Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 9

Ga terug naar de hoofdpagina van de richtsnoeren inzake gegevensbescherming voor de organisatoren

 

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 9

Welke informatie moet u aan de burgers geven wanneer u hun gegevens verzamelt? 

Van toepassing op scenario 2 (de vertegenwoordiger treedt op als de enige verwerkingsverantwoordelijke), behalve wat betreft het gebruik van de bestandenuitwisselingsdienst van de Commissie

Wanneer burgers (ondertekenaars) een steunbetuiging indienen (en facultatief hun e-mailadres opgeven), moeten zij op de hoogte worden gebracht van de wijze waarop deze persoonsgegevens worden verwerkt (met welk doel, hoe lang, door wie, aan wie zij kunnen worden meegedeeld, hoe zij worden beschermd, wat hun rechten als betrokkene zijn en hoe zij deze rechten kunnen uitoefenen enz.).

De krachtens de burgerinitiatiefverordening vastgestelde steunbetuiging bevat een standaardtekst voor een privacyverklaring. Deze privacyverklaring stemt overeen met de informatie die de ondertekenaars moeten krijgen wanneer hun gegevens worden verzameld.

Privacyverklaring voor de steunbetuigingen die op papier worden verzameld, zoals vastgesteld in de burgerinitiatiefverordening:

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen uw op dit formulier vermelde persoonsgegevens uitsluitend ter ondersteuning van het initiatief worden gebruikt en aan de bevoegde nationale instanties ter beschikking worden gesteld ter verificatie en certificering. U heeft het recht om de groep organisatoren van dit initiatief te verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens zullen door de groep organisatoren worden bewaard voor een maximale bewaringstermijn van één maand na de indiening van het initiatief bij de Europese Commissie of 21 maanden na het begin van de verzamelperiode, al naargelang welk moment het eerst komt. In het geval van administratieve of juridische procedures kan de bewaringstermijn worden verlengd tot uiterlijk één maand na de datum van afronding van deze procedures.

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

De vertegenwoordiger van de groep organisatoren van het initiatief of, in voorkomend geval, de door haar gecreëerde juridische entiteit, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met wie u contact kan opnemen aan de hand van de in dit formulier verstrekte gegevens.

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (in voorkomend geval) zijn beschikbaar op het internetadres van dit initiatief in het register van de Europese Commissie, als vermeld in punt 4 van dit formulier.

De contactgegevens van de nationale instantie die uw persoonsgegevens zal ontvangen en verwerken en de contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zijn te vinden op: https://citizens-initiative.europa.eu/home_nl

Bij verzameling op papieren formulieren

Wanneer steunbetuigingen op papieren formulieren worden verzameld, moet u een kopie van of een link naar de privacyverklaring in de moedertaal van de ondertekenaars verstrekken. Deze privacyverklaring moet worden voorzien van uw contactgegevens als de verwerkingsverantwoordelijke, en van de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, voor zover die er is, en van de betrokken nationale gegevensbeschermingsautoriteiten.

Privacyverklaring voor e-mailadressen

In de burgerinitiatiefverordening is geen vergelijkbaar model vastgesteld voor een privacyverklaring die moet worden gebruikt bij het verzamelen van de e-mailadressen van ondertekenaars. Als vertegenwoordiger moet u een dergelijke privacyverklaring opstellen in overeenstemming met de vereisten van de AVG.

De ondertekenaar moet ten minste de volgende informatie krijgen (zie artikel 13 AVG):

  • de beschrijving en het doel van de verwerking;
  • de verwerkte gegevens;
  • de ontvangers van de gegevens, indien van toepassing;
  • de geplande duur van de opslag;
  • de rechten van de ondertekenaars, zoals het intrekken van toestemming, het recht van inzage, rectificatie, wissen of bezwaar;
  • instructies over het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten.

Als er e-mailadressen worden verzameld, moet de ondertekenaar afzonderlijk toestemming geven voor de in de privacyverklaring beschreven verwerking daarvan.

OPMERKING: 

Als steunbetuigingen en e-mailadressen worden verzameld met behulp van het centrale online verzamelsysteem, worden de desbetreffende privacyverklaringen vastgesteld door de Europese Commissie. De teksten van deze privacyverklaringen worden gepubliceerd op de website Europees burgerinitiatief van de Commissie.

Referenties:

Meer weten en samenwerken?