Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Privatumo politika, susijusi su Europos piliečių iniciatyva, tikslinė konsultacijų veikla

Duomenų tvarkymo operacija: tikslinės konsultacijos dėl Europos piliečių iniciatyvos (EPI)

Duomenų valdytojas: Europos Komisijos generalinio direktorato

Veiklos duomenų valdytojas: SG.A.1 skyrius „Politikos prioritetai ir darbo programa“

Registracijos numeris: DPR-EC-01011

1. Įvadas

Europos Komisija yra įsipareigojusi saugoti Jūsų asmens duomenis ir gerbti Jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Šiame pareiškime dėl privatumo paaiškinama, kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus pateiktus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame taip pat pateikiami atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija apie duomenų tvarkymo operaciją „Tikslinės konsultacijos dėl EPI“, kurią vykdo Europos Komisijos generalinio sekretoriato A.1 skyrius (SG.A.1 skyrius).

2. Kodėl ir kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo vykdant tikslines konsultacijas dėl EPI, pavyzdžiui, rengiant apklausas, pokalbius ar suburiant tikslines grupes, tikslas – pagal 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos 18 straipsnio 1 dalį įvertinti EPI komunikacijos kampanijos veiksmingumą didinant visuomenės informuotumą apie Europos piliečių iniciatyvos iniciatyvą, jos tikslus ir veikimą (...).

Tikslinės konsultacijos dėl EPI taip pat gali būti vykdomos siekiant konkretaus tikslo – pagal EPI reglamento 25 straipsnį periodiškai peržiūrėti, kaip tas reglamentas veikia.

Šiais tikslais SG.A.1 skyrius tvarko atitinkamų EPI suinteresuotųjų subjektų kontaktinius duomenis, surinktus po ankstesnės duomenų tvarkymo operacijos arba per ankstesnę duomenų tvarkymo operaciją, susijusią su kitomis duomenų tvarkymo operacijomis, vykdytomis EPI komunikacinės kampanijos tema, visų pirma:

  • jei esate EPI organizatorius arba nacionalinių institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant EPI reglamentą, pareigūnas, Jūsų duomenys tvarkomi remiantis Komisijos duomenų tvarkymo įrašu DPR-EC-00068;
  • jei esate EPI ambasadorius arba EPI komunikacinės kampanijos metu pasidalinote savo patirtimi, susijusia su EPI, Jūsų duomenys tvarkomi remiantis Komisijos duomenų tvarkymo įrašu DPR-EC-09286;
  • jei EPI komunikaciniame renginyje dalyvavote kaip pranešėjas, Jūsų duomenys tvarkomi remiantis Komisijos duomenų tvarkymo įrašu DPR-EC-01063 ir su konkrečiu atitinkamu renginiu susijusiais pareiškimais dėl privatumo;
  • jei EPI klausimu su Komisija susisiekėte savo iniciatyva, Jūsų duomenys tvarkomi remiantis Komisijos duomenų tvarkymo įrašu DPR-EC-01386.

Siekdamas surinkti iniciatyvų rėmėjų arba kitų piliečių atsiliepimų apie Europos piliečių iniciatyvą, kad Komisija galėtų reguliariai peržiūrėti EPI reglamentą, SG.A1 skyrius tikslinių konsultacijų metu Jūsų asmens duomenis taip pat gali tvarkyti svetainėje „EUSurvey“. Šioje svetainėje Jūsų duomenys tvarkomi remiantis Komisijos duomenų tvarkymo įrašu DPR-EC-01488 dėl „EUSurvey“, įrašu DPR-EC-09286 dėl EPI komunikacinės kampanijos ir šiuo specialiu pareiškimu dėl privatumo.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

3. Kokiu (-iais) teisiniu (-iais) pagrindu (-ais) tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Pagal EPI reglamento 18 straipsnio 1 dalį, „Komisija didina visuomenės informuotumą apie Europos piliečių iniciatyvą, jos tikslus ir veikimą vykdydama komunikacijos veiklą ir informacines kampanijas, taip padėdama skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą poliniame Sąjungos gyvenime“.

Šiomis aplinkybėmis atitinkamų EPI suinteresuotųjų subjektų kontaktiniai duomenys renkami ir tvarkomi remiantis Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a punktu, nes manoma, kad tai būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus.

Tačiau tam, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vykdant tikslines konsultacijas dėl EPI, pvz., rengiant apklausas, pokalbius ar suburiant tikslines grupes, pagal Reglamento (ES) 2018/17255 straipsnio 1 dalies d punktą ir, kai aktualu, 10 straipsnio 2 dalies a punktą, visada reikalingas aiškus Jūsų sutikimas.

