Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά τις στοχευμένες δραστηριότητες διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Πράξη επεξεργασίας: Στοχευμένες δραστηριότητες διαβούλευσης για την ΕΠΠ

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επιχειρησιακός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Μονάδα SG.A.1 (Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας)

Αριθμός καταχώρισης: DPR-EC-01011

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Η Επιτροπή συλλέγει και υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας εξηγεί τον λόγο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες και τα δικαιώματα που έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, προσδιορίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Παρατίθενται κατωτέρω οι πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας «Στοχευμένες δραστηριότητες διαβούλευσης για την ΕΠΠ» της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μονάδα SG.A.1).

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο των στοχευμένων δραστηριοτήτων διαβούλευσης για την ΕΠΠ, όπως είναι οι έρευνες, οι συνεντεύξεις ή οι ομάδες εστίασης, είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της «επικοινωνιακής εκστρατείας ΕΠΠ» όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη, τους στόχους και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (...), σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Οι στοχευμένες δραστηριότητες διαβούλευσης για την ΕΠΠ μπορούν επίσης να διεξάγονται με ειδικό σκοπό την περιοδική επανεξέταση της λειτουργίας του κανονισμού ΕΠΠ σύμφωνα με το άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού.

Για τους σκοπούς αυτούς, η μονάδα SG.A.1 επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας των εμπλεκόμενων παραγόντων και λοιπών ενδιαφερόμενων για την ΕΠΠ, κατόπιν, ή ως τμήμα, προηγούμενης επεξεργασίας στο πλαίσιο μίας από τις άλλες πράξεις επεξεργασίας που σχετίζονται με την επικοινωνιακή εκστρατεία ΕΠΠ ως εξής:

  • Εάν είστε διοργανωτής ΕΠΠ ή υπάλληλος των εθνικών αρχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή του κανονισμού ΕΠΠ: τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του αρχείου επεξεργασίας δεδομένων DPR-EC-00068 της Επιτροπής.
  • Εάν είστε «πρεσβευτής ΕΠΠ» ή έχετε παράσχει ατομική μαρτυρία σχετικά με την εμπειρία σας στο πλαίσιο της επικοινωνιακής εκστρατείας ΕΠΠ: τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του αρχείου επεξεργασίας δεδομένων DPR-EC-09286 της Επιτροπής.
  • Εάν έχετε συμμετάσχει σε εκδήλωση επικοινωνίας ΕΠΠ ως ομιλητής: τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του αρχείου επεξεργασίας δεδομένων DPR-EC-01063 της Επιτροπής και των δηλώσεων περί ιδιωτικότητας της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
  • Εάν έχετε έρθει εκ των προτέρων σε επαφή με την Επιτροπή σχετικά με το θέμα της ΕΠΠ: τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του αρχείου επεξεργασίας δεδομένων DPR-EC-01386 της Επιτροπής.

Η μονάδα SG.A.1 μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο στοχευμένων δραστηριοτήτων διαβούλευσης μέσω έρευνας της ΕΕ η οποία συγκεντρώνει παρατηρήσεις από υποστηρικτές πρωτοβουλιών ή πολίτες εν γένει σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, βάσει των οποίων θα γίνεται η περιοδική επανεξέταση του κανονισμού ΕΠΠ από την Επιτροπή. Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο έρευνας της ΕΕ σύμφωνα με το αρχείο επεξεργασίας δεδομένων DPR-EC-01488 της Επιτροπής σχετικά με την έρευνα της ΕΕ, το αρχείο DPR-EC-09286 σχετικά με την επικοινωνιακή εκστρατεία ΕΠΠ και την παρούσα ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

3. Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΠΠ: «Η Επιτροπή μεριμνά για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη, τους στόχους και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημερωτικών εκστρατειών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης.»

Στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας των εμπλεκόμενων παραγόντων και λοιπών ενδιαφερόμενων για την ΕΠΠ βασίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, διότι θεωρείται απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης.

