Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa európskej iniciatívy občanov sa zamerali na konzultačné činnosti

Spracovateľská operácia: Cielené konzultačné činnosti európskej iniciatívy občanov (EIO)

Prevádzkovateľ: Európska komisia

Prevádzkový správca údajov: oddelenie SG.A.1 Politické priority a pracovný program

Referenčná značka: DPR-EC-01011

1. Úvod

Európska komisia kladie veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov a na rešpektovanie vášho súkromia. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Ďalej sa uvádzajú informácie týkajúce sa spracovateľskej operácie „Cielené konzultačné činnosti EIO“, ktorú uskutočňuje oddelenie A.1 Generálneho sekretariátu Európskej komisie (oddelenie SG.A.1).

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Cieľom zhromažďovania a spracovania vašich osobných údajov v kontexte cielených konzultačných činností EIO, akými sú prieskumy, rozhovory alebo špecializované skupiny, je posúdiť účinnosť komunikačnej kampane EIO v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti o existencii, cieľoch a fungovaní európskej iniciatívy občanov (...) v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov.

Cielené konzultačné činnosti EIO sa môžu vykonávať aj so špecifickým cieľom pravidelne preskúmavať fungovanie nariadenia o EIO v súlade s článkom 25 uvedeného nariadenia.

Oddelenie SG.A.1 na tieto účely spracúva kontaktné údaje príslušných zainteresovaných strán zaujímajúcich sa o EIO, nadväzujúc na skoršie spracovanie alebo ako súčasť predchádzajúceho spracovania v súvislosti s jednou z ďalších spracovateľských operácií súvisiacich s komunikačnou kampaňou EIO, a to najmä:

  • Ak ste organizátorom EIO alebo úradníkom vnútroštátnych orgánov zapojených do vykonávania nariadenia o Európskej iniciatíve občanov – vaše údaje sa spracúvajú v spojitosti so záznamom Komisie o spracovaní údajov DPR-EC-00068.
  • Ak ste predstaviteľom EIO alebo ste v rámci komunikačnej kampane EIO poskytli individuálne svedectvo o svojej skúsenosti s EIO – vaše údaje sa spracúvajú v spojitosti so záznamom Komisie o spracovaní údajov DPR-EC-09286.
  • Ak ste sa zúčastnili na podujatí súvisiacom s komunikačnou kampaňou EIO ako rečník – vaše údaje sa spracúvajú v spojitosti so záznamom Komisie o spracovaní údajov DPR-EC-01063 a s vyhlásením o ochrane osobných údajov daného podujatia.
  • Ak ste sa proaktívne obrátili na Komisiu v súvislosti s témou týkajúcou sa EIO – vaše údaje sa spracúvajú v spojitosti so záznamom Komisie o spracovaní údajov DPR-EC-01386.

Oddelenie SG.A.1 môže taktiež spracovávať vaše osobné údaje v spojitosti s cielenými konzultačnými činnosťami prostredníctvom prieskumu EÚ v snahe získať spätnú väzbu o európskej iniciatíve občanov od podporovateľov iniciatívy alebo všeobecne od občanov s cieľom informovať Komisiu o pravidelnom preskúmaní nariadenia o Európskej iniciatíve občanov. Vaše údaje spracovávané v prieskume EÚ sú v súlade so záznamom Komisie o spracovaní údajov DPR-EC-01488 o prieskume EÚ, záznamom DPR-EC-09286 o komunikačnej kampani EIO a týmto konkrétnym vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí vrátane profilovania.

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Podľa článku 18 ods. 1 nariadenia o Európskej iniciatíve občanov „Komisia zvyšuje povedomie verejnosti o existencii, cieľoch a fungovaní európskej iniciatívy občanov prostredníctvom komunikačných činností a informačných kampaní, čím prispieva k podpore aktívnej účasti občanov na politickom živote Únie.“

V tejto súvislosti sa získavanie a spracovanie kontaktných údajov príslušných zainteresovaných strán zaujímajúcich sa o EIO zakladá na článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725, pretože sa považuje za nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie.