4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Kad Jus pakviestume dalyvauti tikslinėse konsultacijose dėl EPI kaip EPI suinteresuotąjį subjektą, galime tvarkyti šiuos duomenis: kontaktinius duomenis, gautus iš Jūsų arba iš atitinkamų oficialių ar Komisijos duomenų bazių, pasinaudojant Komisijos vietos ar agentūrų ryšiais ir iš viešai prieinamų šaltinių, visų pirma vardą, pavardę, pareigas, organizacijos / iniciatyvos pavadinimą (jei esate EPI organizatorius), interesus, pilietybę / pageidaujamas kalbas, telefono numerį, e. pašto adresą.

Jei aktyviai dalyvausite tikslinėse konsultacijose dėl EPI, pvz., apklausoje, pokalbyje ar tikslinės grupės veikloje, tvarkysime Jūsų pateiktus atsakymus, komentarus ir asmeninę nuomonę apie Europos piliečių iniciatyvą, jos tikslus ir veikimą.

Siekiant įvertinti, ar pagal EPI reglamento 2 straipsnio 2 dalį neįgalieji turi galimybę pasinaudoti savo teise pritarti Europos piliečių iniciatyvoms, vykdant tikslines konsultacijas dėl EPI gali būti klausiama (tik jei tai būtina ir svarbu siekiant pirmiau nurodyto tikslo) apie Jūsų sveikatos būklę ar negalią ir prašoma palikti konkrečių komentarų ar nuomonę, kuriais šiuo klausimu norėtumėte pasidalyti. Tokiu atveju pateikti atsakymą, komentarą ir nuomonę bus visiškai neprivaloma.

5. Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?

SG.A.1 skyrius Jūsų asmens duomenis saugos tol, kol bus renkami ir toliau tvarkomi duomenys apie konkrečias tikslines konsultacijas dėl EPI, t. y. ne ilgiau kaip dvejus metus nuo Jūsų dalyvavimo tikslinėse konsultacijose dėl EPI.

6. Kaip saugomi Jūsų asmens duomenys?

Visi elektroniniai asmens duomenys (e. pašto adresai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų paketai ir pan.) saugomi Europos Komisijos arba jos rangovų serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo 2017/46 (ES, Euratomas) dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Komisijos rangovai, tvarkydami Jūsų duomenis jos vardu, teisiškai įpareigoti laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolių, kylančių iš į ES valstybių narių teisę perkelto Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, Reglamentas (ES) 2016/679).

Kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas saugumas internete ir šalinama duomenų praradimo, jų pakeitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į riziką, susijusią su asmens duomenų tvarkymu ir su tvarkomų asmens duomenų pobūdžiu. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį su jais susipažinti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

7. Kam prieinami ir atskleidžiami Jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, darbuotojai, kuriems leidimas suteiktas remiantis būtinumo žinoti principu, ir darbuotojai, kuriems leidimą suteikė rangovai („Netcompany – Intrasoft S.A“ ir Europos piliečių veiksmų tarnyba). Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

8. Kokios yra Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Kaip duomenų subjektas, pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), turite tam tikrų teisių, kaip antai teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba, jei taikytina, ištrinti ir teisę į duomenų perkeliamumą bei teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai, pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą, toks duomenų tvarkymas vykdomas teisėtai.

Dalyvaudamas (-a) tikslinėse konsultacijose dėl EPI sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Savo sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti, apie tai pranešęs (-usi) duomenų valdytojui. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki Jums sutikimą atšaukiant, teisėtumui.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami 9 skirsnyje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena ar keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašymą (pavyzdžiui, 10 skirsnyje nurodytą registracijos numerį (‑ius).

9. Kontaktinė informacija

  • Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų ar abejonių arba jei norite pateikti skundą dėl savo asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją – Europos Komisijos generalinio direktorato SG A.1 skyrių „Politikos prioritetai ir darbo programa“: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu.

  • Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną e. paštu DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

  • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite pateikti jam skundą) (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant Jūsų asmens duomenis buvo pažeistos Reglamentu (ES) 2018/1725 nustatytos Jūsų teisės.

10. Kur galima rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Susipažinti su šiuo registru galima adresu https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_lt.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija yra įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą ir jai suteiktas registracijos numeris DPR-EC-01011.

Norite mokytis ir bendradarbiauti?