Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Politika zasebnosti v zvezi z elektronskimi naslovi naročnikov na novičnik o evropski državljanski pobudi

Obdelava podatkov: Upravljanje prijav na prejemanje novičnika o evropski državljanski pobudi

Upravljavec podatkov: Evropska komisija

Operativni upravljavec podatkov: Enota SG.A.1 „Prednostne naloge politike in delovni program“

Referenčna oznaka: DPR-EC-03928

1. Uvod

Ta izjava o varstvu podatkov zadeva postopek obdelave podatkov v zvezi z upravljanjem prijav na prejemanje novičnika o evropski državljanski pobudi, ki ga izvaja enota SG.A.1 „Prednostne naloge politike in delovni program“ pri Evropski komisiji.

Evropska državljanska pobuda je instrument participativne demokracije, ki državljankam in državljanom omogoča, da predlagajo konkretne pravne spremembe na katerem koli področju, na katerem je Evropska komisija (Komisija) pristojna za predlaganje zakonodaje. Pravni okvir, ki se uporablja za ta instrument, je določen v Uredbi (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi.

Komisija je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, zakaj osebne podatke obdelujemo, kako vse predložene osebne podatke zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo, kako te informacije uporabljamo ter katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavljate svoje pravice, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

2. Zakaj obdelujemo osebne podatke in kako

Enota SG.A.1 „Prednostne naloge politike in delovni program“ pri Evropski komisiji zbere in obdela vaše osebne podatke, da lahko prejemate novičnik o evropski državljanski pobudi.

Vaši podatki se v imenu enote SG.A.1 „Prednostne naloge politike in delovni program“ pri Evropski komisiji, ki je operativni upravljavec, obdelujejo z uporabo aplikacije „EU Newsroom“. Ta aplikacija je sistem za upravljanje novic, ki ga je razvila Komisija in ga upravlja Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo pri Evropski komisiji [1].

Osebni podatki ne bodo uporabljeni za samodejno sprejemanje odločitev, vključno s profiliranjem.

3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo osebne podatke

Naročili ste se na novičnik Evropske komisije o njeni evropski državljanski pobudi.

Vaše osebne podatke obdelujemo, ker ste privolili v njihovo obdelavo, da bi prejeli zahtevane informacije.

V takem primeru je obdelava osebnih podatkov zakonita v skladu s členom 5(1)(d) Uredbe (EU) 2018/1725, ki določa:

„posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov“.

4. Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

Enota SG.A.1 „Prednostne naloge politike in delovni program“ pri Evropski komisiji za ta postopek obdelave zbira naslednje kategorije osebnih podatkov (glej obrazec za prijavo na novičnik: https://citizens-initiative.europa.eu/newsletter/subscribe_sl):

– vaš elektronski naslov in izbrani jezik, ki sta potrebna, da vam zagotovimo storitev, na katero ste se naročili.

Ko se prijavite, se ustvari/posodablja vaš uporabniški profil na spletišču Newsroom. V svojem profilu lahko navedete dodatne osebne podatke (naziv, ime, priimek, državo prebivanja, sektor) in se naročite na druge novičnike. Če navedete dodatne osebne podatke, vam lahko zagotovimo bolj prilagojene informacije (tj. bolje usmerjeno vsebino informacij).

5. Kako dolgo hranimo osebne podatke

Enota SG.A.1 „Prednostne naloge politike in delovni program“ pri Evropski komisiji hrani vaše osebne podatke samo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena zbiranja, to je dokler ne izbrišete svojega profila.

Od prejemanja novičnika o evropski državljanski pobudi se lahko kadar koli odjavite, tako da uporabite povezavo v nogi (na dnu) katerega koli novičnika, ki ga prejmete. Vaš uporabniški profil se v takem primeru ne bo samodejno izbrisal, saj ste se morda prijavili na druge novičnike na spletišču Newsroom.

Če želite izbrisati svoj uporabniški profil, uporabite naslednjo povezavo: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm.

V aplikaciji „EU Newsroom“ se hranijo samo trenutni podatki; pretekli podatki se ne hranijo. Z vsako spremembo uporabniškega profila se takoj posodobijo vsi podatki v tej aplikaciji. To vključuje tudi izbris uporabniškega profila. Izbris se izvede takoj in profila ni več mogoče povrniti.

Vaši osebni podatki se bodo hranili pet let po vaši zadnji interakciji s sistemom Komisije za upravljanje novic „EU Newsroom“.

