Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Az európai polgári kezdeményezés célzott konzultációs tevékenységeire vonatkozó adatvédelmi politika

Adatkezelési művelet: Az európai polgári kezdeményezéssel összefüggő célzott konzultációs tevékenységek

Adatkezelő: Európai Bizottság

Operatív adatkezelő: Főtitkárság SG.A.1. egység – „Szakpolitikai prioritások és munkaprogram”

Hivatkozási szám: DPR-EC-01011

1. Bevezetés

Az Európai Bizottság elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása mellett. A személyes adatok Bizottság általi gyűjtése és kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokát, a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének, védelmének és felhasználásának módját, valamint az egyének saját személyes adataikkal kapcsolatos jogait. A nyilatkozat ezenfelül az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait is tartalmazza. Ha érvényt kíván szerezni jogainak, Önnek az illetékes adatkezelőhöz kell fordulnia.

Az alábbiakban ismertetjük az Európai Bizottság Főtitkárságának A.1. egysége (SG.A.1. egység) által végzett, „Az európai polgári kezdeményezéssel összefüggő célzott konzultációs tevékenységek” elnevezésű adatkezelési művelettel kapcsolatos információkat.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük személyes adatait?

Az európai polgári kezdeményezéssel összefüggő célzott konzultációs tevékenységek – például felmérések, interjúk és fókuszcsoportok – keretében végzett személyesadat-gyűjtés és -kezelés célja annak értékelése, hogy az európai polgári kezdeményezéshez kapcsolódó kommunikációs kampány mennyire eredményesen segítette elő az európai polgári kezdeményezés intézménye, célkitűzése és működése ismertségének fokozását, amint azt az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének (1) bekezdése előírja.

Az európai polgári kezdeményezéssel összefüggő célzott konzultációs tevékenységekre kifejezetten abból a célból is sor kerülhet, hogy a Bizottság az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 25. cikkének megfelelően rendszeresen felülvizsgálja a rendelet működését.

E célból a Főtitkárság SG.A.1. egysége az európai polgári kezdeményezés érintettjeinek és érdekeltjeinek elérhetőségi adatait kezeli az európai polgári kezdeményezés kommunikációs kampánya szempontjából releváns egyéb adatkezelési műveletek egyikének keretében történő korábbi adatkezelést követően vagy annak részeként, különösen:

  • ha Ön valamely európai polgári kezdeményezés szervezője vagy az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtásában részt vevő nemzeti hatóságok tisztviselője, a Bizottság a DPR-EC-00068 személyesadat-kezelési hivatkozási számon nyilvántartott művelet keretében kezeli az adatait,
  • ha Ön valamely európai polgári kezdeményezés nagykövete vagy az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos kommunikációs kampány keretében beszámolt az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos tapasztalatairól, akkor a Bizottság a DPR-EC-09286 személyesadat-kezelési hivatkozási számon nyilvántartott művelet keretében kezeli az adatait,
  • ha Ön előadóként részt vett egy, az az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos kommunikációs kampány keretében megrendezett eseményen, akkor a Bizottság a DPR-EC-01063 személyesadat-kezelési hivatkozási számon nyilvántartott művelet és az adott eseményhez tartozó adatvédelmi nyilatkozat keretében kezeli az adatait,
  • ha Ön proaktívan lépett kapcsolatba a Bizottsággal az európai polgári kezdeményezéshez kapcsolódó témában, akkor a Bizottság a DPR-EC-01386 személyesadat-kezelési hivatkozási számon nyilvántartott művelet keretében kezeli az adatait,

A Főtitkárság SG.A.1. egysége az EUSurvey felmérési rendszeren keresztül megvalósuló célzott konzultációs tevékenységekkel összefüggésben is kezelheti az Ön személyes adatait, hogy összegyűjtse a kezdeményezések támogatóinak vagy a polgárok szélesebb körének visszajelzéseit az európai polgári kezdeményezésről, amelyek információval szolgálnak az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet Bizottság által végzett időszakos felülvizsgálatához. A Bizottság az EUSurvey rendszerre vonatkozó DPR-EC-01488 számon nyilvántartott személyesadat-kezelési műveletnek, az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos kommunikációs kampányokra vonatkozó DPR-EC-09286 hivatkozási számon nyilvántartott személyesadat-kezelési műveletnek és ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli az Ön adatait az EUSurvey rendszerében.

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, így profilalkotásra sem.

3. Mi a jogi háttere a személyes adatok kezelésének?

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 18. cikkének (1) bekezdése értelmében „[a] Bizottság kommunikációs tevékenységek és információs kampányok révén elősegíti az európai polgári kezdeményezés intézménye, célkitűzése és működése ismertségének fokozását, ezáltal is hozzájárulva a polgároknak az Unió politikai életében való aktív részvételének előmozdításához.”

Ezzel összefüggésben az európai polgári kezdeményezés érintettjei és érdekeltjei elérhetőségi adatainak gyűjtése és kezelése az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, mivel az említett műveletek közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükségesnek minősülnek.

