Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vand og sanitet er en menneskeret! Vand er et offentligt gode, ikke en råvare!

Indsendelse og behandling af borgerinitiativet

Right2Water var det første europæiske borgerinitiativ, der fik det krævede antal underskrifter. Det blev indsendt til Kommissionen den 20. december 2013. Se pressemeddelelsen.

Initiativtagerne mødtes med Maroš Šefčovič, næstformand for Kommissionen, den 17. februar 2014. Se pressemeddelelsen

Der blev holdt en offentlig høring i Europa-Parlamentet den 17. februar 2014.

Den 19. marts 2014 vedtog Kommissionen en meddelelse om de tiltag, den vil gennemføre som opfølgning på Right2Water-initiativet. Se pressemeddelelsen

Europa-Kommissionens svar

Kommissionen forpligtede sig især til at tage følgende skridt:

 • at styrke gennemførelsen af EU's vandkvalitetslovgivning på grundlag af forpligtelserne i det syvende miljøhandlingsprogram og vandplanen
 • at lancere en offentlig høring på EU-plan om drikkevandsdirektivet, primært for at forbedre adgangen til vand af høj kvalitet i EU
 • at forbedre åbenheden i forvaltningen af data om byspildevand og drikkevand og undersøge idéen om benchmarking af vandkvalitet
 • at sikre en mere struktureret dialog mellem interessenterne om åbenhed i vandsektoren
 • at samarbejde med eksisterende initiativer om at udforme mere omfattende benchmarks for vandforsyning
 • at fremme innovative metoder til udviklingsbistand (f.eks. støtte til partnerskaber mellem vandoperatører og mellem offentlige aktører), styrke udveksling af bedste praksis blandt EU-landene (f.eks. om solidaritetsinstrumenter) og finde ny samarbejdsmuligheder.
 • at slå til lyd for adgang til rent drikkevand og sanitet som et prioriteret område for FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Officielle dokumenter med tilknytning til afgørelsen:

Opfølgning

Dette afsnit opdateres regelmæssigt med nyheder om tiltag, som Kommissionen og andre institutioner gennemfører som opfølgning på Kommissionens svar.

Lovgivningsmæssige foranstaltninger

 • Som den første opfølgning på Right2Water-initiativet, blev der indført en ændring af drikkevandsdirektivet, som har til formål at forbedre overvågningen af drikkevandet i Europa, og som trådte i kraft den 28. oktober 2015 (se pressemeddelelsen).
 • Kommissionen vedtog den 1. februar 2018 et forslag til revision af drikkevandsdirektivet. Dette forslag, der kom som reaktion på borgerinitiativet, indeholder bl.a. en forpligtelse for medlemsstaterne til at forbedre adgangen til vand generelt og specifikt sikre sårbare og marginaliserede gruppers adgang (se pressemeddelelsen). Forslaget bygger på evalueringen af drikkevandsdirektivet, der blev foretaget i 2016, og den offentlige høring om drikkevandskvaliteten i EU, der blev gennemført i 2014.  Den 16. december 2020 vedtog Europa-Parlamentet formelt det reviderede drikkevandsdirektiv. Direktivet trådte i kraft den 12. januar 2021. Medlemslandene havde indtil den 12. januar 2023 til at gennemføre direktivet i de nationale lovgivninger.
 • Europa-Kommissionen vedtog i maj 2018 et forslag til en forordning om mindstekrav til genbrug af vand. Reglerne har til formål at stimulere til og lette genbrugen af vand til kunstvanding i EU's landbrug. Den forordning, der er baseret på dette forslag, trådte i kraft i juni 2020. De nye regler har været gældende fra den 16. juni 2023
  . Du kan læse mere om forslaget på Kommissionens websted om emnet.
 • I januar 2024 vedtog Kommissionen nye minimumshygiejnenormer for materialer og produkter, der kommer i kontakt med drikkevand. De vil gælde fra den 31. december 2026 for materialer og produkter, der benyttes i nye anlæg eller i forbindelse med renovering og reparation af ældre anlæg. Disse hygiejnenormer er en vigtig milepæl i implementeringen af det omarbejdede drikkevandsdirektiv, og indførelsen af dem er derfor også i tråd med Right2Water-borgerinititiativet.
   
 • Du kan læse mere om forslaget på Kommissionens websted om emnet.

Gennemførelse og revision af eksisterende EU-lovgivning

 • De efterfølgende gennemførelsesrapporter om vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet blev offentliggjort i 2015, 2019 og 2021. Læs mere på webstedet om emnet.
 • Kommissionen er ved at forberede en revision af vandrammedirektivet i henhold til bestemmelserne i direktivets artikel 19, stk. 2.

Den europæiske søjle for sociale rettigheder

 • Den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen den 17. november 2017, indeholder en udtrykkelig henvisning til borgernes ret til vand og sanitet som del af princip 20 om "Adgang til basale tjenester".

Gennemsigtighed og benchmarking

 • Møder for interesserede parter om benchmarks for vandkvalitet og -forsyning fandt sted den 9. september 2014 og den 12. oktober 2015 i Bruxelles. Disse dialogmøder er en af de foranstaltninger, der blev foreslået i Kommissionens meddelelse, og målet er at skabe større åbenhed om vandforsyning og sanitetsydelser. Du finder alle de relevante dokumenter i registret.

Udviklingssamarbejde og bæredygtig udvikling

 • Kommissionen har udpeget vand og sanitet som et prioriteret område for udviklingen fra 2015 og frem i sin meddelelse "Et værdigt liv for alle: Fra vision til fælles handling" (COM(2014) 335), som blev vedtaget den 2. juni 2014. EU's indsats har betydet meget for at bibeholde adgang for alle til vand og sanitet på listen over bæredygtige udviklingsmål på "2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling" (mål 6: At sikre adgang til og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle), som blev vedtaget af FN's generalforsamling den 25. september 2015.
 • Europa-Kommissionen arbejder desuden med forskellige partnere for at finde innovative metoder til udviklingsbistand (f.eks. støtte til partnerskaber mellem vandoperatører og mellem offentlige aktører), styrke udveksling af bedste praksis blandt EU-landene (f.eks. om solidaritetsinstrumenter) og finde ny samarbejdsmuligheder. Dialogen finder sted i særlige workshopper og internationale forummer. Europaid har afholdt en workshop om innovative partnerskaber og finansieringsmekanismer for at udbrede adgangen til vand og sanitet i udviklingslandene. Formålet med arrangementet var desuden at udforske forskellige EU-aktører og -institutioners mulige rolle i et styrket samarbejdet om vand og udveksling af bedste praksis på området. Kommissær Neven Mimica satte også fokus på EU's engagement i denne sag under temasessionen om "innovativ finansiering til små og decentrale vand- og sanitetsoperatører og -aktører" på det syvende internationale vandforum i Sydkorea.

Læs mere

 • Europa-Parlamentet vedtog den 8. september 2015 en initiativbetænkning om opfølgningen på det europæiske borgerinitiativ Right2Water.
 • På plenarmødet den 15. september 2014 vedtog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en udtalelse om Kommissionens meddelelse som svar på Right2Water-initiativet.
Vil du lære nyt og samarbejde med andre?