Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Duomenų apsaugos gairės. 9 klausimas

Grįžti į pagrindinį organizatoriams skirtų Duomenų apsaugos gairių puslapį

 

Duomenų apsaugos gairės. 9 klausimas

Kokią informaciją turėtumėte suteikti piliečiams rinkdami jų duomenis? 

Taikoma 2 atvejo scenarijui (atsakingas asmuo veikia kaip vienintelis duomenų valdytojas), išskyrus atvejus, kai naudojamasi Komisijos keitimosi rinkmenomis paslauga

Kai piliečiai (pasirašantieji) pateikia pritarimo pareiškimą (ir pasirinktinai nurodo savo e. pašto adresą), jie turi būti informuojami apie tai, kaip šie asmens duomenys bus tvarkomi (kokiu tikslu, kiek laiko, kas tvarko, kam jie gali būti atskleisti, kaip jie saugomi, kokios yra duomenų subjektų teisės ir kaip jie gali naudotis šiomis teisėmis ir pan.).

Reglamente dėl Europos piliečių iniciatyvos nustatytas pritarimo pareiškimas apima standartinį privatumo pareiškimo tekstą. Šis privatumo pareiškimas atitinka informaciją, kurią pasirašantieji turėtų gauti, kai renkami jų duomenys.

Privatumo pareiškimas, susijęs su pritarimo pareiškimais, surinktais popieriuje, nustatytas Reglamentu dėl Europos piliečių iniciatyvos:

Remiantis Reglamentu (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), šioje formoje pateikti jūsų asmens duomenys bus naudojami tik su pritarimu iniciatyvai susijusiais tikslais, o kompetentingos nacionalinės institucijos galės su jais susipažinti tik tikrinimo ir tvirtinimo tikslais. Jūs turite teisę prašyti šios iniciatyvos organizatorių grupės leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ir apriboti jų tvarkymą.

Jūsų duomenis organizatorių grupė saugos ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo iniciatyvos pateikimo Europos Komisijai dienos arba 21 mėnesį nuo rinkimo laikotarpio pradžios, atsižvelgiant į tai, kuris terminas sueina anksčiau. Administracinio arba teismo proceso atveju jie gali būti saugomi ilgesnį laiką, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo to proceso baigimo dienos.

Nedarant poveikio galimybei imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai.

Iniciatyvos organizatorių grupės atstovas arba, kai tinkama, organizatorių grupės įsteigtas juridinis subjektas yra duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, su jais galima susisiekti naudojantis šioje formoje pateiktais duomenimis.

Duomenų apsaugos pareigūno (jei yra) kontaktiniai duomenys pateikti šios iniciatyvos Europos Komisijos registro interneto svetainėje, kaip numatyta šios formos 4 punkte.

Jūsų asmens duomenis gausiančios ir tvarkysiančios kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos ir nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikti adresu http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection.

Renkant popierinius dokumentus

Kai pritarimo pareiškimai renkami popierinėse formose, privatumo pareiškimo kopiją arba nuorodą į jį pasirašiusiesiems turėtumėte pateikti jų gimtąja kalba. Šiame privatumo pareiškime turėtų būti nurodyti jūsų, kaip duomenų valdytojo, kontaktiniai duomenys, taip pat duomenų apsaugos pareigūno, jei toks yra, ir atitinkamų nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys.

Privatumo pareiškimas renkant el. pašto adresus

Reglamente dėl Europos piliečių iniciatyvos nenustatytas panašus privatumo pareiškimo pavyzdys, naudotinas renkant pasirašiusiųjų e. pašto adresus. Jūs, kaip atstovas, turite parengti tokį privatumo pareiškimą pagal BDAR reikalavimus.

Pasirašiusiesiems turėtų būti pateikta ši būtiniausia informacija (žr. BDAR 13 straipsnį):

  • duomenų tvarkymo aprašymas ir tikslas;
  • tvarkomi duomenys;
  • duomenų gavėjai, jei yra;
  • planuojama saugojimo trukmė;
  • pasirašiusiųjų teisės, pvz., sutikimo atšaukimas, teisė susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti arba nesutikti;
  • nurodymai dėl teisės pateikti skundą valdžios institucijoms.

Jei renkami e. pašto adresai, pasirašantieji turi atskirai sutikti, kad būtų tvarkomi ir jie, kaip aprašyta privatumo pareiškime.

PASTABA 

Jei pritarimo pareiškimai ir e. pašto adresai renkami naudojantis centrine internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema, atitinkamus privatumo pareiškimus nustato Europos Komisija. Šių privatumo pareiškimų tekstai skelbiami Komisijos EPI interneto svetainėje.

Nuorodos

Norite mokytis ir bendradarbiauti?