6. Kako varujemo osebne podatke

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska sporočila, dokumenti, podatkovne zbirke, naložene serije podatkov itd.) se shranjujejo na strežnikih Evropske komisije. Vsi postopki obdelave se izvajajo v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Komisija je za varstvo osebnih podatkov uvedla več tehničnih in organizacijskih ukrepov. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo vprašanj spletne varnosti, tveganja izgube ali spremembe podatkov ali nepooblaščenega dostopa, pri čemer se upoštevata tveganje, ki ga predstavlja obdelava, in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov samo na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave.

7. Kdo ima dostop do osebnih podatkov in komu se razkrijejo

Dostop do osebnih podatkov ima osebje Komisije, pooblaščeno za izvajanje tega postopka obdelave, in drugo pooblaščeno osebje Komisije po načelu potrebe po seznanitvi. To osebje zavezujejo zakonski in po potrebi dodatni dogovori o zaupnosti.

Zbrane informacije se ne bodo posredovale tretjim osebam, razen v obsegu in za namene, zahtevane z zakonodajo.

8. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate

Kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“, imate v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725 določene pravice, zlasti pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega popravka, če niso točni ali popolni. Pravico imate do izbrisa svojih osebnih podatkov, omejitve njihove obdelave, ugovora njihovi obdelavi in prenosljivosti podatkov.

Privolili ste, da boste za ta postopek obdelave zagotovili svoje osebne podatke enoti SG.A.1 „Prednostne naloge politike in delovni program“ pri Evropski komisiji. Privolitev lahko kadar koli prekličete tako, da o tem obvestite upravljavca podatkov. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem privolitve.

· Na spodnji povezavi lahko s svojim elektronskim naslovom dostopate do svojega uporabniškega profila, kjer lahko preverite, kateri osebni podatki se hranijo v vašem imenu, ter te podatke spremenite, popravite oziroma izbrišete: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm.

· Prav tako se lahko kadar koli odjavite od prejemanja novičnika, tako da uporabite povezavo, vključeno v nogi (na dnu) katerega koli novičnika, ki ga prejmete. Vaš uporabniški profil se v takem primeru ne bo samodejno izbrisal, saj ste se morda prijavili na druge novičnike na spletišču Newsroom. Za izbris svojega uporabniškega profila uporabite zgoraj navedeno povezavo.

Z vsako spremembo uporabniškega profila, izvedeno na prej omenjena načina, se vaši podatki v aplikaciji „EU Newsroom“ takoj spremenijo. To vključuje izbris vašega uporabniškega profila.

· Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, po potrebi pa tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihove kontaktne podatke lahko najdete v razdelku 9 spodaj. Če želite uveljavljati svoje pravice, te jasno navedite v svojem zahtevku (tj. navedite njihovo referenčno oznako, kot je navedena v razdelku 10 spodaj).

Tako vloženi zahtevek v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic bo obravnavan v enem mesecu po prejemu zahtevka.

9. Kontaktni podatki

Upravljavec podatkov

Za uveljavljanje svojih pravic v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 ali za pripombe, vprašanja, pomisleke ali pritožbe v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov se obrnite na operativnega upravljavca podatkov prek spodnjih kontaktnih podatkov:

Evropska komisija

Generalni sekretariat

Direktorat A „Strategija, boljše pravno urejanje in korporativno upravljanje“

Enota A.1 „Prednostne naloge politike in delovni program“

B – 1049 Bruselj

Tel. +32 22992165

E-naslov: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji

Z vprašanji v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (data-protection-officer@ec.europa.eu).

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Če menite, da je upravljavec podatkov z obdelavo vaših osebnih podatkov kršil vaše pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725, se lahko pritožite Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

10. Več informacij

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh dokumentiranih in priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Komisija. Dostop do registra je na voljo na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_sl.

Ta postopek obdelave podatkov se v registru pooblaščene osebe za varstvo podatkov vodi pod referenčno oznako: DPR-EC-03928.

Dodatne tehnične informacije o delovanju aplikacije Newsroom so vključene v poročilo DPR-EC-00841 – na spletišču Newsroom o enotnem digitalnem trgu.

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v okviru izvajanja evropske državljanske pobude so na voljo na: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_sl.


[1] Glej obvestilo DPR-EC-00841 Newsroom na spletišču o enotnem digitalnem trgu: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00841.

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?