Spracovanie vašich osobných údajov v kontexte cielených konzultačných činností EIO, ako sú prieskumy, rozhovory alebo špecializované skupiny, si však vždy vyžaduje váš osobitný súhlas v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. d) a prípadne článkom 10 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725.

4. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?

Na to, aby sme vás mohli pozvať, a aby ste sa mohli zúčastniť cielenej konzultačnej činnosti EIO ako zainteresovaná strana zaujímajúca sa o EIO, môžeme spracovávať tieto údaje: kontaktné údaje získané od vás alebo získané z príslušných oficiálnych databáz alebo databáz Komisie, existujúcich kontaktov medzi miestnou komisiou alebo agentúrou a verejne dostupných zdrojov, najmä meno, priezvisko, pracovné/funkčné zaradenie, názov organizácie/iniciatívy (ak ste organizátorom európskej iniciatívy občanov), záujmy, štátna príslušnosť/jazykové preferencie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Ak sa aktívne zúčastňujete na cielenej konzultačnej činnosti EIO, akou je prieskum, rozhovor alebo špecializovaná skupina, spracujeme vaše odpovede, príspevky a osobné názory týkajúce sa existencie, cieľov a fungovania európskej iniciatívy občanov.

S cieľom posúdiť prístupnosť práva na podporu európskych iniciatív občanov pre osoby so zdravotným postihnutím v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia o Európskej iniciatíve občanov by cielené konzultačné činnosti EIO mohli, v prípade potreby a v prípade relevantnosti, zahŕňať otázky o vašom zdravotnom stave alebo zdravotnom postihnutí a dávať priestor na konkrétne príspevky alebo názory, o ktoré by ste sa chceli v tejto súvislosti podeliť. V takom prípade nebude poskytnutie vašej odpovede, príspevku a názoru povinné.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Oddelenie SG.A.1 uchováva vaše osobné údaje počas obdobia potrebného na splnenie účelu, na ktorý boli údaje získané, alebo na účely ďalšieho spracovania konkrétnej cielenej konzultačnej činnosti EIO, a to maximálne 2 roky od vašej účasti na cielenej konzultačnej činnosti EIO.

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sú uložené buď na serveroch Európskej komisie, alebo na serveroch jej dodávateľov. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Zmluvní partneri Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania vašich údajov vykonávané v mene Komisie, a povinnosťami zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi z transpozície všeobecného nariadenia o ochrane údajov v členských štátoch EÚ [všeobecné nariadenie o ochrane údajov, nariadenie (EÚ) 2016/679].

V záujme ochrany vašich osobných údajov zaviedla Komisia niekoľko technických a organizačných opatrení. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracovávaných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len na oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie, oprávneným zamestnancom podľa zásady „need-to-know“ a oprávneným zamestnancom zmluvných partnerov (Netcompany – Intrasoft S.A a Európsky útvar pre občiansku činnosť). Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými a v prípade potreby ďalšími dohodami o nezverejňovaní informácií.

8. Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte osobitné práva, predovšetkým právo na prístup k údajom, na opravu a prípadne právo na vymazanie vašich osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov.

Takisto máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia.

V rámci účasti na cielených konzultačných činnostiach EIO ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie neovplyvní zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním vášho súhlasu.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sa nachádzajú v bode 9.

Ak si prajete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi spracovateľskými operáciami, uveďte vo svojej žiadosti ich opis (t. j. príslušné referenčné značky uvedené v bode 10).

9. Kontaktné údaje

  • Prevádzkovateľ

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa – Európska komisia, Generálny sekretariát, oddelenie SG.A.1 Politické priority a pracovný program: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu.

  • Zodpovedná osoba Komisie

Pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

  • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t. j. môžete podať sťažnosť) (edps@edps.europa.eu).

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie uverejňuje register všetkých spracovateľských operácií osobných údajov vykonaných Európskou komisiou, ktoré sa zdokumentovali a ktoré jej boli oznámené. Prístup k registru získate kliknutím na tento odkaz: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_sk.

Táto konkrétna spracovateľská operácia je vedená vo verejnom registri zodpovednej osoby pod touto referenčnou značkou: DPR-EC-01011.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?