Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Grupa organizatorów

Inicjatywę obywatelską musi zaproponować grupa organizatorów.

Wymogi

Grupa organizatorów musi spełniać następujące trzy wymogi:

  1. Musi składać się z co najmniej 7 osób w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
    (ukończone 18 lat, z wyjątkiem Belgii, Malty i Austrii, gdzie wiek uprawniający do głosowania to 16 lat, oraz Grecji, gdzie można głosować w wieku lat 17).
  2. Osoby te muszą mieszkać w co najmniej 7 różnych krajach UE. Muszą być obywatelami UE, ale nie muszą być obywatelami 7 różnych krajów UE. Na przykład grupa organizatorów może się składać z 3 Portugalczyków i 4 Litwinów, jeśli osoby te mieszkają w 7 różnych krajach UE.
  3. Żadna z tych 7 osób nie może być posłem do Parlamentu Europejskiego.

Osoby wyznaczone do kontaktów

Grupa musi wyznaczyć spośród swoich członków przedstawiciela i jego zastępcę, którzy będą wypowiadać się i podejmować działania w jej imieniu.

Będą oni pełnić rolę osób wyznaczonych do kontaktów i pośredniczyć między grupą organizatorów a Komisją przez cały czas trwania procedury.

Forma prawna grupy

Można (nie jest to obowiązkowe) utworzyć podmiot prawny odpowiedzialny za zarządzanie inicjatywą. Podmiot ten musi być zarejestrowany w kraju UE i działać w oparciu o przepisy tego kraju.

W przypadku utworzenia podmiotu prawnego przedstawiciel grupy musi być upoważniony do działania w jego imieniu.

Więcej informacji

 

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?