Ωστόσο, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο στοχευμένων δραστηριοτήτων διαβούλευσης της ΕΠΠ, όπως είναι οι έρευνες, οι συνεντεύξεις ή οι ομάδες εστίασης, απαιτεί πάντα τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α), κατά περίπτωση, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

4. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω;

Για να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε στοχευμένη δραστηριότητα διαβούλευσης ΕΠΠ ως ενδιαφερόμενο μέρος της ΕΠΠ, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα: στοιχεία επικοινωνίας που λάβαμε από εσάς ή τα οποία προέρχονται από σχετικές επίσημες βάσεις δεδομένων ή βάσεις δεδομένων της Επιτροπής, υφιστάμενες τοπικές σχέσεις της Επιτροπής ή οργανισμού και πηγές διαθέσιμες στο κοινό, ιδίως: όνομα, επώνυμο, ιδιότητα/τίτλος καθηκόντων, όνομα οργάνωσης/πρωτοβουλίας (εάν είστε διοργανωτής ΕΠΠ), ενδιαφέροντα, ιθαγένεια/γλωσσικές προτιμήσεις, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν συμμετέχετε ενεργά σε στοχευμένη δραστηριότητα διαβούλευσης ΕΠΠ, π.χ. έρευνα, συνέντευξη ή ομάδα εστίασης, θα επεξεργαστούμε τις απαντήσεις, τη συμβολή σας και τις προσωπικές σας απόψεις σχετικά με την ύπαρξη, τους στόχους και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η προσβασιμότητα στο δικαίωμα υποστήριξης των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΠΠ, οι στοχευμένες δραστηριότητες διαβούλευσης για την ΕΠΠ μπορούν να περιλαμβάνουν, μόνον εφόσον είναι αναγκαίο για τον ανωτέρω σκοπό και συναφές με αυτόν, ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας ή την αναπηρία σας, καθώς και τυχόν συγκεκριμένη συμβολή ή απόψεις που ενδεχομένως επιθυμείτε να μοιραστείτε σχετικά με το θέμα αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η απάντηση, η συμβολή και η διατύπωση άποψης θα είναι καθαρά προαιρετικές.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

Η μονάδα SG.A.1 διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας στοχευμένης διαβούλευσης για την ΕΠΠ, δηλαδή για μέγιστη περίοδο 2 ετών από τη συμμετοχή σας στη στοχευμένη δραστηριότητα διαβούλευσης για την ΕΠΠ.

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, δέσμες δεδομένων που έχουν τηλεφορτωθεί κ.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε των εξωτερικών συνεργατών της. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας διενεργούνται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ανάδοχοι της Επιτροπής δεσμεύονται, όσον αφορά κάθε πράξη επεξεργασίας των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, από ειδική συμβατική ρήτρα, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας που απορρέουν από τις διατάξεις μεταφοράς του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών [«ΓΚΠΔ» κανονισμός (ΕΕ) 2016/679].

Για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και του κινδύνου απώλειας ή αλλοίωσης των δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει η επεξεργασία και τη φύση των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν νόμιμη ανάγκη γνώσης για τους σκοπούς της εν λόγω πράξης επεξεργασίας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σε ποιους δημοσιοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης επεξεργασίας, στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «αναγκαίας γνωστοποίησης» και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αναδόχων (Netcompany — Intrasoft S.A και European Citizen Action Service). Το εν λόγω προσωπικό συμμορφώνεται με συμφωνίες που προβλέπονται από τον νόμο και, ενδεχομένως, με πρόσθετες συμφωνίες για τήρηση της εμπιστευτικότητας.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενο των δεδομένων» βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και, κατά περίπτωση, διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, η οποία εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη συμμετοχή σας σε στοχευμένες δραστηριότητες διαβούλευσης για την ΕΠΠ, μπορείτε δε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας με αυτόν, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν είναι αναγκαίο, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 κατωτέρω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παραθέστε στην αίτησή σας περιγραφή τους (δηλ. στοιχεία αναφοράς της καταχώρισης, όπως παρατίθεται στο σημείο 10 κατωτέρω).

9. Στοιχεία επικοινωνίας

- Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ή αν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ζητήματα που σας προβληματίζουν, ή αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία, Διοικητική μονάδα SG.A.1 (Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας): SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

- Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

- Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί λόγω της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).

10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των διενεργούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_el

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπευθύνου προστασίας δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-09286.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;