Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Euroopa kodanikualgatusega seotud privaatsuspoliitika sihtotstarbeline konsulteerimistegevus

Töötlemistoiming: Euroopa kodanikualgatuse sihtkonsultatsioonid

Vastutav töötleja: Euroopa Komisjon

Operatiivne andmetöötleja: üksus SG.A.1 Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm

Registriviide: DPR-EC-01011

1. Sissejuhatus

Euroopa Komisjon kaitseb teie isikuandmeid ja austab teie eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse, miks teie isikuandmeid töödeldakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid kogutakse, käideldakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ja millised õigused Teil on seoses oma isikuandmetega. Samuti on siin esitatud selle vastutava töötleja kontaktandmed, kelle poole Te saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, ning andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmed.

Allpool on esitatud teave Euroopa Komisjoni peasekretariaadi üksuse A.1 (üksus SG.A.1) töötlemistoimingu „Euroopa kodanikualgatuse sihtkonsultatsioonid“ kohta.

2. Miks ja kuidas me töötleme teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse Euroopa kodanikualgatuse sihtkonsultatsioonitoimingute, nagu uuringute, küsitluste või fookusrühmade kontekstis selleks, et hinnata, kui tulemuslikult on Euroopa kodanikualgatuse teavituskampaaniate abil suudetud parandada „üldsuse teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse olemasolust, eesmärkidest ja toimimisest“, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruse (EL) 2019/788 (Euroopa kodanikualgatuse kohta) artikli 18 lõikes 1.

Euroopa kodanikualgatuse sihtkonsultatsioone võib korraldada ka konkreetselt selleks, et vaadata korrapäraselt läbi Euroopa kodanikualgatuse määruse toimimine, nagu on ette nähtud selle määruse artiklis 25.

Selleks töötleb üksus SG.A.1 asjaomaste ja huvitatud Euroopa kodanikualgatuse sidusrühmade kontaktandmeid, kui neid andmeid on eelnevalt töödeldud mõne muu Euroopa kodanikualgatuse teavituskampaaniasse puutuva töötlemistoimingu käigus või sellise töötluse osana ning eelkõige:

  • juhul kui olete Euroopa kodanikualgatuse korraldaja või Euroopa kodanikualgatuse määruse rakendamisega tegeleva riigiasutuse ametnik, töödeldakse teie andmeid komisjoni andmetöötluskirje DPR-EC-00068 raames,
  • juhul kui olete Euroopa kodanikualgatuse saadik või olete Euroopa kodanikualgatuse teavituskampaania käigus esitanud isikliku tunnistuse oma kogemusest Euroopa kodanikualgatustega, töödeldakse teie andmeid komisjoni andmetöötluskirje DPR-EC-09286 raames,
  • kui olete kõnelejana osalenud Euroopa kodanikualgatuse teabeüritusel, töödeldakse teie andmeid komisjoni andmetöötluskirje DPR-EC-01063 raames ja asjaomase ürituse isikuandmete kaitse põhimõtete kohaselt,
  • kui olete Euroopa kodanikualgatusega seotud küsimuses komisjoniga proaktiivselt ühendust võtnud, töödeldakse teie andmeid komisjoni andmetöötluskirje DPR-EC-01386 raames.

Üksus SG.A.1 võib töödelda teie isikuandmeid ka sihtkonsultatsioonide raames, korraldades ELi uuringuid, millega kogutakse algatuste toetajatelt või üldse kodanikelt tagasisidet Euroopa kodanikualgatuse kohta, et saada teavet Euroopa kodanikualgatuse määruse korrapäraseks läbivaatamiseks komisjonis. Teie andmeid töödeldakse ELi uuringus vastavalt ELi uuringuid käsitlevale komisjoni andmetöötluskirjele DPR-EC-01488, Euroopa kodanikualgatuse teavituskampaaniaid käsitlevale kirjele DPR-EC-09286 ja käesolevale isikuandmete kaitse avaldusele.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

3. Milline on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Euroopa kodanikualgatuse määruse artikli 18 lõikes 1 on sätestatud: „Komisjon parandab teabevahetuse ja teavituskampaaniate kaudu üldsuse teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse olemasolust, eesmärkidest ja toimimisest, soodustades seeläbi kodanike aktiivset osalemist liidu poliitilises elus.“

Selles kontekstis on asjaomaste ja huvitatud Euroopa kodanikualgatuse sidusrühmade kontaktandmete kogumise ja töötlemise alus määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt a, sest seda peetakse vajalikuks avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks.

