Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Politica de confidențialitate privind activitățile de consultare specifice ale inițiativei cetățenești europene

Operațiunea de prelucrare: activități de consultare specifice în legătură cu inițiativa cetățenească europeană (ICE)

Operatorul de date: Comisia Europeană

Controlor de date operațional: Unitatea SG.A.1 „Priorități politice și programul de lucru”

Numărul de referință al operațiunii de prelucrare: DPR-EC-01011

1. Introducere

Comisia Europeană se angajează să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal și să vă respecte dreptul la viață privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.

Prezenta declarație de confidențialitate explică de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum colectăm, gestionăm și protejăm toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate, cum utilizăm informațiile obținute astfel și ce drepturi aveți în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, în declarație se precizează datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Informațiile referitoare la operațiunea de prelucrare „Activități de consultare specifice în legătură cu ICE”, desfășurată de unitatea A.1 a Secretariatului General al Comisiei Europene (unitatea SG.A.1) sunt prezentate mai jos.

2. De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Scopul colectării și al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul activităților de consultare specifice în legătură cu ICE, cum ar fi sondajele, interviurile sau grupurile tematice, este de a evalua eficacitatea „campaniei de comunicare privind ICE” pentru sensibilizarea publicului cu privire la existența, obiectivele și funcționarea inițiativei cetățenești europene, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind inițiativa cetățenească europeană.

Activitățile de consultare specifice în legătură cu ICE pot fi desfășurate, de asemenea, cu scopul specific de a revizui periodic funcționarea Regulamentului privind ICE, în conformitate cu articolul 25 din regulamentul respectiv.

În acest scop, unitatea SG.A.1 prelucrează datele de contact ale părților relevante și interesate de ICE, obținute în urma sau ca parte a unei prelucrări anterioare în cadrul uneia dintre celelalte operațiuni de prelucrare relevante pentru campania de comunicare privind ICE, în special:

  • dacă sunteți organizator al unei ICE sau funcționar în cadrul autorităților naționale implicate în punerea în aplicare a Regulamentului privind ICE – datele dumneavoastră sunt prelucrate în cadrul operațiunii cu numărul de referință DPR-EC-00068 din registrul Comisiei privind operațiunile de prelucrare a datelor;
  • dacă sunteți ambasador al unei ICE sau ați depus o mărturie individuală cu privire la experiența dumneavoastră legată de ICE în cadrul campaniei de comunicare privind ICE – datele dumneavoastră sunt prelucrate în cadrul operațiunii cu numărul de referință DPR-EC-09286 din registrul Comisiei privind operațiunile de prelucrare a datelor;
  • în cazul în care ați participat la un eveniment de comunicare privind ICE în calitate de vorbitor – datele dumneavoastră sunt prelucrate în cadrul operațiunii cu numărul de referință DPR-EC-01063 din registrul Comisiei privind operațiunile de prelucrare a datelor și cu declarațiile de confidențialitate aferente evenimentului în cauză;
  • în cazul în care ați intrat în contact în mod proactiv cu Comisia cu privire la ICE – datele dumneavoastră sunt prelucrate în cadrul operațiunii cu numărul de referință DPR­EC­01386 din registrul Comisiei privind operațiunile de prelucrare a datelor.

Unitatea SG.A1 poate, de asemenea, să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul unor activități de consultare specifice prin intermediul sondajului UE (EU survey) pentru a colecta feedback de la susținătorii inițiativelor sau de la cetățeni în general cu privire la inițiativa cetățenească europeană, de care Comisia ține seama în cadrul revizuirii periodice a Regulamentului privind ICE. În cadrul sondajului UE, datele dumneavoastră sunt prelucrate în cadrul operațiunii cu numărul de referință DPR-EC-01488 referitoare la sondajul UE din registrul Comisiei privind operațiunile de prelucrare a datelor, al operațiunii cu numărul de referință DPR-EC-09286 referitoare la campania de comunicare privind ICE din registrul respectiv și al prezentei declarații specifice de confidențialitate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

3. Care este temeiul juridic sau care sunt temeiurile juridice pe baza căruia (cărora) prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul privind ICE, „Comisia sensibilizează publicul cu privire la existența, obiectivele și funcționarea inițiativei cetățenești europene prin activități de comunicare și campanii de informare, contribuind astfel la promovarea participării active a cetățenilor la viața politică a Uniunii.”

În acest context, colectarea și prelucrarea datelor de contact ale părților relevante și interesate de ICE se bazează pe articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725, deoarece se consideră că aceste operațiuni sunt necesare pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii.

