Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 5. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 5. jautājums

Drošība – kādas prasības jāievēro tad, ja paziņojumus par atbalstu papīrformā vāc brīvprātīgi vai nolīgti kampaņas aktīvisti?

Tā kā paziņojumus par atbalstu papīrformā parasti vāc decentralizēti, to bieži dara brīvprātīgie vai nolīgtie kampaņas aktīvisti, kuri nav iniciatīvas organizatori. Šādi kampaņas aktīvisti būtu jāuzskata par datu apstrādātājiem, un tiem būtu jārīkojas, pamatojoties uz rakstisku vienošanos ar pārstāvi.

Tāpēc vienošanās ar kampaņas aktīvistu ir tāda pati kā līgums starp pārzini un apstrādātāju VDAR 28. panta nozīmē, un tai jāaptver minētajā pantā iekļautie aspekti.

Orientējoši šāda vienošanās varētu ietvert:  

 • kampaņas aktīvistam pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu viņa vārdā vākt paziņojumus par attiecīgās iniciatīvas atbalstu (un parakstītāju e-pasta adreses),
 • pārstāvja norādījumus par to, kā risināt iespējamos ar datu aizsardzību saistītos jautājumus un parakstītāju / datu subjektu pieprasījumus,
 • kampaņas aktīvista iesaisti, lai ievērotu organizatoru datu aizsardzības politiku, jo īpaši paredzot:
  • vākt paziņojumus par atbalstu (un parakstītāju e-pasta adreses) tikai saskaņā ar organizatoru norādījumiem un tikai izmantojot veidlapas, ko viņiem nosūtījuši šie organizatori;
  • atturēties no citu datu vākšanas;
  • informēt parakstītājus par iniciatīvas saturu un viņu tiesībām saskaņā ar paziņojumu par privātumu;
  • informēt parakstītājus, ka e-pasta adrešu norādīšana ir fakultatīva un nav priekšnoteikums viņu tiesībām atbalstīt iniciatīvu;
  • uzglabāt savāktos paziņojumus par atbalstu (un e-pasta adreses) drošā vietā līdz to nosūtīšanai iniciatīvas organizatoriem;
  • savākto paziņojumu par atbalstu un e-pasta adrešu pārsūtīšana drošā veidā, piemēram, nosūtot ierakstītā vēstulē vai ar kurjeru, turklāt tikai iniciatīvas organizatoriem;
 • kampaņas aktīvista apstiprinājumu, ka:
  • viņš/viņa ir izlasījis(-usi) paziņojumu par privātumu, kas iekļauts Regulas par Eiropas pilsoņu iniciatīvu III pielikumā, ir paziņojumu sapratis un ir iepazinies ar iniciatīvas saturu, kā arī organizatoru komunikācijas materiāliem (vietni, citiem attiecīgiem dokumentiem vai informāciju),
  • viņš ir informēts par savu atbildību par savāktajiem datiem.

Atsauces:

 • VDAR 28. un 32. pants.

 

  Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?