност съдържа обяснение за причината за обработването на вашите лични данни, начина, по който събираме, обработваме и осигуряваме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви по отношение на вашите лични данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, с длъжностното лице по защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

2. Защо и как обработваме вашите лични данни?

Отдел SG.A.1 „Политически приоритети и работна програма“ на Европейската комисия събира и обработва вашите лични данни, за да можете да получавате бюлетина за ЕГИ.

Вашите данни се обработват от името на оперативния администратор, отдел SG.A.1 „Политически приоритети и работна програма“ на Европейската комисия, като се използва приложението EU Newsroom – система за управление на новини, разработена и управлявана от генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“[1].

Вашите лични данни няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

3. На какво правно основание обработваме вашите лични данни?

Вие сте се абонирали да получавате бюлетин на Европейската комисия, посветен на Европейската гражданска инициатива.

Обработваме вашите лични данни, защото сте дали съгласие вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на получаването на исканата информация.

В този случай обработването е законосъобразно съгласно член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1725, където е посочена следната причина:

субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

4. Какви лични данни събираме и обработваме?

За извършването на операцията по обработване отдел SG.A.1 „Политически приоритети и работна програма“ на Европейската комисия събира следните категории лични данни (вижте формуляра за абонамент: https://citizens-initiative.europa.eu/newsletter/subscribe_bg):

– вашия електронен адрес и предпочитания от вас език, които са необходими, за да може услугата да ви бъде предоставяна в качеството ви на абонат.

Когато се абонирате, вие създавате/актуализирате вашия потребителски профил на уебсайта Newsroom. Във вашия профил можете да предоставите допълнителни лични данни (обръщение, собствено име, фамилно име, държава на пребиваване, сектор) и да се абонирате за други бюлетини. Предоставянето на допълнителни лични данни ви дава възможност да получавате по-персонализирана услуга (напр. информация, която в по-голяма степен е съобразена с вашите интереси).

5. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Отдел SG.A.1 „Политически приоритети и работна програма“ на Европейската комисия съхранява личните ви данни само за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането, т.е. докато съобщите, че искате да изтриете профила си.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на бюлетина за ЕГИ по всяко време, като използвате връзката в долната част на всеки бюлетин, който ви изпращаме. В този случай вашият потребителски профил не се изтрива автоматично, защото може да сте се абонирали за други бюлетини на сайта Newsroom.

За да изтриете своя потребителски профил, моля, използвайте следната връзка: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

Newsroom съхранява само текущото състояние на данните. Не се регистрира история. При всяка промяна на потребителския профил веднага се заменят всички данни в Newsroom. Това се отнася и за анулирането на потребителския профил – тази промяна се извършва веднага и профилът не може да бъде възстановен.

Личните данните ще се съхраняват за срок от пет години след последното взаимодействие на субекта със системата на Комисията за управление на новини EU Newsroom.

6. Как съхраняваме и защитаваме вашите лични данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия. Всички операции по обработване се извършват съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити вашите лични данни, Комисията е въвела редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на сигурността онлайн и рисковете от загуба на данни, промяна на данни или неправомерен достъп, като се отчитат рисковете, свързани с обработването и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на упълномощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на операцията по обработване.

7. Кой има достъп до вашите лични данни и на кого се предоставят те?

Достъп до вашите лични данни се предоставя на упълномощените служители на Комисията, отговарящи за извършването на операцията по обработване, и на други упълномощени служители на Комисията въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост – и на допълнителни споразумения за поверителност.

Събираните от нас данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен до степен и за цел, която може да ни бъде наложена по закон.

8. Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

В качеството си на „субект на данните“ разполагате с конкретни права, предвидени в глава ІІІ (членове 14 – 25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, и по-специално право на достъп до вашите лични данни и право на коригиране, ако личните ви данни са неточни или непълни. Имате право вашите лични данни да бъдат изтрити, да се ограничи обработването им и да възразите срещу обработването им, както и право на преносимост на данните.

Вие сте дали съгласието си да предоставите личните си данни на отдел SG.A.1 „Политически приоритети и работна програма“ на Европейската комисия за целите на настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време, като уведомите администратора на лични данни. Оттеглянето на вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на извършеното преди това обработване на данните.

· Можете да проверите какви лични данни се съхраняват за вас и да поискате те да бъдат променени, коригирани или изтрити, като влезете в потребителския си профил с вашия електронен адрес: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

· Можете също така да оттеглите съгласието си за получаване на бюлетина за ЕГИ по всяко време, като използвате връзката в долната част на всеки бюлетин, който ви изпращаме. В този случай вашият потребителски профил не се изтрива автоматично, защото може да сте се абонирали за други бюлетини на сайта Newsroom. За да изтриете своя потребителски профил, моля, използвайте горепосочената връзка.

При всяка промяна на потребителския профил по някой от двата горепосочени начина вашите данни в Newsroom се променят незабавно. Това включва изтриването на вашия потребителски профил.

· Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни, а в случай на конфликт – с длъжностното лице по защита на данните. Ако е необходимо, можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Техните координати за връзка са посочени в точка 9 по-долу. Ако желаете да упражните правата си, моля, посочете операцията по обработване във вашето искане (т.е. нейния референтен номер в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу).

Вашето искане относно упражняването на правата ви ще бъде разгледано в срок от един месец след получаването му.

9. Координати за връзка

- Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или притеснения или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с оперативния администратор на лични данни, като използвате следните координати за връзка:

European Commission

Secretariat General

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance'

Unit A.1 'Policy Priorities & Work Programme'

B – 1049 Brussels

Тел. +32 2 29 92165

Ел. адрес: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

- Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (data-protection-officer@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

- Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните (т.е. можете да подадете жалба) на адрес edps@edps.europa.eu, ако смятате, че вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са нарушени в резултат на обработването на личните ви данни от администратора на лични данни.

10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от страна на Комисията, които са документирани и за които е уведомено. За достъп до регистъра използвайте следния адрес: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_bg.

Настоящата операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД под следния референтен номер: DPR-EC-03928.

Допълнителна техническа информация относно функционирането на приложението Newsroom е включена в протокол DPR-ЕС-00841 — в Newsroom на уебсайта на цифровия единен пазар.

Обща информация относно защитата на личните данни в контекста на прилагането на ЕГИ можете да намерите на следния адрес: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_bg


[1] Вижте запис DPR-EC-00841 „Newsroom on Digital Single Market web site“ на следния адрес: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00841.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?