Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Politika privatnosti koja se odnosi na ciljane aktivnosti savjetovanja europske građanske inicijative

Postupak obrade: Ciljane aktivnosti savjetovanja o europskoj građanskoj inicijativi

Voditelj obrade podataka: Europska komisija

Voditelj obrade operativnih podataka: odjel SG. A.1 „Prioriteti politike i program rada”

Broj upisa: DPR-EC-01011

1. Uvod

Europska komisija obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su navedene informacije o postupku obrade „Ciljane aktivnosti savjetovanja o europskoj građanskoj inicijativi” koji provodi Odjel A.1 Glavnog tajništva Europske komisije (Odjel SG.A.1).

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Cilj je prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka u kontekstu ciljanih aktivnosti savjetovanja o europskoj građanskoj inicijativi, kao što su ankete, intervjui ili fokusne skupine, ocijeniti učinkovitost „Komunikacijske kampanje europske građanske inicijative” u upoznavanju javnosti s postojanjem, ciljevima i funkcioniranjem europske građanske inicijative (...) u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o europskoj građanskoj inicijativi.

Ciljane aktivnosti savjetovanja o europskoj građanskoj inicijativi mogu se provoditi i s posebnom svrhom periodičnog preispitivanja funkcioniranja Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi u skladu s člankom 25. te uredbe.

U tu svrhu Odjel SG.A.1 obrađuje podatke za kontakt relevantnih i zainteresiranih dionika europske građanske inicijative, nakon ili tijekom prethodne obrade u okviru jednog od drugih postupaka obrade relevantnih u kontekstu komunikacijske kampanje europske građanske inicijative, a posebno:

  • ako ste organizator europske građanske inicijative ili službenik nacionalnih tijela uključenih u provedbu Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi, vaši se podaci obrađuju u kontekstu Komisijine evidencije o obradi podataka DPR-EC-00068,
  • ako ste ambasador europske građanske inicijative ili ste iznijeli svoje iskustvo s EGI-jem u okviru komunikacijske kampanje europske građanske inicijative, vaši se podaci obrađuju u kontekstu Komisije evidencije o obradi podataka DPR-EC-09286,
  • ako ste u komunikacijskom događanju europske građanske inicijative sudjelovali kao govornik, vaši se podaci obrađuju u kontekstu Komisijine evidencije o obradi podataka DPR-EC-01063 i izjava o zaštiti osobnih podataka za predmetno događanje,
  • ako ste proaktivno stupili u kontakt s Komisijom o temi povezanoj s EGI-jem, vaši se podaci obrađuju u kontekstu Komisijine evidencije o obradi podataka DPR-EC-01386.

Odjel SG.A.1 vaše osobne podatke može obrađivati i u kontekstu ciljanih aktivnosti savjetovanja putem sustava EU Survey kako bi od pobornika inicijativa ili građana općenito prikupio povratne informacije o europskoj građanskoj inicijativi koje će se uzeti u obzir u Komisijinoj periodičnoj reviziji Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi. Vaši se podaci u sustavu EU Survey obrađuju u skladu s Komisijinom evidencijom o obradi podataka DPR-EC-01488 o sustavu EU Survey, evidencijom DPR-EC-09286 o komunikacijskoj kampanji europske građanske inicijative i ovom posebnom izjavom o zaštiti osobnih podataka.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

3. Koji je pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka?

U skladu s člankom 18. Stavkom 1. Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi „Komisija upoznaje javnost s europskom građanskom inicijativom, njezinim ciljevima i funkcioniranjem putem komunikacijskih aktivnosti i informativnih kampanja, čime se doprinosi promicanju aktivnog sudjelovanja građana u političkom životu Unije”.

U tom se kontekstu, prikupljanje i obrada podataka za kontakt relevantnih i zainteresiranih dionika europske građanske inicijative temelje na članku 5. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2018/1725 jer se smatraju nužnima za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije.

Međutim, za obradu vaših osobnih podataka u kontekstu ciljanih aktivnosti savjetovanja o europskoj građanskoj inicijativi, kao što su ankete, intervjui ili fokusne skupine, uvijek je potrebna vaša posebna suglasnost u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (d) i člankom 10. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2018/1725, ako se primjenjuju.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

Kako bismo vas pozvali da kao dionici europske građanske inicijative sudjelujete u ciljanoj aktivnosti savjetovanja o europskoj građanskoj inicijativi, možemo obraditi sljedeće podatke: podatke za kontakt dobivene od vas ili iz relevantnih službenih baza podataka ili baza podataka Komisije, od postojećih lokalnih kontakata Komisije ili agencija i iz javno dostupnih izvora, posebice ime, prezime, naziv radnog mjesta/funkcije, ime organizacije/inicijative (ako ste organizator europske građanske inicijative), informacije o interesima, preferencije u pogledu državljanstva/jezika, telefonski broj, e-adresu.

Ako proaktivno sudjelujete u ciljanoj aktivnosti savjetovanja o europskoj građanskoj inicijativi, kao što je anketa, intervju ili fokusna skupina, obradit ćemo vaše odgovore, komentare i osobna stajališta o postojanju, ciljevima i funkcioniranju europske građanske inicijative.

Kako bi se procijenilo je li pravo na potporu europskim građanskim inicijativama dostupno osobama s invaliditetom u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi, ciljane aktivnosti savjetovanja o europskoj građanskoj inicijativi mogle bi, samo ako je to potrebno i relevantno za navedenu svrhu, uključivati pitanja o vašem zdravstvenom stanju ili invaliditetu i sve posebne komentare ili stajališta koja biste u tom pogledu htjeli iznijeti. U tom ćete slučaju odgovor, komentar i stajalište davati isključivo dobrovoljno.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Odjel SG.A.1 čuva vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade određene ciljane aktivnosti savjetovanja o europskoj građanskoj inicijativi, odnosno najviše dvije godine od vašeg sudjelovanja u ciljanoj aktivnosti savjetovanja o europskoj građanskoj inicijativi.

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezinih ugovaratelja. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Ugovaratelji Komisije obvezani su posebnom ugovornom klauzulom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze iz prenošenja Opće uredbe o zaštiti podataka u pravo država članica Unije (Uredba (EU) 2016/679).

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe koje ga moraju imati radi ovog postupka obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za ovaj postupak obrade, ovlašteno osoblje prema načelu „nužnog pristupa” i ovlašteno osoblje ugovornih izvršitelja (Netcompany – Intrasoft S.A i Europska služba za građansku akciju). To osoblje mora poštovati zakonske obveze i eventualne dodatne ugovore o povjerljivosti.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebice pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak i, ako je to potrebno, brisanje, pravo na prenosivost podataka i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka.

Imate pravo prigovora na obradu svojih osobnih podataka koja se zakonito provodi u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a).

Privolu za obradu svojih osobnih podataka dali ste sudjelovanjem u ciljanim aktivnostima savjetovanja o europskoj građanskoj inicijativi, povući je možete u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

Da biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Njihovi podaci za kontakt navedeni su u 9. poglavlju.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz 10. poglavlja).

9. Podaci za kontakt

  • Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka, Europskoj komisiji, Glavnom tajništvu, Odjelu SG. A.1 „Prioriteti politike i program rada”: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

  • Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

  • Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka za koju je odgovoran voditelj obrade, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Europska komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hr.

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-01011.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?