Mindazonáltal személyes adatainak az európai polgári kezdeményezéssel összefüggő célzott konzultációs tevékenységek – például felmérések, interjúk és fókuszcsoportok – keretében végzett kezeléséhez minden esetben szükség van az Ön kifejezett hozzájárulására, összhangban az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontjával és – adott esetben – 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjával.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Annak érdekében, hogy felkérhessük Önt – mint az európai polgári kezdeményezésben érdekelt felet – egy európai polgári kezdeményezéssel összefüggő célzott konzultációs tevékenységben való részvételre, a következő adatokat kezelhetjük: az Ön által megadott, illetve a kapcsolódó hivatalos vagy bizottsági adatbázisokból, a Bizottság vagy ügynökségek helyi kapcsolataitól vagy nyilvános forrásokból származó kapcsolattartási adatok, különösen vezetéknév, utónév, munkakör/beosztás, szervezet neve/a kezdeményezés címe (ha Ön európai polgári kezdeményezés szervezője), érdeklődési kör, állampolgárság/nyelvi preferenciák, telefonszám, e-mail-cím.

Ha Ön proaktívan vesz részt egy európai polgári kezdeményezéssel összefüggő célzott konzultációs tevékenységben – például felmérésben, interjúban vagy fókuszcsoportban –, akkor az európai polgári kezdeményezés intézményével, célkitűzéseivel és működésével kapcsolatos válaszait, észrevételeit és személyes nézeteit kezeljük.

Annak értékelése érdekében, hogy az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban érvényesül-e a fogyatékossággal élő személyeknek az európai polgári kezdeményezések támogatásához való joga, az európai polgári kezdeményezéssel összefüggő célzott konzultációs tevékenységek – kizárólag akkor, ha a fenti cél szempontjából szükségesek és relevánsak – tartalmazhatnak az Ön egészségi állapotával vagy fogyatékosságával kapcsolatos kérdéseket, valamint az Ön ezzel kapcsolatban esetlegesen megosztani kívánt konkrét hozzászólásait vagy véleményét. Ilyen esetben a válaszadás, a hozzájárulás és véleménynyilvánítás teljes mértékben fakultatív.

5. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

A Főigazgatóság SG.A.1. egysége annyi ideig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg az az európai polgári kezdeményezéssel összefüggő célzott konzultációs tevékenység keretében végzett adatgyűjtéséhez vagy további adatkezeléshez szükséges, nevezetesen az európai polgári kezdeményezéssel összefüggő célzott konzultációs tevékenységben való részvételtől számított legfeljebb két évig.

6. Hogyan biztosítjuk személyes adatainak védelmét?

Az elektronikus formátumú személyes adatokat (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat stb.) vagy az Európai Bizottság, vagy annak szerződéses vállalkozói szerverein tárolják. Az összes adatkezelési művelet az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban történik.

A Bizottság szerződéses alvállalkozóinak az adatkezelés során be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő kezelésére vonatkozó külön szerződési rendelkezést, valamint az egyes uniós tagállamok nemzeti jogába átültetett általános adatvédelmi rendeletből ((EU) 2016/679 rendelet) eredő titoktartási kötelezettségeket.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság számos technikai és szervezeti intézkedést léptetett életbe. A technikai intézkedések részeként megfelelő lépések történtek az online biztonság, valamint az adatvesztés és -módosulás kockázata és a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem érdekében, figyelembe véve az adatkezelésben rejlő kockázatokat, valamint a kezelt személyes adatok jellegét. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

7. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és kinek továbbíthatók azok?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottság adatkezelési műveletek végrehajtásával megbízott munkatársai és az alvállalkozók (Netcompany – Intrasoft S.A és az Európai Polgári Akciószolgálat) feljogosított munkatársak férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Az érintett munkatársakat jogszabályban előírt kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés által érintett személyként Önt megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikkek) által biztosított jogok. Így különösen joga van az adatkezelés tárgyát képező személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez és – adott esetben – törléséhez, valamint megilleti Önt a személyes adatai kezelésének korlátozásához való jog és az adathordozhatósághoz való jog.

Emellett joga van ahhoz is, hogy kifogást emeljen személyes adatainak az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett kezelése ellen.

Az európai polgári kezdeményezéssel összefüggő célzott konzultációs tevékenységekben való részvételével Ön hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, és az adatkezelő értesítésével bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a lenti 9. pont tartalmazza.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd a lenti 10. pontot).

9. Elérhetőségek

- Adatkezelő

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani személyes adatai gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, a következő e-mail-címen vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, azaz az Európai Bizottság Főtitkárságának SG.A.1. – „Szakpolitikai prioritások és munkaprogram” egységével: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

- A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

- Európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) fordulhat

10. Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé az Európai Bizottságnál végzett összes dokumentált személyesadat-kezelési műveletről, amelyről értesítést kapott. A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-01011.

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?