Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Voda in komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina, ne blago!

Predložitev in preučitev

Right2Water je bila prva evropska državljanska pobuda, ki je zbrala zahtevano število podpisov. Komisiji je bila predložena 20. decembra 2013. Glej sporočilo za medije.

Organizatorji pobude so se 17. februarja 2014 srečali s podpredsednikom Komisije Marošem Šefčovičem. Več v sporočilu za medije.

Javna predstavitev pobude v Evropskem parlamentu je potekala 17. februarja 2014.

Komisija je 19. marca 2014 sprejela sporočilo o ukrepih, ki jih namerava sprejeti v zvezi s to pobudo. Glej sporočilo za medije.

Odgovor Evropske komisije

Evropska komisija se je zlasti zavezala, da bo:

 • okrepila izvajanje zakonodaje EU o kakovosti vode, nadgradila zaveze iz sedmega okoljskega akcijskega programa in načrta za vodo „Water Blueprint“;
 • začela vseevropsko javno posvetovanje o direktivi za pitno vodo, zlasti z namenom izboljšanja dostopa do kakovostne vode v EU;
 • izboljšala preglednost upravljanja podatkov v zvezi s komunalnimi odpadnimi vodami in pitno vodo ter proučila zamisel o primerjalnem spremljanju kakovosti vode;
 • poskrbela za bolj strukturiran dialog med deležniki o preglednosti v sektorju oskrbe z vodo;
 • sodelovala z obstoječimi pobudami za pripravo širšega sklopa primerjalnih kazalnikov za storitve oskrbe z vodo;
 • spodbujala inovativni pristop pri razvojni podpori (npr. podpora partnerstvu med vodnimi gospodarstvi in javno-javnim partnerstvom); spodbujala izmenjavo dobrih praks med državami članicami (npr. o instrumentih solidarnosti) in opredelila nove možnosti sodelovanja;
 • se zavzela za univerzalen dostop do varne pitne vode in sanitarnih storitev, ki naj postane prednostno področje ciljev trajnostnega razvoja.

Uradni dokumenti, povezani s sklepom:

Nadaljnji ukrepi

Tu so redno posodobljene informacije o nadaljnjih ukrepih Komisije in drugih institucij, sprejetih po odgovoru Komisije.

Zakonodajni ukrep:

 • Kot prvi korak na podlagi evropske državljanske pobude „Pravica do vode“, je bila sprejeta sprememba direktive o pitni vodi za izboljšanje spremljanja kakovosti pitne vode po vsej Evropi. Začela je veljati 28. oktobra 2015 (več v sporočilu za medije).
 • Komisija je 1. februarja 2018 sprejela predlog za revizijo direktive o pitni vodi. Ta predlog v odziv na pobudo med drugim predvideva obveznost držav članic, da izboljšajo dostop do vode in zagotovijo dostop do vode za ranljive in marginalizirane skupine (glej sporočilo za medije). Predlog upošteva rezultate ocene direktive o pitni vodi iz leta 2016 in rezultate javnega posvetovanja o kakovosti pitne vode v EU iz leta 2014.  Evropski parlament je 16. decembra 2020 uradno sprejel revidirano direktivo o pitni vodi. Direktiva je začela veljati 12. januarja 2021. Države članice so morale direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do 12. januarja 2023.
 • Komisija je maja 2018 sprejela predlog uredbe o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode. Namen predlaganih pravil je spodbuditev in omogočanje lažje ponovne uporabe vode v EU za namakanje v kmetijstvu. Uredba, ki temelji na tem predlogu, je začela veljati junija 2020. Nova pravila se uporabljajo od 26. junija 2023.
  Več informacij o tej pobudi je na voljo na posebnem spletišču Komisije.
 • Komisija je januarja 2024 sprejela nove minimalne higienske standarde za materiale in proizvode, ki prihajajo v stik s pitno vodo. Standardi se bodo od 31. decembra 2026 uporabljali za materiale in proizvode, ki se uporabljajo v novih inštalacijah ali pri prenovi oziroma popravilu starejših inštalacij. Ti higienski standardi so pomemben mejnik pri izvajanju prenovljene direktive o pitni vodi, zato je njihovo izvajanje prav tako odziv na pobudo „Pravica do vode“.
   