Cu toate acestea, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activităților de consultare specifice în legătură cu ICE, cum ar fi sondajele, interviurile sau grupurile tematice, necesită întotdeauna consimțământul dumneavoastră explicit, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 10 alineatul (2) litera (a), după caz, din Regulamentul (UE) 2018/1725.

4. Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm ulterior?

Pentru a vă invita să participați la o activitate de consultare specifică în legătură cu ICE în calitate de părți interesate de ICE, putem prelucra următoarele date: datele de contact, astfel cum le-ați comunicat sau cum le-am obținut din bazele de date relevante oficiale sau din cele ale Comisiei, din contactele existente la nivel local ale Comisiei sau ale agențiilor și din surse publice, în special prenumele, numele, denumirea postului/funcției, denumirea organizației/inițiativei (dacă sunteți organizator al unei ICE), interese, naționalitate/preferințe lingvistice, numărul de telefon, adresă de e-mail.

Dacă participați în mod proactiv la o activitate de consultare specifică în legătură cu ICE, cum ar fi un sondaj, un interviu sau un grup tematic, vă vom prelucra răspunsurile, contribuțiile și opiniile personale cu privire la existența, obiectivele și funcționarea inițiativei cetățenești europene.

Pentru a evalua posibilitatea exercitării de către persoanele cu handicap a dreptului de a sprijini inițiativele cetățenești europene, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul privind ICE, activitățile de consultare specifice în legătură cu ICE ar putea include, numai dacă este necesar și relevant pentru scopul menționat mai sus, întrebări privind starea dumneavoastră de sănătate sau handicapul dumneavoastră, precum și contribuțiile sau opiniile specifice pe care ați dori să le împărtășiți în acest sens. În acest caz, furnizarea răspunsului, a contribuției și a punctului dumneavoastră de vedere va fi pur opțională.

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Unitatea SG.A.1 păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului colectării sau al prelucrării ulterioare a activității de consultare specifice în legătură cu ICE, și anume timp de maximum 2 ani de la participarea dumneavoastră la activitatea de consultare respectivă.

6. Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, seturi de date încărcate etc.) sunt stocate fie pe serverele Comisiei Europene, fie pe cele ale contractanților săi. Toate operațiunile de prelucrare se desfășoară în temeiul Deciziei (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Contractanții Comisiei au obligația de a respecta atât o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră în numele Comisiei, cât și obligațiile de confidențialitate care decurg din transpunerea Regulamentului general privind protecția datelor în statele membre ale UE [„RGPD”, Regulamentul (UE) 2016/679].

Pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate menite să garanteze securitatea online, să evite riscul pierderii datelor, al modificării datelor sau al accesului neautorizat, ținând seama de riscul pe care îl prezintă prelucrarea datelor și natura datelor cu caracter personal prelucrate. Măsurile organizatorice includ acordarea accesului la datele cu caracter personal doar persoanelor autorizate care au un interes legitim să le cunoască în contextul acestei operațiuni de prelucrare.

7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt divulgate?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este acordat personalului Comisiei responsabil cu efectuarea operațiunii de prelucrare în cauză, personalului autorizat, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște” și personalului autorizat al contractanților (Netcompany – Intrasoft S.A și European Citizen Action Service). Personalul menționat trebuie să respecte dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare.

8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

Beneficiați de drepturi specifice în calitate de „persoană vizată” în temeiul capitolului III (articolele 14-25) din Regulamentul (UE) 2018/1725, în special de dreptul de a accesa, de a rectifica și, dacă este cazul, de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, de dreptul la portabilitatea datelor și de dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care este efectuată în mod legal în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a).

V-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul participării la activități de consultare specifice în legătură cu ICE și vă puteți retrage consimțământul în orice moment, notificând operatorul de date. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de această retragere.

Vă puteți exercita drepturile contactându-l pe operatorul de date sau, în cazul unui conflict, pe responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa, de asemenea, Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Informațiile de contact ale acestora sunt comunicate la punctul 9 de mai jos.

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să le descrieți în cererea dumneavoastră [și anume să furnizați numărul (numerele) de referință al(e) operațiunii (operațiunilor) de prelucrare, astfel cum se specifică la punctul 10 de mai jos].

9. Informații de contact

  • Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul de date, și anume Comisia Europeană, Secretariatul General, Unitatea SG.A.1 „Priorități politice și program de lucru” la adresa de email: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

  • Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

  • Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Beneficiați de dreptul de a face recurs (de exemplu, puteți depune o plângere) la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu) dacă sunteți de părere că drepturile dumneavoastră în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate de către operatorul de date ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

10. Unde puteți găsi mai multe informații?

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul de evidență al tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie Europeană care au fost înregistrate și care i-au fost notificate. Puteți consulta registrul accesând linkul: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu numărul de referință: DPR-EC-01011.

Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?