Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Vesi ja sanitaatio ovat ihmisoikeus! Vesi kuuluu kaikille, se ei ole kaupallinen hyödyke!

Tutkinta komissiossa

Vesi on perusoikeus (Right2Water) oli ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite, joka eteni komission käsiteltäväksi saatuaan vaaditun määrän tuenilmauksia. Aloite toimitettiin komissiolle 20.12.2013. Lisätietoa: lehdistötiedote.

Kansalaisaloitteen järjestäjät tapasivat komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin 17.2.2014. Lisätietoa: lehdistötiedote.

Aloitteesta järjestettiin julkinen kuuleminen Euroopan parlamentissa 17.2.2014.

Komissio antoi 19.3.2014 tiedonannon toimista, jotka se aikoo toteuttaa Vesi on perusoikeus -aloitteen pohjalta. Lisätietoa: lehdistötiedote.

Komission vastaus

Komissio sitoutui

 • tehostamaan vedenlaadusta annetun EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa EU:n 7. ympäristöohjelmaan ja vesialan suunnitelmaan sisältyvien sitoumusten avulla
 • käynnistämään EU:n laajuisen julkisen kuulemisen juomavesidirektiivin tarkistamisesta laadukkaan veden saatavuuden parantamiseksi EU:ssa
 • parantamaan yhdyskuntajätevesi- ja juomavesihuoltoa koskevan tiedonhallinnan avoimuutta ja selvittämään vedenlaadun vertailuanalyysin toteuttamismahdollisuuksia
 • edistämään jäsennellympää sidosryhmien vuoropuhelua vesialan avoimuudesta
 • tekemään yhteistyötä nykyisten aloitteiden toteuttamiseksi, jotta vesihuoltopalveluille saadaan kattavammat viitearvot
 • edistämään innovatiivista lähestymistapaa kehitysyhteistyöhön (esim. tukemalla vesihuoltolaitosten välisiä ja julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia), edistämään parhaiden käytänteiden jakamista EU-maiden kesken (esim. yhteisvastuullisuuden välineillä) ja kartoittamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia
 • edistämään turvallisen juomaveden ja jätevesihuollon saatavuutta kestävän kehityksen mukaisena prioriteettina.

Päätökseen liittyvät viralliset asiakirjat:

Jatkotoimet

Komission annettua vastauksensa komissio ja muut toimielimet ovat toteuttaneet seuraavia jatkotoimia:

Lainsäädäntötoimet:

Voimassa olevan EU-lainsäädännön täytäntöönpano ja tarkistus:

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari:

 • Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio hyväksyivät 17.11.2017 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, jossa todetaan suoraan, että kansalaisilla on oikeus vesihuolto- ja puhtaanapitopalveluihin periaatteen 20 – ”Peruspalvelujen saatavuus” nojalla.

Avoimuus ja vertailuanalyysi:

 • Vedenlaadun ja vesihuoltopalvelujen vertailuanalyysiä käsittelevät sidosryhmäkokoukset pidettiin Brysselissä 9.9.2014 ja 12.10.2015. Sidosryhmävuoropuhelu on yksi jatkotoimista, joista ilmoitettiin kansalaisaloitteen perusteella annetussa komission tiedonannossa. Tavoitteena on saattaa vesi- ja sanitaatiopalvelujen tehokkuutta koskevat tiedot avoimemmin saataville. Kokousasiakirjat ovat saatavilla tietokannasta.

Kehitysyhteistyö ja kestävä kehitys:

 • Vesi ja viemäröinti nimettiin kehitysyhteistyön keskeiseksi vuoden 2015 jälkeisen ajan painopistealueeksi 2.6.2014 annetussa komission tiedonannossa Ihmisarvoinen elämä kaikille: visiosta yhteisiin toimiin (COM(2014) 335). EU:n ponnistelut ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, että yleinen veden ja sanitaation saatavuus on edelleen kestävän kehityksen tavoitteiden luettelossa Agenda 2030 -toimintaohjelmassa (tavoite 6: varmistetaan veden saanti, kestäväpohjainen vesihuolto ja sanitaatio kaikille). Tavoitteet hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 25.9.2015.
 • Lisäksi Euroopan komissio edistää yhteistyössä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa innovatiivisia kehitysyhteistyön muotoja (esim. tukemalla vesihuoltolaitosten välistä ja julkisen sektorin sisäistä kumppanuusyhteistyötä). Komissio kannustaa EU-maita jakamaan hyviä toimintamalleja (esim. yhteisvastuullisuuden välineillä) ja pyrkii kartoittamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Tähän liittyvää vuoropuhelua käydään seminaareissa ja kansainvälisillä foorumeilla. Esimerkiksi EuropeAid järjesti seminaarin, jossa käsiteltiin juomaveden saatavuuden ja jätevesihuollon edistämistä kehitysmaissa innovatiivisten kumppanuuksien ja rahoitusmekanismien avulla. Tapahtumassa kartoitettiin myös EU:n toimijoiden ja toimielinten potentiaalia vesialan yhteistyön lisäämisessä ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa. Komissaari Neven Mimica korosti EU:n sitoutumista asiaan myös Etelä-Koreassa pidetyn seitsemännen Maailman vesifoorumin temaattisessa istunnossa, jonka aiheena oli pienten ja hajautettujen vesi- ja sanitaatiolaitosten innovatiivinen rahoitus.

Lisätietoa

 • Euroopan parlamentti hyväksyi 8.9.2015 valiokunta-aloitteisen mietinnön eurooppalaisen Vesi on perusoikeus -kansalaisaloitteen seurannasta.
 • Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 15.10.2014 täysistunnossaan lausunnon tiedonannosta, jossa komissio vastasi Vesi on perusoikeus -aloitteeseen.
Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?