Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedrisks labums, nevis prece!

Iesniegšana un izskatīšana

Right2Water” bija pirmā Eiropas pilsoņu iniciatīva, kurai savākts minimālais parakstu skaits. To Komisijai iesniedza 2013. gada 20. decembrī. Skatīt paziņojumu presei.

Organizatori 2014. gada 17. februārī tikās ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieku M. Šefčoviču. Skatīt paziņojumu presei.

2014. gada 17. februārī notika atklāta sēde Eiropas Parlamentā.

Komisija 2014. gada 19. martā pieņēma paziņojumu, kurā tā izklāstīja, kādus pasākumus iecerējusi veikt, reaģējot uz šo pilsoņu iniciatīvu. Skatīt paziņojumu presei.

Eiropas Komisijas atbilde

Komisija ir apņēmusies veikt šādus pasākumus:

 • pastiprināt centienus īstenot ES tiesību aktus par ūdens kvalitāti (pamatojoties uz saistībām, kas noteiktas 7. vides rīcības programmā un Ūdens resursu konceptuālajā plānā);
 • sākt ES mēroga sabiedrisko apspriešanu par Dzeramā ūdens direktīvu, lai uzlabotu kvalitatīva ūdens pieejamību ES;
 • uzlabot pārredzamību pilsētu notekūdeņu un dzeramā ūdens datu pārvaldības jomā un izvērtēt ideju par ūdens kvalitātes salīdzinošo novērtēšanu;
 • uzturēt strukturētāku dialogu starp ieinteresētajām personām par pārredzamību ūdensapgādes nozarē;
 • sadarboties pašreizējo iniciatīvu ietvaros, lai noteiktu plašāku kritēriju kopumu ūdensapgādes pakalpojumu jomā;
 • sekmēt inovatīvu pieeju attīstības palīdzības jomā (proti, tā atbalsta ūdens resursu apsaimniekotāju partnerības un publiskā sektora dalībnieku partnerības), veicināt dalībvalstu savstarpēju dalīšanos ar paraugpraksi (piemēram, saistībā ar solidaritātes instrumentiem) un apzināt jaunas sadarbības iespējas;
 • iestāties par to, lai visu iedzīvotāju piekļuve tīram dzeramajam ūdenim un sanitārijai būtu viena no ilgtspējīgas attīstības mērķu prioritārajām jomām.

Oficiāli dokumenti, kas saistīti ar lēmumu:

Turpmākie pasākumi

Šajā sadaļā sniegta regulāri atjaunināta informācija par pasākumiem, ko Komisija un citas iestādes veikušas pēc Komisijas paziņojuma.

Likumdošanas darbības

Pašlaik spēkā esošo ES tiesību aktu īstenošana un pārskatīšana

Eiropas sociālo tiesību pīlārs

 • Eiropas sociālo tiesību pīlārs, kuru 2017. gada 17. novembrī izsludināja Eiropas Parlaments, Padome un Komisija, 20. principā (“Piekļuve pamatpakalpojumiem”) skaidri norāda uz pilsoņu tiesībām uz ūdeni un sanitāriju.

Pārredzamība un salīdzinošā novērtēšana

 • Ieinteresēto personu sanāksmes par ūdens kvalitātes un pakalpojumu salīdzinošo novērtēšanu notika Briselē 2014. gada 9. septembrī un 2015. gada 12. oktobrī. Šis dialogs ir viens no Komisijas paziņojumā minētajiem pasākumiem. Tā mērķis ir vairot ūdensapgādes un sanitārijas pakalpojumu pārredzamību. Visi saistītie dokumenti ir atrodami repozitorijā.

Sadarbība attīstības jomā un ilgtspējīga attīstība

 • Paziņojumā “Cilvēka cienīgu dzīvi visiem — no koncepcijas līdz kopīgai rīcībai” (COM(2014) 335), kas pieņemts 2014. gada 2. jūnijā, Komisija ūdeni un sanitāriju ir atzinusi par vienu no prioritārām jomām attīstībā pēc 2015. gada. ES centieni ir daudz palīdzējuši, lai Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam iekļautajā ilgtspējīgas attīstības mērķu sarakstā tiktu saglabāta ūdens un sanitārijas vispārēja pieejamība (6. mērķis: “Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu”). Programmu ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 2015. gada 25. septembrī.
 • Eiropas Komisija arī sadarbojas ar dažādiem partneriem, lai sekmētu inovatīvu pieeju attīstības palīdzības jomā (proti, tā atbalsta ūdens resursu apsaimniekotāju partnerības un publiskā sektora dalībnieku partnerības), veicinātu dalībvalstu savstarpēju dalīšanos ar paraugpraksi (piemēram, saistībā ar solidaritātes instrumentiem) un apzinātu jaunas sadarbības iespējas. Šis dialogs norisinās īpašos semināros un starptautiskos forumos. EuropeAid rīkoja semināru “Inovatīvas partnerības un finansēšanas mehānismi”, lai stimulētu dzeramā ūdens un sanitārijas pieejamību jaunattīstības valstīs. Šī pasākuma mērķis bija pētīt ES struktūru un iestāžu potenciālo lomu sadarbības veicināšanā ūdensapgādes un paraugprakses izplatīšanas jomā. Septītā Pasaules ūdens foruma (tas notika Dienvidkorejā) tematiskajā sesijā “Mazu un decentralizētu ūdensapgādes un sanitārijas operatoru un dalībnieku inovatīva finansēšana” komisārs N. Mimica arī norādīja uz saistībām, ko ES uzņēmusies šajā nozarē.

Sīkāka informācija

 • Eiropas Parlaments 2015. gada 8. septembrī pieņēma patstāvīgo ziņojumu par turpmākiem pasākumiem saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Right2Water”.
 • Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 2014. gada 15. oktobrī savā plenārsēdē pieņēma atzinumu par Eiropas Komisijas paziņojumu par iniciatīvu “Right2Water”.
Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?