Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!

Υποβολή και εξέταση

Η πρωτοβουλία Right2Water ήταν η πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών. Υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 20/12/2013. Βλ. δελτίο Τύπου.

Οι διοργανωτές συναντήθηκαν με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς στις 17/2/2014. Βλ. δελτίο Τύπου.

Η δημόσια ακρόαση πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17/2/2014.

Στις 19/3/2014 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καθόρισε τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία. Βλ. δελτίο Τύπου.

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ειδικότερα, η Επιτροπή δεσμεύτηκε:

 • να ενισχύσει την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα των υδάτων, με βάση τις δεσμεύσεις που υποβλήθηκαν στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (ΠΔΠ) και στο προσχέδιο για τα ύδατα·
 • να διενεργήσει πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία για το πόσιμο νερό, με στόχο κυρίως τη βελτίωση της πρόσβασης σε νερό καλής ποιότητας στην ΕΕ·
 • να αυξήσει τη διαφάνεια της διαχείρισης των δεδομένων για τα αστικά λύματα και το πόσιμο νερό και να εξετάσει τη δυνατότητα μιας συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας του νερού·
 • να προωθήσει έναν πιο δομημένο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για τη διαφάνεια στον τομέα των υδάτων·
 • να συνεργαστεί με υπάρχουσες πρωτοβουλίες με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου συνόλου δεικτών αναφοράς για τις υπηρεσίες ύδρευσης·
 • να προωθήσει καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια (π.χ. στήριξη συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων ύδρευσης και συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων), την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών (π.χ. σχετικά με τα μέσα αλληλεγγύης) και τον καθορισμό νέων δυνατοτήτων συνεργασίας.
 • να αναδείξει την καθολική πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και σε υποδομές αποχέτευσης σε ζήτημα προτεραιότητας στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επίσημα έγγραφα σχετικά με την απόφαση:

Επακόλουθες ενέργειες

Η ενότητα αυτή παρέχει τακτικά επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τόσο η Επιτροπή όσο και άλλα θεσμικά όργανα μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής.

Νομοθετική δράση:

 • Ως πρώτο βήμα μετά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Right2Water, τέθηκε σε ισχύ τροποποίηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό με στόχο τον καλύτερο έλεγχο του πόσιμου νερού σε όλη την Ευρώπη στις 28 Οκτωβρίου 2015 (βλ. δελτίο Τύπου).
 • Την 1η Φεβρουαρίου 2018 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για το πόσιμο νερό. Η εν λόγω πρόταση, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση των κρατών μελών να βελτιώσουν την πρόσβαση στο νερό και να διασφαλίσουν την πρόσβαση ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων (βλ. δελτίο Τύπου). Η πρόταση βασίζεται στην αξιολόγηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό που πραγματοποιήθηκε το 2016 και στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ που πραγματοποιήθηκε το 2014.  Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσημα την αναθεωρημένη οδηγία για το πόσιμο νερό. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου 2021. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 12 Ιανουαρίου 2023 για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο.
 • Μια πρόταση κανονισμού σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2018. Οι προτεινόμενοι κανόνες αποσκοπούν στην τόνωση και στη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων στην ΕΕ για γεωργική άρδευση. Ο κανονισμός που βασίζεται στην εν λόγω πρόταση τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2020. Οι νέοι κανόνες ισχύουν από τις 26 Ιουνίου 2023.
  Περισσότερες πληροφορίες γι΄ αυτή την πρωτοβουλία θα βρείτε στον σχετικό ιστότοπο της Επιτροπής.
 • Τον Ιανουάριο του 2024, η Επιτροπή ενέκρινε νέα ελάχιστα πρότυπα υγιεινής για τα υλικά και τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. Θα εφαρμόζονται από την 31η Δεκεμβρίου 2026 σε υλικά και προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε νέες εγκαταστάσεις ή όταν ανακαινίζονται ή επισκευάζονται παλαιότερες εγκαταστάσεις. Τα εν λόγω πρότυπα υγιεινής αποτελούν σημαντικό ορόσημο για την υλοποίηση της αναδιατυπωμένης οδηγίας για το πόσιμο νερό. Συνεπώς, η υλοποίησή τους ανταποκρίνεται επίσης και στην πρωτοβουλία «Right2Water».
   
 • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για το πόσιμο νερό θα βρείτε στον σχετικό ιστότοπο της Επιτροπής.

Εφαρμογή και αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ:

 • Επακόλουθες εκθέσεις εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα και της οδηγίας για τις πλημμύρες δημοσιεύτηκαν το 2015, το 2019 και το 2021. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ειδικό ιστότοπο.
 • Η Επιτροπή προετοιμάζει την αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 19 παράγραφος 2 της οδηγίας.

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων:

 • Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 17/11/2017, αναφέρεται ρητά στο δικαίωμα των πολιτών στην ύδρευση και την αποχέτευση στην αρχή 20 – «Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες».

Διαφάνεια και συγκριτική αξιολόγηση:

 • Στις 9/9/2014 και στις 12/10/2015 πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες συναντήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας του νερού και των υπηρεσιών ύδρευσης. Ο διάλογος αυτός μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, που είναι ένα από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ανακοίνωση αποσκοπεί στην αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τις επιδόσεις των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Όλα τα σχετικά έγγραφα διατίθενται στο αποθετήριο.

Αναπτυξιακή συνεργασία και βιώσιμη ανάπτυξη:

 • Η Επιτροπή χαρακτηρίζει την «ύδρευση και αποχέτευση» βασικό τομέα προτεραιότητας του αναπτυξιακού πλαισίου για την περίοδο μετά το 2015 στην ανακοίνωσή της «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους : από το όραμα στη συλλογική δράση» (COM(2014) 335) που εγκρίθηκε στις 2/6/2014. Χάρη στις προσπάθειες της ΕΕ, διατηρήθηκε η καθολική πρόσβαση στην ύδρευση και την αποχέτευση στον κατάλογο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του «θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030» (Στόχος 6: διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και της αποχέτευσης για όλους), που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25/09/2015.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με διάφορους εταίρους για να προωθήσει καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια (π.χ. στήριξη συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων ύδρευσης και συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων), την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών (π.χ. σχετικά με τα μέσα αλληλεγγύης) και τον καθορισμό νέων δυνατοτήτων συνεργασίας. Ο διάλογος αυτός πραγματοποιείται σε εργαστήρια και διεθνή φόρα για το συγκεκριμένο θέμα. Η Europaid διοργάνωσε εργαστήριο με θέμα «Καινοτόμες συμπράξεις και μηχανισμοί χρηματοδότησης» για να προωθήσει την πρόσβαση σε πόσιμο νερό και αποχέτευση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν επίσης η διερεύνηση του δυνητικού ρόλου των φορέων και οργάνων της ΕΕ στην ενθάρρυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των υδάτων. Ο επίτροπος Μίμιτσα υπογράμμισε επίσης τη δέσμευση της ΕΕ για το θέμα αυτό κατά τη θεματική σύνοδο «Καινοτόμος χρηματοδότηση για τους μικρούς και αποκεντρωμένους φορείς ύδρευσης και αποχέτευσης» στο 7ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό, που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 8/9/2015 έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Right2Water.
 • Κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 15/10/2014, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε γνώμη σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την πρωτοβουλία Right2Water.
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;