Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 5

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните​​​​​

Насоки за защита на данните — въпрос 5

Сигурност — какви са изискванията, когато изявления за подкрепа на хартиен носител се събират от доброволни или наети участници в кампании?

Тъй като изявленията за подкрепа на хартиен носител обикновено се събират децентрализирано, събирането често се извършва от доброволци или наети лица, различни от организаторите на съответната инициатива. Тези участници в кампанията следва да се смятат за лица, обработващи лични данни, и трябва да действат въз основа на писмено споразумение с представителя.

Следователно споразумението с „участник в кампанията“ представлява споразумение между администратор на лични данни и обработващ лични данни по смисъла на член 28 от ОРЗД и трябва да обхваща аспектите, посочени в този член.

Ориентировъчно споразумението в този контекст може да съдържа:  

 • разрешение от представителя даден участник в кампания да събира от негово име изявления за подкрепа (и електронни адреси на поддръжниците) за съответната инициатива;
 • инструкции от представителя как да се разглеждат евентуални свързани със защитата на данните въпроси и искания на поддръжниците / субектите на данни;
 • ангажимент от страна на участника в кампанията да спазва политиката на организаторите относно защитата на данните, и по-специално:
  • да събира изявления за подкрепа (и електронни адреси на поддръжниците) единствено в съответствие с инструкциите на организаторите и чрез формулярите, предоставени му от тези организатори;
  • да се въздържа от събирането на други данни;
  • да информира поддръжниците за съдържанието на инициативата и за техните права съгласно декларацията за поверителност;
  • да информира поддръжниците, че предоставянето на електронни адреси не е задължително и не е условие за правото им да подкрепят инициативата;
  • да съхранява събраните изявления за подкрепа (и електронни адреси) на сигурно място до предаването им на организаторите на инициативата;
  • да предава събраните изявления за подкрепа и електронни адреси по сигурен начин, например чрез препоръчана поща или по куриер, единствено на организаторите на инициативата;
 • потвърждение от страна на участника в кампанията, че е:
  • прочел и разбрал разпоредбите на декларацията за поверителност, посочена в приложение III към Регламента относно Европейската гражданска инициатива, и че се е запознал със съдържанието на инициативата, както и с материалите, които организаторите използват за комуникация във връзка с нея (уебсайт, други документи или информация);
  • наясно със своята отговорност по отношение на събраните данни.

Относими разпоредби:

 • членове 28 и 32 от ОРЗД

 

  Искате да научите повече и да си сътрудничите?