Siiski on selleks, et töödelda teie isikuandmeid Euroopa kodanikualgatuse sihtkonsultatsioonitoimingute, nagu uuringute, küsitluste või fookusrühmade raames, alati vaja teie konkreetset nõusolekut kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktiga d, ja kui see on asjakohane, artikli 10 lõike 2 punktiga a.

4. Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

Et kutsuda Teid Euroopa kodanikualgatuse sidusrühmana osalema Euroopa kodanikualgatuse sihtkonsultatsioonis, saame töödelda järgmisi andmeid: kontaktandmed, mis on saadud Teilt või leitud asjakohastest ametlikest või komisjoni andmebaasidest, komisjoni või asutuste olemasolevatest kohalikest suhetest ja avalikult kättesaadavatest allikatest, eelkõige eesnimi, perekonnanimi, ametikoht/ametinimetus, organisatsiooni/algatuse nimi (kui olete Euroopa kodanikualgatuse korraldaja), huvid, kodakondsus/keele-eelistused, telefoninumber, e-posti aadress.

Kui osalete proaktiivselt Euroopa kodanikualgatuse sihtkonsultatsioonitoimingus, näiteks uuringus, küsitluses või fookusrühmas, töötleme teie vastuseid, esildisi ja isiklikke seisukohti Euroopa kodanikualgatuse olemasolu, eesmärkide ja toimimise kohta.

Et hinnata, kas õigus toetada Euroopa kodanikualgatusi on puuetega inimestele kättesaadav kooskõlas Euroopa kodanikualgatuse määruse artikli 2 lõikega 2, võivad Euroopa kodanikualgatuse sihtkonsultatsioonid – üksnes juhul, kui see on eelnimetatud otstarbel vajalik ja asjakohane – sisaldada küsimusi teie tervise või puude kohta ja mis tahes selleteemalisi esildisi või seisukohti, mida soovite jagada. Sellisel juhul on vastuse, esildise või seisukoha esitamine üksnes vabatahtlik.

5. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Üksus SG.A.1 säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kui on vaja konkreetses Euroopa kodanikualgatuse sihtkonsultatsioonis andmete kogumise või nende edasise töötlemise jaoks, st maksimaalselt kaks aastat alates teie osalemisest Euroopa kodanikualgatuse sihtkonsultatsioonis.

6. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmehulgad jms) hoitakse kas Euroopa Komisjoni või tema töövõtjate serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse kooskõlas komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusega (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Komisjoni töövõtjad peavad järgima lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete töötlemist komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustust, mis tuleneb isikuandmete kaitse üldmääruse (määrus (EL) 2016/679) ülevõtmisest ELi liikmesriikides.

Teie isikuandmete kaitseks on komisjon kehtestanud rea tehnilisi ja korralduslikke abinõusid. Tehniliste abinõude hulka kuuluvad sobivad meetmed, millega tagatakse võrguturve ja välditakse andmekao, andmete muutmise või andmetele loata juurdepääsu ohtu, arvestades töötlemisest ja töödeldavate andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike abinõude hulka kuulub näiteks see, et juurdepääsu isikuandmetele saavad ainult volitatud isikud, kellel on õiguspärane vajadus selle töötlemistoimingu jaoks nende andmetega tutvuda.

7. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad selle andmetöötlustoimingu eest, ja volitatud töötajad üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt, samuti töövõtjate (Netcompany-Intrasoft S.A ja European Citizen Action Service) volitatud töötajad. Need töötajad järgivad seadusjärgseid konfidentsiaalsuskokkuleppeid ja vajaduse korral ka täiendavaid konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

8. Millised on teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklite 14–25) kohaselt on Teil kui „andmesubjektil“ eriõigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada ja vajaduse korral kustutada, õigus andmeid üle kanda ning õigus piirata oma isikuandmete töötlemist.

Teil on õigus artikli 5 lõike 1 punkti a alusel seaduslikult toimuvat isikuandmete töötlemist vastustada.

Olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, osaledes Euroopa kodanikualgatuse sihtkonsultatsioonis, ja võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teatades sellest vastutavale töötlejale. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õigusi saate Te kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või vaidluse korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Kontaktandmed on esitatud punktis 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage oma taotluses nende kirjeldus (st punktis 10 nimetatud registriviide või -viited).

9. Kontaktandmed

  • Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725, või kui teil on märkusi, küsimusi või muresid või kui soovite esitada kaebuse oma isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga Euroopa Komisjoni peasekretariaadi üksuses SG.A.1 Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

  • Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete määruse (EL) 2018/1725 kohase töötlemise kohta, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

  • Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on teie isikuandmete töötlemisel rikkunud teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

10. Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest Euroopa Komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega ning mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda aadressil http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-01011.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?