Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Treoir maidir le Cosaint Sonraí - Ceist 5

Téigh siar chuig príomhleathanach na Treorach maidir le Cosaint Sonraí do na heagraithe​​​​​

Treoir maidir le Cosaint Sonraí - Ceist 5

Slándáil – cad iad na riachtanais nuair a bhailíonn feachtasóirí deonacha nó feachtasóirí ar conradh ráitis tacaíochta páipéir ar páipéar?

De bharr go mbailítear ráitis tacaíochta páipéir de ghnáth ar bhealach díláraithe, go minic is feachtasóirí deonacha nó feachtasóirí ar conradh a dhéanann an obair bhailithe, seachas eagraithe an tionscnaimh iad féin. Ba cheart na feachtasóirí sin a mheas mar phróiseálaithe sonraí agus ba cheart dóibh gníomhú bunaithe ar chomhaontú i scríbhinn leis an ionadaí.

Dá bhrí sin, comhaontú idir rialaitheoir agus próiseálaí is ea comhaontú le ‘feachtasóir’, de réir bhrí Airteagal 28 RGCS, agus ní mór dó na gnéithe atá liostaithe san Airteagal sin a chumhdach.

Go táscach, d’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh i gcomhaontú sa chomhthéacs sin:  

 • Údarú an ionadaí chun gur féidir le feachtasóir ráitis tacaíochta (agus seoltaí ríomhphoist na sínitheoirí) a bhailiú le haghaidh tionscnamh áirithe thar a gceann.
 • Treoracha ón ionadaí maidir le conas aghaidh a thabhairt ar cheisteanna cosanta sonraí a d’fhéadfadh a bheith ann a bhaineann le cosaint sonraí agus ar iarrataí ó shínitheoirí/ábhair sonraí.
 • Gealltanas an fheachtasóra chun beartas cosanta sonraí na n-eagraithe a urramú, agus go háirithe chun an méid seo a leanas a dhéanamh:
  • ráitis tacaíochta (agus seoltaí ríomhphoist na sínitheoirí) a bhailiú de réir threoracha na n-eagraithe, agus dá réir sin amháin, agus tríd na foirmeacha a chuir na heagraithe ar fáil dóibh amháin;
  • gan sonraí eile a bhailiú;
  • sínitheoirí a chur ar an eolas faoi ábhar an tionscnaimh agus faoina gcearta i gcomhréir leis an ráiteas príobháideachais;
  • a chur in iúl do shínitheoirí go bhfuil sé roghnach ar fad a seoltaí ríomhphoist a thabhairt agus nach gcuireann sé sin coinníoll lena gcearta chun tacú leis an tionscnamh;
  • ráitis tacaíochta (agus seoltaí ríomhphoist) bailithe a stóráil in áit shábháilte go dtí go gcuirfear chuig eagraithe an tionscnaimh iad;
  • na ráitis tacaíochta agus seoltaí ríomhphoist bailithe a aistriú ar bhealach slán, e.g. tríd an bpost cláraithe nó trí chúiréir agus chuig eagraithe an tionscnaimh amháin.
 • Deimhniú an fheachtasóra:
  • go bhfuil forálacha an ráitis príobháideachais atá sainmhínithe in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán maidir leis an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh léite aige, gur thuig sé iad, agus go bhfuil sé tar éis cur amach a fháil ar ábhar an tionscnaimh agus ar na hábhair a úsáideann na heagraithe chun é a chur in iúl (suíomh gréasáin, doiciméid nó eolas ábhartha eile);
  • go bhfuil sé/sí ar an eolas faoin bhfreagracht atá air/uirthi as na sonraí bailithe.

Tagairtí:

 • Airteagail 28 agus 32 de RGCS

 

  Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?