Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 9. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 9. jautājums

Kāda informācija jums ir jāsniedz iedzīvotājiem, kad vācat viņu datus? 

Attiecas uz 2. scenāriju (pārstāvis, kurš rīkojas kā vienīgais datu pārzinis), izņemot Komisijas piedāvātā failu apmaiņas pakalpojuma izmantošanu.

Kad pilsoņi (parakstītāji) iesniedz paziņojumu par atbalstu (un pēc pašu vēlmes norāda savu e-pasta adresi), viņi ir jāinformē par to, kā šie persondati tiks apstrādāti (kādam mērķim, cik ilgā laikā, kurš tos apstrādās, kam tie var tikt izpausti, kā tie tiek aizsargāti, kādas ir viņu kā datu subjektu tiesības un kā viņi var īstenot šīs tiesības utt.).

Regulā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu paredzētais paziņojums par atbalstu satur paziņojuma par privātumu standarta tekstu. Šis paziņojums par privātumu atbilst informācijai, kura ir jādara parakstītājiem zināma tad, kad tiek vākti viņu dati.

Paziņojums par privātumu attiecībā uz papīrformā savāktiem paziņojumiem par atbalstu saskaņā ar Regulu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu:

Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) jūsu persondati, kas minēti šajā veidlapā, tiks izmantoti tikai iniciatīvas atbalstam un tiks darīti pieejami kompetentajām valstu iestādēm verifikācijas un sertifikācijas vajadzībām. Jums ir tiesības pieprasīt šīs iniciatīvas organizatoru grupai, lai tā nodrošinātu piekļuvi jūsu persondatiem, šo datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu.

Jūsu datus organizatoru grupa glabās maksimālo glabāšanas laikposmu, proti, vienu mēnesi pēc iniciatīvas iesniegšanas Eiropas Komisijai vai 21 mēnesi pēc vākšanas perioda sākuma – atkarībā no tā, kas ir agrāk. Tie var tikt saglabāti pēc šo termiņu beigām administratīvu vai tiesas procesu gadījumā uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi pēc šo procesu pabeigšanas dienas.

Neskarot cita veida tiesību aizsardzību administratīvā kārtā vai tiesā, jums ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kur atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai vieta, kur, iespējams, pieļauts pārkāpums, ja uzskatāt, ka jūsu persondati ir apstrādāti nelikumīgi.

Iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvis vai attiecīgā gadījumā tās izveidotā juridiskā persona ir datu pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē, un ar to var sazināties, izmantojot šajā veidlapā sniegto kontaktinformāciju.

Datu aizsardzības speciālista (ja tāds ir) kontaktinformācija ir pieejama šīs iniciatīvas tīmekļa adresē Eiropas Komisijas reģistrā, kā norādīts šīs veidlapas 4. punktā.

Informāciju saziņai ar kompetento valsts iestādi, kura saņems un apstrādās jūsu persondatus, un informāciju saziņai nacionālajām datu aizsardzības iestādēm var skatīt šādā adresē: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection.

Vākšana papīrformā

Ja paziņojumus par atbalstu vāc ar veidlapām papīrformā, jums ir jāgādā, lai parakstītāji saņemtu paziņojuma par privātumu kopiju vai saiti uz to viņu dzimtajā valodā. Šis paziņojums par privātumu būtu jāpapildina ar informāciju saziņai ar jums kā datu pārzini un, ja tāds ir, datu aizsardzības speciālistu, kā arī ar informāciju saziņai ar kompetentajām nacionālajām datu aizsardzības iestādēm.

Paziņojums par privātumu saistībā ar e-pasta adresēm

Regulā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu nav noteikts neviens līdzīgs modelis paziņojumam par privātumu, kas būtu izmantojams, kad tiek vāktas parakstītāju e-pasta adreses. Jums kā pārstāvim ir jāizveido šāds paziņojums par privātumu saskaņā ar VDAR prasībām.

Parakstītāji ir jāinformē vismaz par šādiem aspektiem (skatīt VDAR 13. pantu):

  • apstrādes apraksts un nolūks;
  • apstrādātie dati;
  • datu saņēmēji, ja tādi ir;
  • plānotais uzglabāšanas ilgums;
  • parakstītāju tiesības, tādas kā piekrišanas atsaukšana, tiesības uz piekļuvi, datu labošanu, dzēšanu, kā arī iebildumu izteikšanu;
  • norādes par tiesībām iesniegt sūdzību kompetentajām iestādēm.

Ja tiek vāktas e-pasta adreses, parakstītājiem atsevišķi jāsniedz piekrišana to apstrādei, kā aprakstīts paziņojumā par privātumu.

PIEZĪME. 

Ja paziņojumus par atbalstu un e-pasta adreses vāc, izmantojot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu, attiecīgos paziņojumus par privātumu izveido Eiropas Komisija. Šo paziņojumu par privātumu teksti ir publicēti Komisijas EPI tīmekļvietnē.

Atsauces:

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?