Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 9

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους/τις διοργανωτές/-τριες σχετικά με την προστασία των δεδομένων

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 9

Ποιες πληροφορίες πρέπει να δίνετε στους πολίτες κατά τη συγκέντρωση των δεδομένων τους; 

Ισχύει για το σενάριο 2 (ο/η εκπρόσωπος ενεργεί ως αποκλειστικός/-ή υπεύθυνος/-η επεξεργασίας δεδομένων), εκτός από τη χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων της Επιτροπής

Όταν οι πολίτες (υπογράφοντες) υποβάλλουν δήλωση υποστήριξης (και, προαιρετικά, παρέχουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση), πρέπει να ενημερώνονται για τον τρόπο επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα, από ποιον, σε ποιον μπορούν να κοινολογηθούν, πώς προστατεύονται, ποια είναι τα δικαιώματά τους ως υποκειμένων των δεδομένων και πώς μπορούν να ασκήσουν τα εν λόγω δικαιώματα κ.λπ.).

Η δήλωση υποστήριξης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών περιλαμβάνει τυποποιημένο κείμενο για δήλωση περί απορρήτου. Αυτή η δήλωση περί απορρήτου αντιστοιχεί στις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους υπογράφοντες κατά τη συγκέντρωση των δεδομένων τους.

Δήλωση περί απορρήτου για τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή, όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών:

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων), τα προσωπικά δεδομένα σας που παρέχονται στο παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ομάδα διοργανωτών της πρωτοβουλίας αυτής την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από την ομάδα διοργανωτών για μέγιστη περίοδο ενός μηνός μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 21 μήνες από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη. Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης πέραν των χρονικών αυτών ορίων σε περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το πολύ για ένα μήνα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών.

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία σε αρχή προστασίας των δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

Ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών της πρωτοβουλίας πολιτών, ή κατά περίπτωση το νομικό πρόσωπο που δημιουργείται από αυτήν, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του κάνοντας χρήση των στοιχείων που παρέχονται στο παρόν έντυπο.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (κατά περίπτωση) διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο παρόν έντυπο, σημείο 4.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εθνικής αρχής που θα παραλάβει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection.

Κατά τη συγκέντρωση σε έντυπη μορφή

Όταν οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να διανέμετε στους υπογράφοντες αντίγραφο της δήλωσης περί απορρήτου ή σύνδεσμο προς αυτή στη μητρική τους γλώσσα. Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου θα πρέπει να συμπληρώνεται με τα στοιχεία επικοινωνίας σας ως υπεύθυνου/-ης επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και με τα στοιχεία επικοινωνίας του/της υπεύθυνου/-ης προστασίας δεδομένων, εάν υπάρχει, και των αρμόδιων εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων.

Δήλωση περί απορρήτου για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Ο κανονισμός σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δεν καθορίζει παρόμοιο υπόδειγμα για τη δήλωση περί απορρήτου που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη συγκέντρωση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των υπογραφόντων. Ως εκπρόσωπος, πρέπει να συντάξετε μια τέτοια δήλωση περί απορρήτου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Θα πρέπει να παρέχονται στους υπογράφοντες οι παρακάτω ελάχιστες πληροφορίες (βλ. άρθρο 13 του ΓΚΠΔ):

  • η περιγραφή και ο σκοπός της επεξεργασίας·
  • τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία·
  • οι αποδέκτες των δεδομένων, εάν υπάρχουν·
  • η προβλεπόμενη διάρκεια της αποθήκευσης·
  • τα δικαιώματα των υπογραφόντων, όπως ανάκληση της συγκατάθεσης, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή ένστασης·
  • οδηγίες σχετικά με το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στις αρχές.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών διευθύνσεων, οι υπογράφοντες πρέπει να συναινέσουν χωριστά στην επεξεργασία τους που περιγράφεται στη δήλωση περί απορρήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποστήριξης και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις συγκεντρώνονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης, οι σχετικές δηλώσεις περί απορρήτου καταρτίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κείμενα των εν λόγω δηλώσεων περί απορρήτου δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Παραπομπές:

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;