Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Politika ochrany soukromí týkající se cílených konzultací evropské občanské iniciativy

Operace zpracování: Cílené konzultace týkající se evropské občanské iniciativy

Správce údajů: Evropská komise

Provozní správce údajů: oddělení SG.A.1 „Politické priority a pracovní program“

Referenční číslo: DPR-EC-01011

1. Úvod

Evropská komise se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech poskytnutých osobních údajů, dále jak se tyto informace používají a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Toto prohlášení obsahuje také kontaktní údaje odpovědného správce údajů, kterého můžete žádat o uplatnění svých práv, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Informace o operaci zpracování „Cílené konzultace týkající se evropské občanské iniciativy“ prováděné oddělením A.1 Generálního sekretariátu Evropské komise (oddělení SG.A.1) jsou uvedeny níže.

2. Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Cílem shromažďování a zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s cílenými konzultacemi týkajícími se evropské občanské iniciativy, jako jsou průzkumy, rozhovory nebo pracovní skupiny, je posoudit účinnost komunikační kampaně o evropské občanské iniciativě při zvyšování informovanosti veřejnosti o existenci, cílech a fungování evropské občanské iniciativy v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě.

Cílené konzultace týkající se evropské občanské iniciativy mohou být rovněž prováděny za konkrétním účelem spočívajícím v pravidelném přezkoumávání fungování nařízení o evropské občanské iniciativě v souladu s článkem 25 uvedeného nařízení.

Pro tyto účely zpracovává oddělení SG.A.1 kontaktní údaje příslušných a zainteresovaných zúčastněných stran evropské občanské iniciativy, a to v návaznosti na dřívější zpracování v souvislosti s jednou z dalších operací zpracování, která je relevantní v souvislosti s komunikační kampaní o evropské občanské iniciativě, nebo jako součást dřívějšího zpracování, zejména:

  • pokud jste organizátorem evropské občanské iniciativy nebo úředníkem vnitrostátních orgánů zapojených do provádění nařízení o evropské občanské iniciativě – vaše údaje jsou zpracovávány v kontextu referenčního čísla Komise pro zpracování údajů DPR-EC-00068,
  • pokud jste ambasadorem evropské občanské iniciativy nebo jste poskytl/a individuální výpověď o svých zkušenostech s evropskou občanskou iniciativou jako součást komunikační kampaně o evropské občanské iniciativě – vaše údaje jsou zpracovávány v kontextu referenčního čísla Komise pro zpracování údajů DPR-EC-09286,
  • pokud jste se zúčastnil/a komunikační akce o evropské občanské iniciativě jako mluvčí – vaše údaje jsou zpracovávány v kontextu referenčního čísla Komise pro zpracování údajů DPR-EC-01063 a prohlášení o ochraně osobních údajů dotčené konkrétní akce,
  • pokud jste aktivně kontaktoval/a Komisi ohledně předmětu souvisejícího s evropskou občanskou iniciativou – vaše údaje jsou zpracovávány v kontextu referenčního čísla Komise pro zpracování údajů DPR-EC-01386.

Oddělení SG.A.1 může rovněž zpracovat vaše osobní údaje v souvislosti s cílenými konzultacemi prostřednictvím průzkumu EUSurvey zaměřeného na získání zpětné vazby o evropské občanské iniciativě od podporovatelů iniciativy nebo obecně od občanů, a to s cílem poskytnout podklady pro pravidelný přezkum nařízení o evropské občanské iniciativě prováděný Komisí. Vaše údaje v průzkumu EUSurvey se zpracovávají v souladu s referenčním číslem Komise pro zpracování údajů DPR-EC-01488 o průzkumu EUSurvey, číslem DPR-EC-09286 o komunikační kampani o evropské občanské iniciativě a s tímto konkrétním prohlášením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, včetně tzv. profilování.

3. Na jakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?

V souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení o evropské občanské iniciativě „Komise prostřednictvím komunikačních činností a informačních kampaní zvyšuje informovanost veřejnosti o existenci, cílech a fungování evropské občanské iniciativy, a přispívá tak k propagaci aktivní účasti občanů na politickém životě Unie“.

V této souvislosti je shromažďování a zpracování kontaktních údajů příslušných a zainteresovaných zúčastněných stran evropské občanské iniciativy založeno na čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, neboť je považováno za nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen.

Zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s cílenými konzultacemi týkajícími se evropské občanské iniciativy, jako jsou průzkumy, rozhovory nebo pracovní skupiny, však vždy vyžaduje váš zvláštní souhlas v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. d) a tam, kde je to relevantní, čl. 10 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725.

4. Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?

Abychom vás mohli pozvat k účasti na cílené konzultaci týkající se evropské občanské iniciativy jako zúčastněnou stranu, můžeme zpracovat tyto údaje: kontaktní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo které jsme získali z příslušných úředních databází nebo databází Komise, od stávajících místních kontaktů Komise nebo agentur a z veřejně dostupných zdrojů, zejména jméno, příjmení, název pracovní pozice/funkce, název organizace/iniciativy (jste-li organizátorem evropské občanské iniciativy), zájmy, státní příslušnost / preference týkající se jazyka, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

Pokud se aktivně účastníte cílené konzultace týkající se evropské občanské iniciativy, jako je průzkum, rozhovor nebo pracovní skupina, zpracujeme vaše odpovědi, příspěvky a osobní názory týkající se existence, cílů a fungování evropské občanské iniciativy.

V zájmu posouzení přístupu k právu na podporu evropské občanské iniciativy osobám se zdravotním postižením v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení o evropské občanské iniciativě mohou cílené konzultace týkající se evropské občanské iniciativy zahrnovat – pouze pokud je to nezbytné a relevantní pro výše uvedený účel – otázky týkající se vašeho zdravotního stavu nebo postižení a jakékoli konkrétní příspěvky nebo názory, které si v tomto ohledu přejete sdílet. V takovém případě bude poskytnutí vaší odpovědi, příspěvku a názoru čistě dobrovolné.

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Oddělení SG.A.1 uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelu shromažďování nebo dalšího zpracování konkrétní cílené konzultace týkající se evropské občanské iniciativy, a to po dobu nejvýše dvou let od vaší účasti na cílené konzultaci týkající se evropské občanské iniciativy.

6. Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, databáze, nahrané dávky dat atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise nebo jejích smluvních dodavatelů. Veškeré operace zpracování jsou prováděny podle rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením týkajícím se zpracování údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se důvěrnosti, jež vyplývají z provedení obecného nařízení o ochraně osobních údajů v členských státech EU („GDPR“ nařízení (EU) 2016/679).

Za účelem ochrany vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních opatření. Technická opatření zahrnují náležité kroky k zajištění bezpečnosti na internetu a ochrany před ztrátou údajů, jejich pozměněním nebo neoprávněným přístupem k nim, přičemž se přihlíží k riziku spojenému se zpracováním údajů a k povaze zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k osobním údajům výlučně na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely této operace zpracování.

7. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?r personal data and to whom is it disclosed?

Přístup k vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise, kteří odpovídají za provedení této operace zpracování, oprávněným zaměstnancům podle zásady „vědět jen to nejnutnější“ a oprávněným zaměstnancům smluvních dodavatelů (Netcompany – Intrasoft S.A a Evropské středisko pro občanskou akci). Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky, a v případě potřeby dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako tzv. „subjekt údajů“ máte podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu nebo tam, kde je to relevantní, právo na vymazání svých osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo na omezení jejich zpracování.

Proti zpracování vašich osobních údajů, které se provádí zákonným způsobem podle čl. 5 odst. 1 písm. a), máte právo vznést námitku.

Účastí na cílených konzultacích týkajících se evropské občanské iniciativy jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením této skutečnosti správci údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného před tímto úkonem.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit i na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 9 níže.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo/čísla, viz bod 10 níže).

9. Kontaktní údaje

  • Správce údajů

Chcete-li uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky či pochybnosti nebo chcete-li podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, můžete se obrátit na správce údajů, Evropskou komisi, Generální sekretariát, oddělení SG.A.1 „Politické priority a pracovní program“: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

  • Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete obrátit na pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

  • Evropský inspektor ochrany údajů

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

10. Kde jsou k dispozici bližší informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací zpracování osobních údajů prováděných Evropskou komisí, jež byly zdokumentovány a byly mu oznámeny. Rejstřík je k dispozici na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tato konkrétní operace zpracování je zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-01011.

Hledáte poradenství a kontakty?