 • Več informacij v zvezi s pravili o pitni vodi je na voljo na posebnem spletišču Komisije.

Izvajanje in pregled obstoječe zakonodaje EU

 • Poročila o izvajanju okvirne direktive o vodah in direktive o poplavah so bila objavljena v letih 2015, 2019 in 2021. Dodatne informacije so na voljo na posebnem spletišču.
 • Komisija v skladu z zahtevami člena 19(2) direktive pripravi pregled okvirne direktive o vodah.

Evropski steber socialnih pravic:

 • Evropski steber socialnih pravic, ki so ga 17. novembra 2017 razglasili Evropski parlament, Svet in Evropska komisija, se izrecno sklicuje na pravico državljanov do vode in sanitarnih storitev v načelu 20 – Dostop do osnovnih storitev.

Preglednost in primerjalna analiza

 • Sestanka deležnikov o primerjalnem spremljanju kakovosti pitne vode in oskrbe s pitno vodo sta potekala 9. septembra 2014 in 12. oktobra 2015 v Bruslju. Dialog z deležniki je eden od ukrepov, ki jih je Komisija napovedala v sporočilu, pripomogel pa naj bi k večji preglednosti storitev oskrbe s pitno vodo in sanitarnih storitev. Vsi povezani dokumenti so na voljo v repozitoriju.

Razvojno sodelovanje in trajnostni razvoj

 • Komisija je v sporočilu Dostojno življenje za vse: od vizije do skupnega ukrepanja (COM(2014) 335), sprejetem 2. junija 2014, opredelila vodo in sanitarne storitve kot ključno prednostno področje v razvojnem okviru za obdobje po letu 2015. EU je s svojimi prizadevanji znatno pripomogla k temu, da je univerzalni dostop do vode in sanitarnih storitev ostal na seznamu trajnostnih razvojnih ciljev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 (Cilj 6: Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri), ki jo je 25. septembra 2015 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov.
 • Poleg tega Evropska komisija sodeluje z različnimi partnerji, da bi spodbudila inovativni pristop pri razvojni podpori (npr. podpora partnerstvom med vodnimi gospodarstvi in javno-javnim partnerstvom); spodbudila izmenjavo dobrih praks med državami članicami (npr. o instrumentih solidarnosti) in opredelila nove možnosti sodelovanja. Ta dialog poteka na posebnih delavnicah in na mednarodnih forumih. Europaid je organiziral delavnico o inovativnih partnerstvih in mehanizmih financiranja kot načinih za spodbujanje dostopa do pitne vode in sanitarnih storitev v državah v razvoju. Ta dogodek je bil med drugim namenjen proučevanju morebitne vloge akterjev in institucij EU pri spodbujanju sodelovanja na področju vode in izmenjave dobrih praks. Evropski komisar Neven Mimica je zavezanost EU temu področju poudaril tudi na 7. svetovnem forumu o vodi v Južni Koreji med tematskim sestankom o inovativnem financiranju malih in decentraliziranih operaterjev in akterjev na področju vode in sanitarnih storitev.

Več informacij

 • Evropski parlament je 8. septembra 2015 sprejel poročilo na lastno pobudo o nadaljnjih ukrepih na podlagi evropske državljanske pobude „Pravica do vode“ (Right2Water).
 • Evropski ekonomsko-socialni odbor je 15. oktobra 2014 na plenarnem zasedanju sprejel mnenje o sporočilu Evropske komisije v zvezi s pobudo Right2Water.
Bi želeli izvedeti več in sodelovati?