Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 9

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 9

Vilken information ska vi ge undertecknarna när vi samlar in deras uppgifter? 

Detta gäller scenario 2 (företrädaren är ensam personuppgiftsansvarig), utom för användningen av kommissionens fildelningstjänst.

De som skriver på ett initiativ och eventuellt lämnar sin mejladress måste informeras om hur deras personuppgifter behandlas: för vilket ändamål, hur länge uppgifterna sparas, vem som kan se uppgifterna, hur de skyddas, vilka rättigheter man har och hur man utövar sina rättigheter.

De mallar för stödförklaringar som finns i förordningen om medborgarinitiativet innehåller ett standardmeddelande om behandling av personuppgifter. Meddelandet motsvarar den information som undertecknarna ska få när deras uppgifter samlas in.

Meddelande om behandling av personuppgifter för stödförklaringar som samlats in på papper (från förordningen om det europeiska medborgarinitiativet):

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) kommer de personuppgifter som lämnas på detta formulär endast att användas till stöd för initiativet och de behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att gruppen av organisatörer av initiativet ger dig tillgång till dina personuppgifter och att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av uppgifterna.

Gruppen av organisatörer kommer att lagra dina uppgifter i högst en månad efter det att initiativet lämnades in till Europeiska kommissionen eller i 21 månader efter insamlingsperiodens början, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre vid administrativa eller rättsliga förfaranden, dock högst en månad efter den dag då dessa förfaranden slutfördes.

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, rätt att när som helst lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

Företrädaren för gruppen av organisatörer för initiativet, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta det, är personuppgiftsansvariga i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av uppgifterna på detta formulär.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (om ett sådant finns) finns på initiativets webbadress i Europeiska kommissionens register, enligt punkt 4 i detta formulär.

Kontaktuppgifter till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter samt kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection

Stödförklaringsformulär på papper

Om ni samlar in underskrifter på papper ska ni ge undertecknarna en utskrift av meddelandet om behandling av personuppgifter på deras modersmål, eller en länk till det. Ni ska också ge dem kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga (dvs. företrädaren), ett eventuellt dataskyddsombud och de berörda nationella dataskyddsmyndigheterna.

Personuppgiftsmeddelande för mejladresser

Förordningen om medborgarinitiativet innehåller ingen mall för ett personuppgiftsmeddelande som ni kan använda när ni samlar in undertecknarnas mejladresser. Som företrädare och personuppgiftsansvarig måste du själv ta fram ett sådant meddelande i enlighet med kraven i GDPR.

Meddelandet ska åtminstone innehålla följande information (se artikel 13 i GDPR):

  • En beskrivning av behandlingen och dess syfte
  • Vilka uppgifter som behandlas
  • Vem som eventuellt får se uppgifterna
  • Hur länge uppgifterna sparas
  • Rätten att dra tillbaka sitt samtycke, få tillgång till sina uppgifter, rätta eller radera dem och invända mot behandlingen
  • Rätten att klaga hos myndigheterna och hur man gör

Om ni samlar in mejladresser måste ni inhämta ett separat samtycke till den behandling som beskrivs i ert personuppgiftsmeddelande.

OBS: 

Om ni använder kommissionens centrala system för att samla in underskrifter och mejladresser är det kommissionen som ansvarar för meddelandena om behandling av personuppgifter. Kommissionens olika meddelanden (integritetspolicyer) finns på webbplatsen om det europeiska medborgarinitiativet.

EU-lagstiftning:

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?